Plannen maken: meer uitleg over Provinciale Inpassingsplannen

Gepubliceerd op 25 juli 2022

Door de plannen voor de Natura 2000-gebieden kan het gebruik of de functie van de grond en het gebied eromheen veranderen. Dan moet er een nieuw ruimtelijk plan komen. Daarin leggen we het nieuwe gebruik of de nieuwe functie vast. Voor grondeigenaren is het belangrijk om te weten op welke momenten zij invloed kunnen hebben op zo’n plan. Voor de Natura 2000-gebieden stellen we vaak een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op.

Gemeenten maken veel van de ruimtelijke plannen in Nederland. Dat zijn bestemmingsplannen. Maar Natura 2000-gebieden liggen vaak in delen van verschillende gemeenten tegelijk. De meeste gemeenten met Natura 2000-gebieden vroegen de provincie om die nieuwe ruimtelijke plannen te maken. Dat vinden zij het meest praktisch. Een paar gemeenten maken zelf een nieuw bestemmingsplan.

Bestemmingsplan van provincie

Een provinciaal ruimtelijk plan heet een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Het PIP is hetzelfde als een bestemmingsplan, maar dan van de provincie. Waar een Provinciaal Inpassingsplan gaat gelden, komt het bestemmingsplan te vervallen dat er eerst was. Het PIP maken we alleen voor het gebied waarvan de grond een andere functie of ander gebruik krijgt.

Zorgvuldig

Zo’n plan wordt heel zorgvuldig gemaakt. In de gebieden is bijvoorbeeld intensief overleg met alle grondeigenaren. De organisaties en overheden die werken in het gebied hebben er veel contact over, zoals de natuurbeheerders en gemeenten. De procedure heeft een aantal stappen. Bij elke stap kan iedereen die dat wil reageren tijdens een inspraakperiode. Dat is ook zo als jouw gemeente een nieuw bestemmingsplan maakt.

Speciaal onderzoek

Soms doen we speciaal onderzoek naar wat de gevolgen zijn van een plan op het milieu. Dit heet een Milieueffectrapportage (MER).

Vergunningen

Voor de vergunningen die nodig zijn voor een gebied is er een speciale procedure. Deze procedure heet de coördinatieverordening Natura 2000.

Stappen Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

Stap 1: Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan

 • Dit is een stap die niet verplicht is. Maar wel vaak handig. Misschien zijn in deze fase nog niet alle onderzoeken klaar, maar is het wel goed dat mensen alvast de plannen kunnen bekijken. Hoe eerder we signalen krijgen, hoe makkelijker we plannen nog kunnen aanpassen.
 • Je kunt het voorontwerp bekijken. Dat heet een terinzagelegging. Van te voren kondigen we dat aan in huis-aan-huisbladen en op de provinciale website.
 • Je kunt je mening geven binnen een periode van zes weken. Dat heet dan het geven van een inspraakreactie.
 • De provincie verwerkt de reacties in een inspraaknota.
 • Als de reacties zijn verwerkt komt er een Ontwerp-PIP.

Stap 2: Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan

 • Ook dit plan kun je bekijken. Dat heet een terinzagelegging. Van te voren kondigen we dat aan in huis-aan-huisbladen en op de provinciale website.
 • Als je bij het Voorontwerp-PIP een inspraakreactie hebt ingediend, dan sturen wij voor de terinzagelegging jou de inspraaknota toe.
 • Over dit plan kun je ook je mening geven binnen een periode van zes weken. Dat heet bij dit plan het indienen van een zienswijze.
 • De provincie verwerkt de reacties.
 • De provincie maakt dan het definitieve PIP.

Stap 3: Het definitieve Provinciale Inpassingsplan

 • Het bestuur van de Provinciale Staten besluit of het plan doorgaat. Voorafgaand daaraan behandelt de commissievergadering het plan.
 • Voor de commissievergadering sturen we jou, als je bij het ontwerp PIP een zienswijze hebt ingediend, de Nota van Antwoord toe. Je kunt je aanmelden om in te spreken in de commissievergadering.
 • Vervolgens stelt Provinciale Staten het plan vast.
 • Je kunt dit plan bekijken. Van te voren kondigen we dat aan in huis-aan-huisbladen en op de provinciale website.
 • Je kunt bezwaar maken tegen het plan bij de Raad van State. Dat heet dan een beroep aantekenen.
 • Let op: Je kunt bezwaar maken als je een zienswijze hebt ingediend op het ontwerpplan, of als je belanghebbende bent (in dat laatste geval is het niet noodzakelijk om een zienswijze te hebben ingediend).

Een uitgebreide versie van het stappenplan vind je in de Brochure N2000 - PIP (pdf, 6,9 MB).