Paasvuren

Het organiseren van paasvuren is een evenement en kan binnen de regels die de Wet natuurbescherming daaraan stelt. Bij vuur komt stikstofoxide vrij. Bescherming van Natura 2000-gebieden gaat onder meer om het voorkomen of beperken van neerslag op de gebieden van stikstofverbindingen (stikstofdepositie). Onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) was er een ondergrens voor de melding- en vergunningplicht. In mei 2019 is het PAS door de Raad van State onverbindend verklaard. De ondergrens is daarmee vervallen. Sindsdien zijn evenementen eerder vergunning plichtig. Daarom moet vanaf het vervallen van het PAS voor paasvuren, beoordeeld worden of het evenement vergunning plichtig is. 

Windroos Twente, langjarig gemiddelde voor de maand maart
Figuur 1 – Windroos Twente, langjarig gemiddelde voor de maand maart
Figuur 2: Afstand berekend met de tabel en berekend met AERIUS
In figuur 2 staat een gebied weergegeven rondom een vuur, waarbinnen AERIUS depositie berekent (het gebied binnen de rode lijn). Dat gebied heeft de vorm van een ei, met de punt naar het noordoosten. Het vuur ligt onder in het ei. De afstand van het vuur tot de grens van het depositiegebied heet de effectafstand. De afstand van het vuur tot de noordoostelijke punt van het ei is de maximale effectafstand. Wij hebben in de tabel de maximale effectafstand aangehouden voor alle windrichtingen (de blauwe cirkel).

Als het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied verder weg ligt dan de maximale effectafstand (als het buiten de blauwe cirkel ligt, zoals natuurgebied WNB 1 in de figuur), dan kan vuur altijd doorgaan, ongeacht de ligging van het gebied ten opzichte van het vuur. Ligt het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied dichter bij het vuur dan de maximale effectafstand (zoals de natuurgebieden WNB 2 en WNB 3 in de figuur), dan maakt de ligging wel verschil. Het natuurgebied WNB 2, ten noorden van het vuur, ligt binnen het depositie gebied dat AERIUS berekent. Daar vindt dus depositie plaats. Dit vuur kan daarom niet doorgaan (niet op die plek en met die omvang). Het natuurgebied WNB 3 ligt even ver van het vuur, maar ten zuiden van het vuur. Het ligt buiten het AERIUS-depositie gebied. Daar vindt geen depositie plaats. Dit vuur kan dus wel doorgaan.

Dit locatie-effect is de belangrijkste verklaring voor verschillen tussen tabeltoetsing en toetsing met een AERIUS-berekening. Met de tabel toetst u of er een Natura 2000-gebied ligt binnen de blauwe cirkel. Zo niet dan kan het vuur doorgaan. Met AERIUS toetst u of een Natura 2000-gebied ligt binnen het depositiegebied at AERIUS berekent. Zo niet, dan kan het vuur doorgaan, ook al ligt het binnen de blauwe cirkel.