Hoogveenherstel Engbertsdijksvenen AddMire LIFE

Gepubliceerd op 4 september 2020

Uniek hoogveengebied: Engbertsdijksvenen

In Twente, vlakbij de Duitse grens, ligt een van de weinige hoogveengebieden die Nederland nog rijk is: Engbertsdijksvenen. Het natuurgebied van ongeveer 1.000 hectare is beschermd binnen het Europees natuurnetwerk Natura 2000.

In het project AddMire LIFE werken de provincie Overijssel en Staatsbosbeheer de komende jaren aan duurzaam herstel van het hoogveen in Engbertsdijksvenen. Met het klimaat als medewinnaar, want actief hoogveen kan CO2 vastleggen.

Het project, dat loopt van juli 2019 tot medio 2024, krijgt financiële steun van het LIFE programma van de Europese Commissie. LIFE is een Europees fonds voor natuurbescherming.

logo life subsidie logo natura2000

Contact met deskundigen

Bent u benieuwd naar onze aanpak en/of wilt u een soortgelijk project starten? Wij delen graag onze kennis met u.

Projectmanager

Guus Ogink, provincie Overijssel
E-mail: g.ogink@overijssel.nl

Projectleider

Corné Balemans, Staatsbosbeer
E-mail: c.balemans@staatsbosbeheer.nl

Duurzaam herstel van het hoogveen

Door turfwinning en agrarisch gebruik is er nog maar minder dan 1 hectare actief hoogveen over in Engbertsdijksvenen. Het overige hoogveen is sterk gedegradeerd, maar kan nog hersteld worden. Aan dat herstel werken we met het project AddMire LIFE.

Regenwater vasthouden

Hoogveen heeft regenwater nodig om actief te zijn en CO2 te kunnen vasthouden. Daarom moet de Engbertsdijksvenen een permanent natte omgeving zijn met een stabiele waterspiegel en lage voedingsstoffen. In de afgelopen 150 jaar is de ondoordringbare laag van organisch materiaal echter flink beschadigd. Hierdoor stroomt regenwater weg uit het gebied. Het waterniveau in Engbertsdijksvenen is te ver gedaald. Dit heeft geresulteerd in de voortdurende uitdroging van het hoogveen.

Daarnaast groeien er, als gevolg van verdroging en stikstofdepositie, versneld grassen, berken en struiken in het gebied. Ze verdampen dagelijks liters water dat juist hard nodig is om het hoogveenlandschap te herstellen. In 2018 en 2019 heeft Staatsbosbeheer grote delen bos en bosopslag verwijderd om regenwater langer vast te houden.

AddMire LIFE werkt aan het vasthouden van het regenwater in de Engbertsdijksvenen. Dit doen we door sloten te dempen en door dammen in het gebied aan te leggen.

Verhogen van de waterstand

Buiten het natuurgebied (en buiten de scope van AddMire LIFE) wordt bekeken of en hoe de grondwaterstand kan worden verhoogd. Want een stabiele waterstand is goed voor veenontwikkeling én voor vogels. Een warm welkom aan zeldzame flora en fauna, waaronder veenmossen, de geoorde fuut, de toendrarietgans en de kraanvogel.

Kerngegevens

  • Projectnaam: Hoogveenherstel Engbertsdijksvenen (AddMire LIFE)
  • Projectcode: LIFE18 NAT/NL000636
  • Looptijd: 5 jaar (2019 – 2024)
  • Totaal budget: € 11.750.000,-
  • LIFE-bijdrage: € 7.050.000,-
  • Projectlocatie: Twente (Nederland)

Plannen, onderzoeken en rapporten

Gedurende het project worden documenten gepubliceerd over de resultaten van het AddMire LIFE-project. Op dit moment zijn er nog geen documenten beschikbaar.