Besluiten Uitvoeringscommissie inzake een verzoek Wet Openbaarheid van bestuur

Gepubliceerd op 26 mei 2020

Onderwerp - 2018/0540014

Het betreft een besluit op een Wob-verzoek

  • Datum 18 december 2018
  • Zaaknummer 2018/0540014

Verzoek

Verzoeker heeft eerder op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) informatie opgevraagd en toegezonden gekregen. Informatie betrof de notulen van de vergaderingen van de Uitvoeringscommissie Staphorst van de jaren 2014-2017 en de notulen van de vergaderingen van de Verkavelingscommissie van de jaren 2014-2017.

Besluit

Wij hebben besloten om het verzoek in te willigen en de gevraagde stukken te verstrekken.

Omdat de verslagen persoonlijke opvattingen kunnen bevatten, zijn de namen van de commissieleden (in de verslagen van de
verkavelingscommissie) weggelakt. De passages met beraadslagingen over personen, respectievelijk bedrijven hebben wij eveneens weggelakt vanwege de privacy (persoonlijke levenssfeer) van betrokkenen.

Onderwerp - 2019/0010606

Het betreft een beslissing op een bezwaarschrift tegen het niet verstrekken van meer informatie neergelegd in documenten naast al eerder verstrekte gegevens op basis van een daartoe strekkend Wob-verzoek.

  • Datum 19 april 2019
  • Zaaknummer 2019/0010606

Verzoek

Verzoeker heeft eerder op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) informatie opgevraagd en toegezonden gekregen.

Dit had betrekking op documenten betreffende de herverkaveling, waaronder in elk geval alle documenten die betrekking hebben op de gronden van verzoeker en zijn familie en de aanpassing van het ruilplan die ter gelegenheid van de beroepsprocedure door de commissie is voorgesteld. In het bezwaarschrift is verzocht meer informatie openbaar te maken c.q. extra stukken te overleggen.

Besluit

Het bezwaarschrift is gedeeltelijk gegrond en voor het overige 25-05-2020 Provincie Overijssel, Formulier Website: kleine wijziging Pagina 2 van 2 ongegrond. Per brief hebben wij vragen beantwoord.

Onderwerp - 2019/0340190

Het betreft een beslissing op een bezwaarschrift om extra stukken beschikbaar te stellen naast al eerder verstrekte gegevens op basis van een daartoe strekkend Wob-verzoek.

  • Datum 6 november 2019
  • Zaaknummer 2019/0340190

Verzoek

Verzoekers hebben eerder op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) informatie opgevraagd en toegezonden gekregen. Dit had betrekking op afschriften van alle verslagen van de uitvoeringscommissie Staphorst en de verkavelingscommissie in het bijzonder de besluitvorming in de commissies ten aanzien van de toedelingen waarbij verzoekers betrokken zijn.

Besluit

Het bezwaarschrift is gegrond. Wij maken meer informatie openbaar.

Onderwerp - 2020/0146391

Het betreft een beslissing op een bezwaarschrift om extra stukken beschikbaar te stellen naast al eerder verstrekte gegevens op basis van een daartoe strekkend Wob-verzoek.

  • Datum 20 mei 2020
  • Zaaknummer 2020/0146391

Verzoek

Verzoekers hebben eerder op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) informatie opgevraagd en toegezonden gekregen. Dit had betrekking op documenten waarin overwegingen staan op basis waarvan een bemiddeling zou plaatsvinden maar daar door de beoogde bemiddelaar van af is gezien.

In het bezwaarschrift is verzocht meer informatie openbaar te maken c.q. extra stukken te overleggen.

Besluit

Het bezwaarschrift is ongegrond. In weerwil van wat bezwaarmaker stelt zijn er geen verdere stukken te verstrekken.

Contactpersoon: Paul Niens (pfm.niens@overijssel.nl)