Vecht- en Beneden-Regge

Gepubliceerd op 13 augustus 2020

Wat gaan we doen en waarom

We gaan de stroomdalgraslanden beschermen en uitbreiden

We hebben in Nederland niet veel stroomdalgraslanden meer over. Langs de Vecht, Regge en Dinkel zijn ze nog te vinden. Dat wat we hebben, willen we graag houden. Ook willen we omstandigheden creëren om nieuwe stroomdalgraslanden te maken.

We gaan het heidelandschap beschermen en uitbreiden

Op de Lemeler- en Archemerberg, tussen Lemele en Ommen, ligt een groot heidegebied zo goed als aan elkaar. Het grootste deel van deze heidevelden ligt op droge grond en bestaat uit struikhei. Op lage plekken komt vochtige heide met dophei en soms veenmossen voor. Ook vinden we hier vochtige, schrale graslanden, waar klokjesgentiaan en borstelgras voorkomen. Voor vogels als de nachtzwaluw en roodborsttapuit is de heide een belangrijk broedgebied. De klapekster is als overwinteraar in de heide- en veengebieden te vinden. De vogel jaagt dan onder andere op veldmuizen. Het heidelandschap is niet alleen mooi, maar ook erg kwetsbaar. Daarom gaan wij de heide beschermen en uitbreiden.

We zorgen voor evenwicht tussen rivier en land

Het gebied is te droog. Dit geldt onder andere voor de Eerderhooilanden. Daarom hebben we de Regge ondieper gemaakt. We hebben de rivierbodem verhoogd. Hierdoor is het grondwater in de omgeving hoger komen te staan. Sommige stukken grond overstromen nu als er hoogwater is. Dit is goed voor de ontwikkeling van natuur in de Eerderhooilanden. Deze maatregelen nemen we ook als invulling van de Europese Kaderrichtlijn Water.

Nieuws en evenementen

Waar we nu mee bezig zijn

Heide op de Lemelerberg

De maatregelen langs de Beneden-Regge heeft het waterschap Regge en Dinkel grotendeels al uitgevoerd. Hiermee is invulling gegeven aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Voor een aantal deelgebieden zoals de Eerder Hooilanden en Karshoek Stegeren ligt een plan klaar. Voor andere gebieden als Arriën, De Maat, Stekkenkamp, Prathoek, Junner Koeland, Arriën Koeland en Boerenmars zijn of worden nog onderzoeken uitgevoerd. Zo hopen we inzicht te krijgen in de relatie tussen het beheer van water en de bijzondere planten die er leven. De laatste onderzoeken worden in 2019 afgerond.

Contact

Eerste aanspreekpunt voor de Regge is projectleider Ben Ordelmans van Waterschap Vechtstromen, bereikbaar via b.ordelmans@vechtstromen.nl of op telefoonnummer 06 21 88 24 77.

Eerste aanspreekpunt voor de Vecht is projectleider Peter van den Akker van Waterschap Vechtstromen, bereikbaar via p.van.den.akker@vechtstromen.nl of op telefoonnummer 06 21 88 24 73.

Heeft u een vraag over grondzaken?

Voor de Regge kunt u terecht bij grondregisseur Dennis Wolsink via rbd.wolsink@overijssel.nl of op telefoonnummer 038 499 84 04 (of 038 499 76 00 bij geen gehoor).

Voor de Vecht kunt u terecht bij grondregisseur Christel Op de Haar via c.opdehaar@overijssel.nl of op telefoonnummer 038 499 73 65 (of 038 499 76 00 bij geen gehoor).

Waterschap Vechtstromen is bestuurlijke trekker van het Vecht-Beneden Reggegebied. Zij werkt samen met gemeenten Ommen en Twenterand, LTO Noord, Natuurmonumenten, Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer en de provincie Overijssel.

Vlag Europese unie Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.