Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Gepubliceerd op 23 april 2020

Wat gaan we doen en waarom?

Het gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht ligt ten noorden van Zwolle. Hier stroomt de Overijsselse Vecht samen met het Zwarte Water. De Vecht kronkelt hier sterk door het landschap. De uiterwaarden bestaan uit graslanden, waarin strangen, kolken, rivierduinen en hakhoutbosjes voorkomen. Boeren in dit gebied gebruiken een groot deel van de uiterwaarden voor hun landbouw. Het gebied is te droog, hierdoor zijn de bijzondere plant- en diersoorten kwetsbaar. We gaan het gebied natter maken en versterken.

De kievitsbloemhooilanden willen we verbeteren en op sommige plekken uitbreiden

De kievitsbloemhooilanden in de uiterwaarden van het Zwarte Water moeten regelmatig overstromen, willen we ze houden. Bij een tijdelijke overstroming komt er een dun laagje voedselrijk slib op de kievitsbloemhooilanden te liggen. Dit is goed voor de ontwikkeling van de kievitsbloemen. We gaan de sloten en klepduikers aanpassen. Zo kan het gebied in de winter makkelijker overstromen.

We leggen een nevengeul aan, maar ook hardhoutooibos

Dit doen we ten zuiden van het bedrijventerrein van Hasselt, aan de westzijde van het Zwarte Water. Samen met Rijkswaterstaat herstellen we een oude zijtak van de rivier. Daarnaast ontwikkelen we een bos. Dit doen we in de uiterwaarden, op een eiland dat door de nieuwe inrichting ontstaat. Dit bos overstroomt, doordat het op een eiland staat, dan maar een keer in de 50 tot 100 jaar.

Nieuws en evenementen

Waar we nu mee bezig zijn

Koeien in de uiterwaarden van de Zwarte Water Vecht

Voor het verbeteren en uitbreiden van de natuur hebben we meer grond nodig dan dat we nu in bezit hebben. Daarom zijn we in de omgeving van Hasselt en Haerst met eigenaren in gesprek om grond te kopen en te ruilen. Gronden van boeren komen dichter bij de bedrijven te liggen. Zo verbeteren we zowel de situatie van de landbouw en de natuur.

Er is een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) gemaakt. Er zijn geen beroepen ingediend. Daarmee ligt de nieuwe bestemming van de gronden in het gebied vast.

De aannemer krijgt de tijd om het werk uiterlijk in 2021 af te hebben. Na de zomer van 2020 hopen we de eerste schop in de grond te zetten. Landschap Overijssel en Staatsbosbeheer zijn al bezig om maatregelen op hun eigen gronden uit te voeren om de natuur te verbeteren. Boeren zullen in de toekomst ook een deel van de gronden beheren.

Contact

Harro Pruijssen is als projectleider namens de provincie Overijssel het eerste aanspreekpunt voor het gebied. Hij is bereikbaar via h.pruijssen@overijssel.nl.

Grondzaken

Heeft u een vraag over grondzaken? Dan kunt u terecht bij Wolter Kloosterboer. E-mail: W.Kloosterboer@overijssel.nl, telefoon: 06¿20¿07¿24¿16

Wie zijn er betrokken bij dit project?

De Provincie Overijssel is verantwoordelijk voor de aanpak van het project. Dit wordt gedaan in samenwerking met de gemeente Zwartewaterland en gemeente Zwolle, Rijkswaterstaat, Landschap Overijssel, LTO Noord, Staatsbosbeheer en het waterschap Drents Overijsselse Delta.

Alles over de Ontwikkelopgave Natura 2000