Olde Maten en Veerslootslanden

Gepubliceerd op 4 mei 2020

Gebiedsbeschrijving

Olde Maten en Veerslootslanden ligt in de gemeente Staphorst. De Olde Maten & Veerslootslanden omvatten een van de laatst bewaard gebleven restanten van onbemeste blauwgraslanden in het Nederlandse laagveengebied. De bodemkundige en hydrologische situatie zijn gunstig voor herstel waar de kwaliteit achteruit gegaan is. Het uitgebreide slotenpatroon in het gebied is een van de belangrijkste leefgebieden van de grote modderkruiper in ons land.

Beheerplan Olde Maten & Veerslootslanden

Het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Olde Maten & Veerslootslanden is vastgesteld. Aan de hand van het vastgestelde beheerplan wordt de vergunningverlening voor nieuwe activiteiten eenvoudiger. Voor bestaande activiteiten is nu duidelijk wat wel of niet vergunningvrij is. Het beheerplan is van toepassing voor een periode van zes jaar.

Relatie beheerplan Natura 2000 en planuitwerking herstelmaatregelen

Volgens de PAS-gebiedsanalyse en de beheerplannen moeten er in en bij de Natura 2000 gebieden herstelmaatregelen uitgevoerd worden. De planuitwerking daarvan gebeurt in goed overleg met de omgeving in een zorgvuldig gebiedsproces. In veel gebieden is de planuitwerking voor deze herstelmaatregelen al gestart door de provincie of één van haar partners. Als bij die uitwerking van de herstelmaatregelen blijkt dat een maatregel beter vervangen kan worden door een andere even effectieve maatregel dan zal de provincie het beheerplan daar later zonodig op aanpassen.


Olde Maten Veerslootlanden

Contact

Meer informatie over Natura 2000? Mail naar natura2000@overijssel.nl.

Grondzaken
Grondregisseur: Christine van Grunsven
E-mail: CJM.Grunsven@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 87 11 (of 038 499 76 00 bij geen gehoor)