Wierdense veld

Gepubliceerd op 27 november 2020

Wat gaan we doen en waarom?

Het Natura 2000-gebied Wierdense Veld is een gebied met hoogveen. Hoogveen is bijzondere grond: het is nog maar te vinden op 12 kleine plekken in Nederland. Wierdense Veld is daar 1 van. Vroeger is veel hoogveen weggehaald, omdat kachels er op brandden en het moest plaatsmaken voor boerenland. Daardoor is het hoogveen beschadigd en dat gaan we herstellen. We gaan aan de slag in het Wierdense Veld én in de omgeving.

We maken het Wierdense Veld natter

Voor de verbetering van het hoogveen moet de grond natter worden. Hoogveen groeit namelijk door het nat te houden. Het zuigt zich, net als een spons, vol met regenwater. Het water loopt nu weg in de sloten, waardoor het gebied te droog is. Daarom dempen we sloten en we verleggen sommige sloten. Ook greppels maken we dicht. Zo komt het grondwater hoger te staan en blijft het gelijk. Dat heeft hoogveen nodig om te verbeteren.

We laten veenmos groeien

Een natte bodem is goed voor de groei van veenmossen. Veenmossen zijn belangrijk, omdat ze veel water vasthouden. Daardoor beschermt het veenmos hoogveen in de periodes dat het heel droog is.

Nieuws en evenementen

Er zijn helaas geen resultaten.

Waarmee we nu bezig zijn

Wierdense Veld met boom

Het gebiedsproces in Wierdense Veld ligt op dit moment stil. Dit komt omdat het halen van de natuurdoelen in het Wierdense Veld beïnvloed kan worden door de mate waarin we drinkwater uit het gebied halen. Dit geldt met name in de wingebieden Wierden en Hoge Hexel. Daarom bekijkt de provincie eerst hoe drinkwaterwinning en Natura 2000-doelen zich tot elkaar verhouden.

Verschillende oplossingsrichtingen

De provincie verkent verschillende oplossingen om de natuurdoelen en drinkwaterwinning op elkaar af te stemmen bij het Wierdense Veld. Er zijn oplossingen waar de natuur voorop staat, waar drinkwaterwinning voorop staat en waar landbouw voorop staat. Deze oplossingen bespraken wij met de klankbordgroep en alle betrokken organisaties. Naar aanleiding hiervan scherpten wij de oplossingen aan. De provincie heeft nog geen keuze gemaakt voor een bepaalde oplossing.

Doorlichting Natura 2000 door het Rijk

Tegelijkertijd met de verkenning van de provincie, startte het Rijk een landelijk onderzoek. Het heet "Doorlichting van Natura 2000". In dit landelijke onderzoek onderzocht het Rijk of de Natura 2000-doelen haalbaar zijn op de plekken waar ze nu liggen, of dat ze beter op een andere plek (bijvoorbeeld in een ander Natura 2000-gebied) gerealiseerd kunnen worden.

Dit landelijke onderzoek is inmiddels afgerond. Minister Schouten informeerde de Tweede Kamer over de uitkomsten per brief op 13 oktober. De brief is duidelijk: een belangrijke conclusie is dat er in Nederland geen gebieden zijn waar de doelen niet gehaald kunnen worden. Deze conclusie geldt ook voor het Wierdense Veld. In haar brief stelt de minister wel dat zij voorbeelden ziet van gebieden waar het nemen van maatregelen voor deze doelen "de omvang van de ingrepen en de zekerheid over het te bereiken resultaat mogelijk op gespannen voet staan met elkaar". Ze geeft aan daarom in gesprek te gaan met de Europese Commissie over de proportionaliteit van de te nemen maatregelen in het licht van Natura 2000.

Nog steeds onduidelijkheid over Wierdense Veld

Deze toelichting van de minister op de doorlichting Natura 2000 geeft nog geen volledige duidelijkheid. De minister is nu aan zet om - al dan niet na overleg in Brussel – hierover snel duidelijkheid te geven.

Contact

Beheerder van Wierdense Veld is Landschap Overijssel.

Grondregisseur Marieke Hurenkamp

Telefoon: 038 499 73 81
E-mail: m.hurenkamp@overijssel.nl

Vertrouwenspersoon Agnes Mentink

Telefoon: 038 499 74 75
E-mail: agnes@mentinkadvies.nl

Omgevingsmanager

Harro Pruijssen
Telefoon: 038 499 73 84
E-mail: H.Pruijssen@overijssel.nl

Projectleider

Gerrit Valkeman
Telefoon: 06 10 69 67 59
E-mail: G.Valkeman@overijssel.nl

Afbeelding Europese vlag Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.