Landgoederen Oldenzaal

Gepubliceerd op 23 april 2020

Wat gaan we doen en waarom?

Het Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal is te droog en er komen te veel meststoffen in de bodem terecht. Dat is niet goed voor de kwetsbare natuur. We willen die beschermen. Het gaat dan om bossen die op de oevers van de beken te vinden zijn. Bijzondere planten die hier voorkomen zijn bijvoorbeeld de slanke sleutelbloem en de bosanemoon.

We zorgen voor betere kwaliteit van de natuur. Daarbij breiden we de oppervlakte van het bos ook verder uit. Ook de kamsalamander en de vissoort rivierdonderpad willen we graag in dit gebied houden. Daarom nemen we maatregelen om hun leefgebied te verbeteren.

Nieuws en evenementen

Waar we nu mee bezig zijn

Weiland met koeien Landgoederen Oldenzaal

De Bestuurlijke Adviesgroep (BAG) van het project Landgoederen Oldenzaal heeft een positief advies gegeven over het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP).

Na dit positieve advies door de BAG, heeft Gedeputeerde Staten van Overijssel het ontwerp-PIP Landgoederen Oldenzaal op 4 december 2018 vastgesteld. U heeft het ontwerp-PIP daarna 6 weken kunnen bekijken. Tegelijk heeft u toen, tot eind januari 2019, een reactie kunnen geven. Een zienswijze zoals dat officieel heet. Deze zienswijzen zijn beantwoord in een Nota van Antwoord. Enkele hebben geleid tot aanpassingen van het PIP. Het definitieve PIP is op 10 juli vastgesteld door Provinciale Staten en heeft van dinsdag 6 augustus tot en met maandag 16 september 2019 ter inzage gelegen. Tegen het PIP is beroep ingesteld bij de Raad van State. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de zitting bij de Raad van State zal gaan plaatsvinden.

Gesprekken met grondeigenaren

We zijn in gesprek met grondeigenaren om een oplossing te vinden voor de gevolgen van de maatregelen voor hen. We zijn daarom nu ook nog op zoek naar gronden om te ruilen. De aanbesteding van het werk is gestart, half augustus verwachten we te starten met de uitvoering.

Contact

Erna Hissink is als projectleider het eerste aanspreekpunt voor het gebied. Zij is bereikbaar via gjc.hissink@overijssel.nl of via 06 10 98 21 98.

Grondzaken

Heeft u een vraag over grondzaken? Dan kunt u terecht bij de grondregisseur Herman Arentsen via hj.arentsen@overijssel.nl of via 038 499 86 34 (of 038 499 76 00 bij geen gehoor).

Bestuurlijke Adviesgroep

In de Bestuurlijke Advies Groep (BAG) van het project Landgoederen Oldenzaal zitten LTO, Natuurmonumenten, gemeente Losser, waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel.

Alles over de Ontwikkelopgave Natura 2000