Ontwikkelopgave Natura 2000 Overijssel

Gepubliceerd op 20 september 2022

Aan de slag om natuur sterker te maken

Overijssel is een prachtige provincie om te wonen en te werken, met veel natuur om van te genieten. Maar die natuur staat behoorlijk onder druk. Bijzondere planten en dieren worden bedreigd, onder meer door droogte en te veel stikstof. Hier moeten we iets aan doen, want het is belangrijk om verschillende soorten natuur te hebben. Niet alleen voor Overijssel, maar ook voor Nederland en Europa.

We hebben in Overijssel 24 beschermde natuurgebieden: dat zijn de Natura 2000-gebieden. Deze gebieden maken deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk. We maken de kwetsbare natuur in deze gebieden sterker. In onderstaande animatie leggen we uit hoe dat precies zit en wat u hiervan kunt merken.

Deze opdracht noemen we in Overijssel de Ontwikkelopgave Natura 2000 en Provincie Overijssel is de opdrachtgever. Binnen die opdracht werken we met veel partners samen. Bijvoorbeeld met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Overijssel, particuliere natuurbeheerders, LTO, waterschappen en gemeenten.

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Overijssel heeft er maar liefst 24 van. Natuur die zo bijzonder en uniek is, dat we die graag willen beschermen.

Die natuur staat onder druk. Daarom werken we de komende jaren aan het versterken en verbeteren ervan. Zo krijgen bijzondere planten en dieren betere kansen. En zorgen we dat er zoveel mogelijk verschillende dieren en planten blijven of zelfs terugkomen. Met de omgeving waarin ze horen te leven.

Over de aanpak van de projecten

De 24 projecten van Natura 2000 in Overijssel hebben dezelfde aanpak.

Aan de slag met stikstof in de gebiedsgerichte aanpak

Te veel stikstof is slecht voor de natuur en luchtkwaliteit. In Nederland ligt dan ook een stevige taak om de neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden terug te dringen en de kwetsbare natuur te herstellen. Tegelijkertijd willen we de economische ontwikkeling behouden en versterken. Provincie Overijssel werkt aan het stikstofvraagstuk binnen de gebiedsgerichte aanpak stikstof.

Bos in Natura 2000-gebieden

Bos is belangrijk voor de biodiversiteit, ons klimaat en ons welzijn. Rijk en de provincies hebben daarom in 2020 een bossenstrategie gemaakt. Daarin is de ambitie opgenomen dat er in 10 jaar 37.000 hectare bos bij komt; 10% van het huidige areaal bos in ons land. Elke provincie maakt een uitwerking van de landelijke bossenstrategie. Er komen dus bomen en bos bij in Overijssel.

Samen werkt beter

Veertien Overijsselse organisaties zetten zich sinds 2013 samen in om de economie en ecologie te versterken en nieuwe kansen te geven. Dat doen ze onder de naam Samen werkt beter. Verschillende partners daarvan zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren en begeleiden van de projecten voor natuurherstel. Samen zorgen we ook voor maatwerk voor grondeigenaren en mensen die in de buurt wonen.