Landgoederen Oldenzaal

Gepubliceerd op 6 november 2020

Wat gaan we doen en waarom?

Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal is te droog en er komen te veel meststoffen in de bodem terecht. Dat is niet goed voor de kwetsbare natuur. We willen die beschermen. Het gaat dan om bossen die op de oevers van de beken te vinden zijn. Bijzondere planten die hier voorkomen zijn bijvoorbeeld de slanke sleutelbloem en de bosanemoon.

Wij zorgen voor betere kwaliteit van de natuur. Daarbij breiden we de oppervlakte van het bos verder uit. Ook de kamsalamander en de vissoort rivierdonderpad willen we graag in dit gebied houden. Daarom nemen we maatregelen om hun leefgebied te verbeteren.

Nieuws en evenementen

Er zijn geen actuele nieuwsberichten en evenementen.

Waarmee we nu bezig zijn

Weiland met koeien Landgoederen Oldenzaal

Start werkzaamheden

Op maandag 24 augustus startte aannemersbedrijf Gerwers Tilligte BV uit Tilligte met de werkzaamheden om de natuur in Landgoederen Oldenzaal te herstellen en behouden. De werkzaamheden zijn verdeeld over twee fases: fase 1 van augustus tot in het najaar van 2020 en fase 2 vanaf mei 2021 tot in het najaar van 2021.

Fase 1: augustus – half oktober 2020

Dit jaar werken we vooral in het stroomgebied van de Rossumerbeek en de Weerselosebeek (in het noorden van het gebied). De Rossumerbeek maken we ondieper door het aanbrengen van klei in de beek. Ook maken we een stuw die ervoor zorgt dat het water langer in het gebied blijft. In het stroomgebied van de Weerselosebeek herstellen we op de Tankenberg enkele natuurlijke bronnen weer in oorspronkelijke staat. Het zeldzame bronbos is dan beter beschermd tegen uitdrogen. Ook starten we met de inrichting van een natuurperceel aan de Denekamperstraat. In het stroomgebied van de Snoeyinksbeek plaatsen we nieuwe beplanting al zoveel mogelijk in 2020.

Fase 2: mei – half oktober 2021

De werkzaamheden op landbouwpercelen voeren we zoveel mogelijk gelijktijdig uit in 2021. Het gaat vooral om de gebieden rondom de Rossumerbeek, Stakenbeek en Snoeyinksbeek. Hier maken we drainage onklaar en richten bemestingsvrije zones en retentiegebieden in. Dit zijn laaggelegen percelen langs de beken die vaak mogen overstromen. Bij de Linderbeek maken we een deel van de beek ondieper en ook daar richten we bemestingsvrije zones in. In 2021 herstelt Waterschap Vechtstromen een deel van het oorspronkelijke profiel van de Snoeyinksbeek.

De eigenaren van het gebied zijn het eens met de werkzaamheden die we uitvoeren.

Contact

Erna Hissink is als projectleider het eerste aanspreekpunt voor het gebied. Zij is bereikbaar via gjc.hissink@overijssel.nl of via 06 10 98 21 98.

Grondzaken

Heb je een vraag over grondzaken? Dan kun je terecht bij grondregisseur Herman Arentsen via hj.arentsen@overijssel.nl of via 038 499 86 34 (of 038 499 76 00 bij geen gehoor).

Bestuurlijke Adviesgroep

In de Bestuurlijke Advies Groep (BAG) van het project Landgoederen Oldenzaal zitten LTO, Natuurmonumenten, gemeente Losser, waterschap Vechtstromen en Provincie Overijssel.

Alles over de Ontwikkelopgave Natura 2000