Wierdense veld

Gepubliceerd op 16 april 2020

Wat gaan we doen en waarom?

Het Natura 2000-gebied Wierdense Veld is een gebied met hoogveen. Hoogveen is bijzondere grond: het is nog maar te vinden op 12 kleine plekken in Nederland. Wierdense Veld is daar 1 van. Vroeger is veel hoogveen weggehaald, omdat kachels er op brandden en het moest plaatsmaken voor boerenland. Daardoor is het hoogveen beschadigd en dat gaan we herstellen. We gaan aan de slag in het Wierdense Veld én in de omgeving.

We maken het Wierdense Veld natter

Voor de verbetering van het hoogveen moet de grond natter worden. Hoogveen groeit namelijk door het nat te houden. Het zuigt zich, net als een spons, vol met regenwater. Het water loopt nu weg in de sloten, waardoor het gebied te droog is. Daarom dempen we sloten en we verleggen sommige sloten. Ook greppels maken we dicht. Zo komt het grondwater hoger te staan en blijft het gelijk. Dat heeft hoogveen nodig om te verbeteren.

We laten veenmos groeien

Een natte bodem is goed voor de groei van veenmossen. Veenmossen zijn belangrijk, omdat ze veel water vasthouden. Daardoor beschermt het veenmos hoogveen in de periodes dat het heel droog is.

Nieuws en evenementen

Waar we nu mee bezig zijn

Wierdense Veld met boom

Het Wierdense Veld is in 2016 als laatste aangewezen als Natura 2000-gebied. Voor Natura 2000-gebieden werken we maatregelen uit om de natuur te verbeteren. Voor elk gebied maken we een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Hierin staat wat er nodig is om de natuur beter te maken. Bij Wierdense Veld doen we onderzoek en maken we een plan. In dit plan staat wat er gaat gebeuren en waarom.

Aanvullend onderzoek nodig

Onder regie van LTO Noord is de afgelopen twee jaar een nadere analyse van het Wierdense Veld gemaakt. Uit de analyse blijkt dat de natuurdoelen in Wierdense Veld gehaald kunnen worden. Dit is wel sterk afhankelijk van de drinkwaterwinningen Wierden en Hoge Hexel. In overleg met ministerie van LNV wordt nu onderzocht hoe de drinkwaterwinningen en de Natura 2000-doelen zich tot elkaar verhouden. De Natura 2000-doelen en de drinkwatervoorziening Twente zijn allebei van groot maatschappelijk belang. Omdat de provincie voor allebei verantwoordelijk is neemt zij nu tijdelijk het voortouw in het vervolgtraject.

Wat is er de afgelopen tijd gebeurd?

Eind november organiseerde LTO-Noord een bijeenkomst voor boeren rond het Wierdense Veld. De provincie was hierbij aanwezig om vragen te beantwoorden. Verschillende aanwezigen gaven aan te willen meedenken tijdens het vervolgtraject in de vorm van een klankbordgroep. De provincie heeft daarna met betrokken organisaties en het ministerie van LNV gesproken. Na deze gesprekken heeft de provincie verschillende scenario's bedacht.

Hoe nu verder?

De verschillende scenario's worden de komende tijd besproken met de klankbordgroep en alle betrokken organisaties. Uit deze gesprekken moet duidelijk worden wat de partijen van de scenario’s vinden en of deze aangescherpt moeten worden. Gedeputeerde Staten gaan later een keuze maken. Dit zal waarschijnlijk rond de zomer zijn.

Gedeputeerde Harm ten Bolscher heeft Landschap Overijssel opdracht gegeven om op korte termijn een inrichtingsplan op te stellen voor de maatregelen binnen het Natura 2000-gebied zelf. Dit noemen we interne maatregelen. Het gaat om de voorbereiding van maatregelen die ervoor zorgen dat verdere achteruitgang van de natuurwaarden in het gebied wordt tegengegaan. Aan de hand van de bevindingen in dit plan en de uitkomsten van de verkenning van de provincie wordt een besluit genomen over de daadwerkelijke uitvoering van deze interne maatregelen.

Contact

Beheerder van Wierdense Veld is Landschap Overijssel.

Grondregisseur Marieke Hurenkamp

Telefoon: 038 499 73 81
E-mail: m.hurenkamp@overijssel.nl

Vertrouwenspersoon Agnes Mentink

Telefoon: 038 499 74 75
E-mail: agnes@mentinkadvies.nl

Omgevingsmanager

Harro Pruijssen
Telefoon: 038 499 73 84
E-mail: H.Pruijssen@overijssel.nl

Projectleider

Gerrit Valkeman
Telefoon: 06 10 69 67 59
E-mail: G.Valkeman@overijssel.nl

Afbeelding Europese vlag Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.