Verkavelingsprocedure en Inrichtingsplan Enschede-Noord

Gepubliceerd op 27 mei 2020

Verkavelingsprocedure Lonnerkerland

Verkavelingsprocedure

Voor het deelgebied Lonnekerland wordt een wettelijk ruilplan opgesteld. Dit betekent dat de WILG (Wet Inrichting Landelijk Gebied) leidend is voor het wettelijk herverkavelingsproces. Nieuw is dat de uitvoeringscommissie Enschede-Noord bij het opstellen van het ruilplan meer initiatief bij de eigenaren/gebruikers leggen. Dit betekent dat aan de eigenaren (en geregistreerde pachters) gevraagd wordt om actief mee te denken over het ruilplan.

De WILG biedt de mogelijkheid om functiewijzigingen en doelen voor landbouw, natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie te realiseren.

Inrichtingsplan

Gedeputeerde Staten (GS) nemen het besluit tot landinrichting. Zij doen dit door een Inrichtingsplan vast te stellen. In juni 2013 is een planwijziging opgesteld die in november 2013 is vastgesteld. In het in 2008 vastgestelde Inrichtingsplan is de maatregel herverkaveling opgenomen. Deze maatregel is niet gewijzigd in de planwijziging. Herverkaveling is een in de WILG geregelde procedure voor samenvoeging, verkaveling en verdeling van onroerende zaken. Herverkaveling bestaat uit twee onderdelen: een ruilplan en een lijst der geldelijke regelingen.

Via genoemde planwijziging vervallen diverse maatregelen op het gebied van natuur, recreatie en landschap.

Wenszitting (september 2013)

Op de wenszitting kan een eigenaar of geregistreerde pachter zijn/haar wensen kenbaar maken en daarnaast in gesprek komen met de verkavelingscommissie over zaken die spelen in uw omgeving. De commissie heeft de Uitgangspunten verkaveling opgesteld. Deze uitgangspunten zijn de spelregels op basis waarvan u samen met de commissie het ruilplan maakt. In de uitgangspunten (pdf, 52 kB) wordt verwezen naar de ruilklassenkaart en de toelichting op de ruilklassenkaart (pdf, 79 kB).
De wenszittingen zijn van 16 tot en met 27 september 2013 geweest.

Pachtregistratie (15 mei - 1 juli 2013)

Het Plan van Toedeling regelt niet alleen het eigendom. Er wordt ook rekening gehouden met de pacht, maar alleen voor zover deze bij de uitvoeringscommissie bekend is. Daarom is het nodig dat een registratie plaatsvindt van pachtovereenkomsten. De pachtregistratie is per 1 juli 2013 gesloten. Het is niet meer mogelijk om pachtcontracten aan te bieden.

Toelichting

Het gaat hierbij alleen om overeenkomsten die uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door de Grondkamer en een langere looptijd dan 1 jaar hebben. Wanneer pachtovereenkomsten niet ter registratie zijn aangeboden, betekent dit zeker niet dat deze overeenkomsten komen te vervallen. Maar bij de nieuwe indeling van de gronden (plan van toedeling) wordt er geen rekening mee gehouden, aangezien ze bij de commissie niet bekend zijn. De pachtovereenkomst tussen verpachter en pachter blijft onverminderd bestaan.

Peildatum (1 juli 2013)

Het is vanzelfsprekend dat aan- en verkopen van grond tijdens het opstellen van het ruilplan gewoon doorgaan. Deze wijzigingen moeten en worden ook in het ruilplan verwerkt, mits afgesloten vóór de peildatum van 1 juli 2013. Alle aan- en verkopen tot aan deze peildatum, waarvan de notariële akten zijn ingeschreven bij het Kadaster, worden in het uiteindelijke ruilplan verwerkt. Ook de nieuwe pachtcontracten die vóór deze datum bij de commissie zijn gemeld, worden verwerkt. Omdat de peildatum inmiddels is verstreken. Het is nu niet meer mogelijk om aangekochte en verkochte gronden in het ruilplan te laten verwerken.

Let op

Wilt u na de peildatum nog gronden kopen in het deelgebied? Informeert u dan altijd eerst bij de commissie welke toedelingsmogelijkheden er zijn.

Clustergesprekken t.b.v. opstellen schetsruilplan

Voor het deelgebied Lonnekerland heeft de uitvoeringscommissie een nieuwe toedeling gemaakt samen met belanghebbende uit het gebied. De commissie vindt het belangrijk om gebruik te maken van de kennis van het gebied en om een zo breed mogelijk gedragen ruilplan te maken. Daarvoor is de inbreng en betrokkenheid van belanghebbenden noodzakelijk!

Het gebied Lonnekerland is in drie clustergebieden verdeeld: het meest westelijke deel van het plangebied, ruwweg vanaf de Oude Postweg (Deurningen) tot de Lonnekerveldweg (cluster 1), het gebied tussen de Lonnekerveldweg en de Oldenzaalsestraat, ten zuiden van de Lonnekerberg (cluster 2) en het gebied ten zuiden van de Oldenzaalsestraat (cluster 3). Per gebied zijn er clustergesprekken geweest waarbij circa 15 belanghebbenden aanwezig waren. Belangrijke input zijn uiteraard de uitgebrachte wensen, de bodemgeschiktheidklassenkaart en de vastgestelde uitgangspunten voor de herverkaveling. Hierin staat onder meer beschreven dat de commissie streeft naar een vergroting van de huiskavel, concentratie van veldkavels, afstandsverkorting etc..

Bij de clustersessies heeft de commissie een ‘toedelingsschets’ gepresenteerd waarbij de deelnemers gezamenlijk inzicht krijgen in de beperkingen en mogelijkheden voor de verkaveling. Deze toedeling was een voorzet en bedoeld om de discussie tot stand te brengen. Het is namelijk vooral belangrijk dat de deelnemers van de clustergesprekken zelf met ideeën en oplossingen komen.

Inbrenggegevens Cluster 1 | Inbrenggegevens Cluster 2

De verkavelingscommissie heeft er voor gekozen per gebied maximaal twee clustergesprekken te voeren. Dit om niet te verzanden in discussies die niet leiden tot een besluit. Bij blijvende geschillen neemt de verkavelingscommissie uiteindelijk een besluit.

Ruilplan

Het ruilplan bestaat uit de lijst van rechthebbenden en het plan van toedeling. Voor het opstellen van het plan van toedeling gebruikt de commissie de door haar opgestelde uitgangspunten (pdf, 52 kB) Ook de ruilklassenkaart en de toelichting op de ruilklassenkaart (pdf, 79 kB) zijn hierbij belangrijke documenten.

Procedure

Het ruilplan is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht. Eerst heeft de uitvoeringscommissie het ruilplan ter inzage gelegd, voor het indienen van zienswijzen. Op grond van de zienswijzen heeft de uitvoeringscommissie het ruilplan in ontwerp vastgesteld. Gedeputeerde Staten stelden het ruilplan vervolgens vast, op grond van het voorstel van de uitvoeringscommissie. Tegen dit besluit konden belanghebbenden in 2015 via een verzoekschriftprocedure beroep instellen bij de civiele kamer van de rechtbank en daarna eventueel nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Uiteindelijk konden alle beroepen via minnelijke weg worden opgelost, wat betekende dat het ruilplan een definitieve status kreeg (onherroepelijk). In oktober 2016 heeft de aktepassering plaatsgevonden.

Kavelovergang

Zodra het ruilplan vaststond, konden de nieuwe kavels in gebruik genomen worden. Dit gebeurde met ingang van februari 2016. In deze winterperiode werden ook de meeste kavelaanvaardingswerken uitgevoerd. Dit zijn werken die de kavels ‘aanvaardbaar’ maken. Voorbeelden van deze werken zijn: het aanleggen van een dam en dempen of graven van (kavelgrens)sloten.

Lijst der geldelijke regelingen (LGR)

Nadat het ruilplan onherroepelijk werd (vaststellingsprocedure geheel doorlopen), kan met het ter visie leggen van de Lijst der Geldelijke Regelingen (LGR) een start gemaakt worden met de financiële afwikkeling van de herverkaveling. Deze ter visie legging staat gepland voor het voorjaar van 2017. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen op deze ontwerp-LGR. De uitvoeringscommissie stelt de LGR vast op basis van de ingediende zienswijzen.

Procedure

Evenals het ruilplan wordt de LGR voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht. Tegen het besluit tot vaststelling kunnen belanghebbenden via een verzoekschriftprocedure beroep instellen bij de civiele kamer van de rechtbank. Daarna kunnen ze eventueel nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Het instellen van cassatie heeft, anders dan bij het ruilplan, geen opschortende werking. Als dit achter de rug is, kan de provincie starten met de uiteindelijke afrekening.


Inrichtingsplan

In het inrichtingsplan (vastgesteld in 2008) is zoveel mogelijk rekening gehouden met de snelheid waarmee de maatschappij zich ontwikkelt. Dit heeft geresulteerd in een veelzijdig plan, waarbij de hoofdlijnen vastliggen met een belangrijke rol voor landbouw, natuur en recreatie; ook in de toekomst.

Herinrichting Enschede-Noord

Om alle doelen uit de herinrichting te kunnen bereiken is Dienst Landelijk Gebied de afgelopen jaren bezig geweest om voldoende gronden aan te kopen. Inmiddels is duidelijk dat volledige uitvoering van het inrichtingsplan financieel niet haalbaar is.

In de zomer van 2012 heeft de uitvoeringscommissie Enschede-Noord van de provincie de opdracht gekregen, de landbouwstructuur in de deelgebieden 1, 2 en 3 op een sobere en efficiënte wijze te versterken.

Daartoe heeft de uitvoeringscommissie de blokgrens herzien, resulterend in het nieuwe herverkavelingsgebied Lonnekerland (zie verder hieronder: deelgebied Lonnekerland). Deze nieuwe opdracht betekent, dat nagenoeg alle overige maatregelen uit het inrichtingsplan uit 2008 niet worden uitgevoerd. Dit heeft de uitvoeringscommissie beschreven in de nota ontwerp-wijziging Inrichtingsplan Enschede-Noord. De provincie gaat waarschijnlijk in november 2013 het ontwerp-wijziging Inrichtingsplan vaststellen.