Stikstof: 3 x 3 aanpak

De afgelopen weken worden gekenmerkt door grote onzekerheid, radeloosheid en veel vragen die leven op veel agrarische erven. De provincie Overijssel kiest in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) ervoor om te werken aan stikstofreductie en natuurherstel, maar wel op andere wijze dan minister Van der Wal dit op 10 juni 2022 presenteerde. Draagvlak, de leefbaarheid op het platteland en perspectief voor (agrarisch) ondernemers zijn voor Overijssel essentieel en staan centraal in onze eigen ‘3x3 aanpak’. In haar brief van 15 juli 2022 bevestigt de minister dat de provincies ruimte krijgen om maatwerk te leveren middels een eigen aanpak voor vermindering van de stikstofemissie.

De provincie Overijssel stelt heel duidelijk dat het met haar eigen aanpak een andere weg inslaat dan de stikstofkaart met de genoemde percentages die minister Van der Wal op 10 juni 2022 presenteerde. Over de gehele provincie gerekend komen we op een vergelijkbare stikstofreductie, maar reductiepercentages van 70 tot 95 procent zijn onhaalbaar en onrealistisch. Door in deze gebieden minder te reduceren en in gebieden verder van Natura2000-gebieden wat meer te reduceren, komen we gemiddeld tot een vergelijkbare stikstofreductie over de gehele provincie gezien. Dat is onze ‘3x3 aanpak’.

Afbeelding van het begin van de video 'Stikstofuitstoot en Perspectief'

3 doelen centraal

Binnen onze Overijsselse aanpak kennen we 3 doelen. Bij het uitwerken van de definitieve plannen toetsen we of ze een goede bijdrage leveren aan de realisatie van deze doelen:

  1. Het versterken van onze natuur zoals beschreven staat in de wet (bij stikstof gaat het dan 50% emissiereductie in 2035, hierdoor moet dan 74% van de hectares in de N2000-gebieden onder de kritische depositiewaarde (kdw) liggen).
  2. Het behouden en waar mogelijk versterken van de leefbaarheid op het platteland.
  3. Een duurzaam perspectief bieden voor de agrarische sector.

Voor Overijssel is het versterken van onze natuur heel belangrijk, maar de leefbaarheid op het platteland is dat net zo. Een kaalslag op het platteland is voor Overijssel onacceptabel. Dus is het behoud van sociale netwerken, voorzieningen en werkgelegenheid een belangrijke pijler in de plannen die we samen met de betrokkenen in gebieden gaan uitwerken.

Perspectief voor (agrarisch) ondernemers is ook essentieel voor ons. Het is bekend dat boeren wel degelijk willen veranderen, willen innoveren en willen toewerken naar een duurzame en natuurinclusieve landbouw. We moeten hen daarvoor wel garanties voor de lange termijn kunnen bieden. Zodat zij weten dat investeringen terugverdiend kunnen worden en hun boterham voor een periode van pakweg 20 jaar verzekerd is.

Contact