Witte Veen

Gepubliceerd op 4 mei 2020

Wat gaan we doen en waarom?

Binnen de gemeente Haaksbergen, tegen de grens met Duitsland ligt Natura 2000-gebied Witte Veen. Bijzonder in dit gebied zijn onder andere de heideveentjes en het veenbos. Deze veennatuur wordt in Europa ernstig bedreigd door verdroging en teveel neerslag van stikstof. Het zeldzame hoogveen in het gebied willen we beschermen.

Water langer vasthouden

Er loopt teveel water weg uit het gebied via de in de bodem uitgesleten Hegebeek. Om het water langer in het gebied te houden maken we de Hegebeek ondieper. Hierdoor wordt de grond natter en dit is goed voor de bijzondere natuur in het gebied. Om opnieuw uitslijten van de beek door hoge stroomsnelheden te voorkomen wordt het water opgevangen in een waterberging in Duitsland. Ongewenste effecten van deze vernatting op de omgeving proberen we te voorkomen. Waar dit niet lukt maken we afspraken met grondeigenaren over eventuele schade. Bij onverwachte schade als gevolg van de maatregelen kunnen mensen terecht bij een schadeloket.

Aanleg heidepoelen

De kamsalamander is zeldzaam in Nederland en komt voor in de poelen in het Witte Veen. Om de kamsalamander te behouden is goed beheer en uitbreiding van de poelen nodig. In deze watertjes zijn ook boomkikkers te vinden, deze staan ook op de rode lijst van bedreigde soorten.

Kappen naaldbos en verwijderen bosopslag

Het kappen van naaldbos in het zuiden van het Witte Veen en het verwijderen van bosopslag draagt bij aan een hogere grondwaterstand in het gebied. Dit is goed voor onder andere het behoud van de heideveentjes.

Nieuws en evenementen

Waar we nu mee bezig zijn

Rund in het water in Witte Veen

Het Witte Veen is in 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. De afgelopen tijd hebben we de natuurherstelmaatregelen uitgewerkt in een inrichtingsplan. Hierin staan alle maatregelen die nodig zijn om de natuur te herstellen en verbeteren. Het inrichtingsplan is vervolgens vertaald in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dit is een bestemmingsplan, maar dan van de provincie. Het voorontwerp-PIP voor Witte Veen heeft tussen 6 augustus en 16 september ter inzage gelegen. In deze periode konden inspraakreacties worden ingediend. Op het voorontwerpen voor Witte Veen zijn 6 inspraakreacties binnen gekomen. De provincie verwerkt deze reacties in een reactienota en wijzigt zo nodig het PIP. In januari stellen Gedeputeerde Staten deze reactienota samen het ontwerp-PIP vast.

Contact

Carry van der Wal (projectleider) en Gerko Hopster (omgevingsmanager) zijn eerste aanspreekpunt voor het gebied. U kunt ze bereiken via:

Carry van der Wal
Telefoon: 06 41 64 12 90
E-mail: c.vd.wal@overijssel.nl

Gerko Hopster
Telefoon: 06 42 40 66 66 of
E-mail: gerko.hopster@pratensis.nl

Voor vragen over grondzaken kunt u terecht bij:

Dennis Wolsink
E-mail: rdb.wolsink@overijssel.nl 
Telefoon: 06 15 18 16 92

Afbeelding Europese vlag Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.