Ontwikkelopgave Natura 2000 Overijssel

Gepubliceerd op 11 april 2022

Aan de slag om natuur sterker te maken

Overijssel is een prachtige provincie om te wonen en te werken, met veel natuur om van te genieten. Maar die natuur staat behoorlijk onder druk. Bijzondere planten en dieren worden bedreigd, onder meer door droogte en te veel stikstof. Hier moeten we iets aan doen, want het is belangrijk om verschillende soorten natuur te hebben. Niet alleen voor Overijssel, maar ook voor Nederland en Europa.

We hebben in Overijssel 24 beschermde natuurgebieden: dat zijn de Natura 2000-gebieden. Deze gebieden maken deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk. We maken de kwetsbare natuur in deze gebieden sterker.

In een animatie leggen we uit hoe dat precies zit en wat jij hiervan kunt merken.

Deze opdracht noemen we in Overijssel de Ontwikkelopgave Natura 2000 en Provincie Overijssel is de opdrachtgever. Binnen die opdracht werken we met veel partners samen. Bijvoorbeeld met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Overijssel,particuliere natuurbeheerders, LTO, waterschappen en gemeenten.

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Overijssel heeft er maar liefst 24 van. Natuur die zo bijzonder en uniek is, dat we die graag willen beschermen.

Die natuur staat onder druk. Daarom werken we de komende jaren aan het versterken en verbeteren ervan. Zo krijgen bijzondere planten en dieren betere kansen. En zorgen we dat er zoveel mogelijk verschillende dieren en planten blijven of zelfs terugkomen. Met de omgeving waarin ze horen te leven.

Over de aanpak van de projecten

De 24 projecten van Natura 2000 in Overijssel hebben dezelfde aanpak.

Aan de slag met stikstof in de gebiedsgerichte aanpak

Te veel stikstof is slecht voor de natuur en luchtkwaliteit. In Nederland ligt dan ook een stevige taak om de neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden terug te dringen en de kwetsbare natuur te herstellen. Tegelijkertijd willen we de economische ontwikkeling behouden en versterken.

Provincie Overijssel werkt aan het stikstofvraagstuk binnen de gebiedsgerichte aanpak stikstof. Actuele informatie en ontwikkelingen vind je in ons dossier stikstof.

Samen werkt beter

Veertien Overijsselse organisaties zetten zich sinds 2013 samen in om de economie en ecologie te versterken en nieuwe kansen te geven. Dat doen ze onder de naam Samen werkt beter. Verschillende partners daarvan zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren en begeleiden van de projecten voor natuurherstel. Samen zorgen we ook voor maatwerk voor grondeigenaren en mensen die in de buurt wonen.

Bos in Natura 2000-gebieden

Voor bijzondere planten en dieren die alleen in open gebieden leven, zoals heidevelden, kappen we soms bomen of delen van een bos. Sommige Inwoners van Overijssel maken zich zorgen over deze bomenkap in Natura 2000-gebieden. Die zorgen nemen we uiterst serieus. Na onderzoek hebben we het kappen van bomen teruggebracht tot wat strikt noodzakelijk is voor de natuurdoelen. Ook voor de langere termijn blijven we kritisch kijken naar bomenkap.

Rijk en de provincies hebben in 2020 een bossenstrategie gemaakt. Daarin is de ambitie opgenomen dat er in 10 jaar 37.000 hectare bos bij komt; 10% van het huidige areaal bos in ons land. Met meer bomen vergroten we de CO2-vastlegging en bevorderen we de biodiversiteit. Onderdeel van de bossenstrategie is ook dat de bomen die we kappen in Natura 2000-gebieden worden gecompenseerd. Die compensatie wordt meegenomen bij de aanleg van de 37.000 hectare nieuw bos. Elke provincie maakt een uitwerking van de landelijke bossenstrategie. GS hebben in juni 2021 de uitgangspunten van de Overijsselse bossenstrategie vastgesteld. Daarmee kan worden gewerkt aan de aanleg van de eerste 60 hectare nieuw bos in Overijssel. Komend half jaar worden de landelijke ambities vertaald naar de Overijsselse bossenstrategie.

Jaarverslag N2000

Het meest recente jaarverslag  van de ontwikkelopgave Natura 2000 kun je opvragen bij het secretariaat van de eenheid Natuur en Milieu: secretariaatNM@overijssel.nl

Hoogveen: wat is het en waarom is het bijzonder?

Overijssel kent 5 hoogveengebieden: Aamsveen, Engbertsdijkvenen, Haaksbergerveen, Wierdense veld en Witte Veen. Bijzondere natura 2000-gebieden die we beschermen tegen verdroging. Wat is hoogveen eigenlijk en waarom is het belangrijk dat het behouden blijft? U ziet en hoort het in deze animatie over hoogveen.

Maatwerk voor ieder gebied

Maatwerk is belangrijk. Elk van de 24 Natura 2000-gebieden krijgt een aanpak die past bij de natuur, de omgeving, de eigenaren van de grond eromheen en de mensen en organisaties die erbij betrokken zijn. Elk gebied staat omschreven: hoe ziet de natuur eruit, welke planten en dieren horen erin.

We keken wat nodig is om het gebied te herstellen en sterker te maken. Daarvoor maakten we plannen. Die plannen hebben gevolgen voor de mensen die in de buurt van zo’n gebied wonen. Soms grote gevolgen. Bijvoorbeeld omdat hun landbouwgrond niet meer geschikt is voor landbouw. Samen met hen zoeken we daar oplossingen voor.

Natuurverhalen

In de Overijsselse Natura 2000-gebieden zijn veel bijzondere planten- en diersoorten te vinden. En bijzondere landschappen met historische verhalen. Beleef de achtergronden van deze natuurgebieden via onze audioverhalen op overijssel.nl/natuurverhalen.