Leven met beschermde plant- en diersoorten

Gepubliceerd op 1 februari 2022

We zetten ons in voor het beschermen van planten en dieren die in Overijssel voorkomen. Dat is soms best lastig. Hoe meer dieren, hoe moeilijker het bijvoorbeeld is om het verkeer veilig te houden. Van sommige planten en dieren controleren we hoeveel ervan zijn. Zo zorgen we ervoor dat ze geen gevaar zijn voor onze veiligheid, gezondheid en welvaart. We kijken daarbij goed naar het evenwicht tussen het beschermen van deze planten en dieren en het voorkomen van schade.

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie over leven met beschermde plant- en diersoorten? Neem contact op met Ben van Dinther, adviseur ecologie: bhpa.v.dinther@overijssel.nl, 038 499 89 77.

Schade door beschermde dieren

Wilde of beschermde dieren kunnen schade aanrichten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

  • vraatschade of wroetschade aan gewassen door in het wild levende dieren (ganzen, herten, reeën, wilde zwijnen) waardoor boeren verminderde opbrengsten hebben;
  • faunaschade door mezen die de peren in de boomgaard aanpikken,
  • vossen die kippen doodbijten;
  • kauwen die een rieten dak beschadigen.

Als er schade of overlast is door beschermde dieren, kunnen we maatregelen nemen. Deze zijn opgezet door Faunabeheereenheid (FBE) van Overijssel, een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van agrariërs, jachthouders, en terreinbeherende organisaties. Op de website van de FBE Overijssel vind je ook het volledige Faunabeheerplan en een verkorte weergave per diersoort.

Vergoedingen bij geleden schade

Soms kunnen we niet voorkomen dat beschermde dieren schade veroorzaken. Voor deze schade kan je een vergoeding krijgen. De uitkering hiervan doet het Faunafonds van BIJ12. Dit is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies. Ze ondersteunt op het gebied van o.a. natuurbeleid. De voorwaarden voor het betalen van schadevergoedingen staan in hoofdstuk 6 van onze beleidsregel Natuur. Je aanvraag voor een vergoeding kun je direct indienen bij BIJ12.

www.BIJ12.nl

Actueel: de wolf in Overijssel

Terugkeer van de wolf

Sinds een aantal jaar leeft de wolf weer in Nederland. De wolf is een beschermde diersoort waarop niet gejaagd mag worden. Provincies zijn verantwoordelijk voor het maken van afspraken over wolven. Samen met andere provincies maakte Overijssel een interprovinciaal wolvenplan gepubliceerd op de website van BIJ12.nl. In dit plan staat wat we moeten doen als een wolf is gezien en wat de risico’s zijn. In het plan staat ook hoe we schade kunnen voorkomen. En wat de vergoedingen zijn als er toch schade is.

Schade door de wolf

Het Faunafonds van BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies. Ze ondersteunt op het gebied van o.a. natuurbeleid, zorgt voor vergoedingen van schade die zijn ontstaan door een wolf en geeft informatie en advies over het voorkomen van schade.

Lees het dossier Wolf

In ons dossier wolf vind je nog meer informatie over de terugkeer van de wolf en een aantal actuele vragen en antwoorden.

Dossier wolf

Jacht en wildaanrijdingen

De jacht is onderdeel van leven met in het wild levende dieren. Het Faunabeheerplan geeft aan dat jacht bedoeld is om inheemse en beschermde diersoorten te beheren. Ook voorkomt de jacht faunaschade. Een tegemoetkoming in faunaschade krijg je alleen als je probeerde schade te voorkomen (door bijvoorbeeld de dieren te verjagen of werende middelen te plaatsen, zoals hekken). De jacht verminderd ook de kans op aanrijdingen met wild. Kijk op de website van Faunabeheereenheid voor meer informatie over wildaanrijdingen.

In de bouw rekening houden met de natuur

Sommige diersoorten gebruiken onze gebouwen en wegen om in te wonen en/of te broeden. Denk hierbij aan de huismus, de gierzwaluw en een aantal vleermuissoorten. Als we tijdens het ontwerpen, bouwen, renoveren en beheren van gebouwen en wegen meer aan de natuur denken, kunnen we de leefbaarheid voor mensen, planten en dieren vergroten. Dit heet natuurinclusief werken.

Natuurinclusief bouwen en werken

Natuurinclusief werken bestaat nog niet zo lang. Daarom is het belangrijk om dit onder de aandacht te brengen. Dit doet de provincie onder andere door:

  • Mensen in te zetten die natuurinclusief werken onder de aandacht brengen van partners, belanghebbenden en inwoners.
  • Te helpen bij het opstarten van een hulppunt waar bedrijven en inwoners terecht kunnen met vragen over natuurinclusief bouwen.
  • Een gids te maken met voorbeelden en mooie, opvallende projecten van natuurinclusief werken.

Verder zijn er 3 thema’s waarvoor we plannen maakten:

  1. Voor spoor-, grond-, weg- en waterbouw (infrastructuur).
  2. In gebieden waar wegen, gebouwen en/of de natuur gaat veranderen willen we eerst weten welke plant- en diersoorten er leven. Als we dit weten, maken we afspraken om plant- en diersoorten te beschermen en toch dingen te kunnen veranderen in een gebied. Dit staat in een soortenmanagementplan. We willen ervoor zorgen dat er aandacht is voor soortenmanagementplannen.
  3. Natuurinclusief werken in woningbouw, -renovatie en wonen.

Vragen over natuurinclusief bouwen?

Voor meer informatie over natuurinclusief bouwen kun je contact opnemen met strategisch adviseur Laura van Heeswijk: l.v.heeswijk@overijssel.nl.