Lemselermaten

Gepubliceerd op 19 februari 2020

Wat gaan we doen en waarom?

Natura 2000-gebied Lemselermaten ligt in de gemeente Dinkelland, tussen Oldenzaal en Weerselo. De elzenbroekbossen, vochtige heiden, blauwgraslanden en kalkmoerassen zijn overgebleven van het oude Twentse landschap. Probleem is dat het natuurgebied in de zomer te droog en in de winter te nat is. En er komt teveel mest in het gebied. Dat zorgt voor veel voedsel in de bodem, terwijl de zeldzame planten hier alleen groeien op een voedselarme bodem. We gaan aan de slag in en rondom Lemselermaten om de bijzondere natuur weer sterk te maken.

Bekijk een video over het gebied op YouTube

We dempen en verleggen sloten

Zo blijft er het hele jaar door even veel water en krijgt de natuur niet te veel of te weinig. De Weerselerbeek en Dollandbeek passen we aan en de Boschbeek sluiten we aan op de Weerselerbeek. Zo voorkomen we dat water met mest van de landbouwgrond in het natuurgebied komt.

We zorgen voor minder mest op het land

Dit betekent voor boeren in de buurt van Lemselermaten dat ze minder of geen mest op het land brengen. Minder mest zorgt voor een voedselarme grond om op te groeien en dat hebben de planten in Lemselermaten nodig om te groeien. Zo verbetert het natuurgebied voor het moeras, de blauwgraslanden en andere unieke soorten grond.

We geven grond terug aan de natuur

In Lemselermaten proberen we zeldzame natuur sterk te houden voor de toekomst. In Nederland is er weinig kalkmoeras, blauwgrasland en elzenbroekbos over. Stukken grond die vroeger van boeren waren, worden nu natuur. Zo krijgen de unieke planten en bloemen meer ruimte om te groeien.

Nieuws en evenementen

Waar we nu mee bezig zijn

Open veld in Lemselermaten

Het natuurgebied Lemselermaten is in 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. Voor al deze gebieden nemen we maatregelen om de natuur te verbeteren. Voor Lemselermaten leggen we deze maatregelen vast in een Inrichtingsplan, wat de basis is voor een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Het plan voor Lemselermaten wordt nu gemaakt en is eind 2019 klaar.

We voeren persoonlijke gesprekken

Sommige maatregelen hebben gevolgen voor het gebruik van het land. En daarmee ook voor bewoners en boeren uit de buurt. We spreken met de boeren en bewoners, zodat ze weten wat voor maatregelen dat zijn. De zorgen die er zijn, bespreken we samen. We houden alle mensen die direct betrokken zijn bij de Lemselermaten op de hoogte.

We onderzoeken de bodem

We doen onderzoek naar waar het nitraat en sulfaat in de Lemselermaten vandaan komt. Dit zijn stoffen die normaal gesproken niet in grote hoeveelheden in de natuur voorkomen. Het kan zijn dat de uitkomst van het onderzoek gevolgen heeft voor de boerenbedrijven in de buurt.

Contact

Marcel Hesselink is als projectleider het eerste aanspreekpunt voor het gebied.
Telefoon: 06 42 10 01 52
E-mail: m.hesselink@noaberkracht.nl

Wie er bij dit project betrokken zijn

In Overijssel werken we samen. In dit natuurgebied is de gemeente Dinkelland verantwoordelijk voor de plannen. Samen met LTO Noord, de Provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, Vitens en waterschap Vechtstromen.

Alles over de Ontwikkelopgave Natura 2000

Afbeelding Europese vlag Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.