Over de aanpak van de Natura 2000-gebieden

Gepubliceerd op 25 juli 2022

Ieder Natura 2000-gebied in Overijssel is uniek en vraagt om eigen maatregelen en oplossingen. De Wet natuurbescherming en Europese habitatrichtlijnen regelen de bescherming van de Natura 2000 gebieden. In wat je een aanwijzingsbesluit noemt, staat welke natuurdoelen voor het gebied zijn bepaald. Die natuurdoelen staan vast. Vervolgens maakten wij voor elk gebied een beheerplan en een gebiedsanalyse. Hierin staan de maatregelen die we moeten nemen om de natuurdoelen te halen.

Samen werkt beter, samen de Natura 2000-projecten uitvoeren

De partners van ‘Samen werkt beter’ voeren de 24 projecten van Natura 2000 in Overijssel uit. Zij zetten zich samen in voor een goede balans tussen economie en ecologie. Zij maakten het programma de Ontwikkelopgave Natura 2000.

Dat programma bestaat uit 4 stappen:

Stap 1: De verkenning

 • Waar willen we naar toe met het gebied?
 • Samen brengen de partijen in kaart wat er moet gebeuren, wat wensen zijn, problemen en oplossingen.
 • Dat levert een Programma van Eisen op. Vrijwel elk gebied is inmiddels door deze fase heen.

Stap 2: Plannen maken

We maken een inrichtingsplan. Het inrichtingsplan is een concretisering van de maatregelen uit het beheerplan en gebiedsanalyse. Wat gaan we precies doen, op welk perceel? Hiertoe voeren we diverse onderzoeken uit.

 • Het inrichtingsplan vertalen we juridisch-planologisch in een ruimtelijk plan. Dit kan een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) of een gemeentelijk bestemmingsplan (BP) zijn.
 • We berekenen hoeveel geld het gaat kosten.
 • We leggen vast wat de risico’s zijn en hoe we die zo klein mogelijk kunnen houden.

Stap 3: De uitvoering

 • Het doorlopen van de benodigde procedures (ruimtelijk plan en vergunningen).
 • We voeren de plannen uit, samen met de grondeigenaren. Dat betekent dat we alle maatregelen uitvoeren en waar dat kan grond herverkavelen.
 • Met de bestaande en toekomstige beheerders en gebruikers bespreken we het beheer en gebruik.

Stap 4: Gebruik en beheer

 • De grondeigenaren of natuurbeheerders gaan het gebied beheren.
 • We maken afspraken over hoe je de kwaliteit van een gebied beoordeelt.
 • We willen leren van elk project voor nieuwe projecten.