Aan de slag met stikstof

Gepubliceerd op 20 februari 2020

Er komt te veel stikstof in de bodem terecht. Dat komt bijvoorbeeld door uitlaatgassen, mest en door de industrie. Dat is slecht voor planten en dieren in de Natura-2000 gebieden.

Sinds 2015 gold het Programma Aanpak Stikstof, afgekort PAS. Daarin werkten overheden, natuurorganisaties en ondernemers samen. Het PAS moest er voor zorgen dat door zowel landelijke maatregelen als maatregelen in en rondom Natura-2000 gebieden er minder stikstof in die gebieden terecht zou komen en er ook ruimte was voor economische activiteiten.

Op 29 mei 2019 is het PAS door de Raad van State ongeldig verklaard. Het mag daardoor niet meer gebruikt worden om vergunningen af te geven voor activiteiten waarbij stikstof vrij komt zoals de bouw van een stal of de aanleg van een weg.

Rijk en provincies vinden het van het grootste belang dat de vergunningsverlening voor alle sectoren op gang komt. De overheden bekijken nu samen welke nieuwe aanpak er nodig is om de stikstofuitstoot terug te dringen en tegelijkertijd economische activiteiten mogelijk te maken.

Actuele informatie over ontwikkelingen vindt u op de website van de gezamenlijke provincies BIJ12 en in ons dossier stikstof.