Dinkeldal

Gepubliceerd op 10 november 2020

Wat gaan we doen en waarom?

De Dinkel kronkelt 46 kilometer door het oosten van Twente. Deze rivier en de natuur aan de oevers vormen samen met de beken die uit de Dinkel stromen het natuurgebied Dinkeldal. Dit gebied is zo´n 500 hectare, oftewel 1000 voetbalvelden. In Dinkeldal vind je de laatste stroomdalgraslanden in Nederland en kleurrijke Dinkelweiden. Er groeien unieke planten, zoals de steenanjer en het blauwgroen trechtertje.

De Dinkel is belangrijk voor de afvoer van water uit Nederland én Duitsland. Bovenin is de Dinkel nog echt een rivier. Maar onderin is het meer een kanaal en daarmee gaan we aan de slag. We zorgen dat de rivier natuurlijker door Dinkeldal stroomt en water langer vasthoudt. Ook nemen we maatregelen langs de Dinkel om kwetsbare natuur, zoals de zeldzame stroomdalgraslanden en beekbegeleidende bossen, te houden zoals het is of het sterker te maken.

We verwijderen puin langs de rivier

Om de Dinkelweiden met alle bloemen en planten beter te maken, moet de Dinkel vrij stromen. Nu ligt op meerdere plekken puin, als versterking, zodat de rivier in zijn baan blijft. Als het puin weg is, zet de rivier zand af tegen de kant. En de zaadjes van unieke bloemen en planten verspreiden weer via het water.

We maken natuur van boerenland

Voorheen gebruikten landbouwers de grond langs de rivier voor landbouw. Het land staat in de winter vaak onder water. Nu dit weer natuur wordt, krijgt de rivier meer ruimte om te stromen. En er is meer plek voor de stroomdalgraslanden, Dinkelweiden en de ‘vochtig alluviale bossen’ om te groeien. Alluviale bossen zijn bossen met veel én zeldzame bomen die leven van water uit de rivier.

Nieuws en evenementen

Waarmee we nu bezig zijn

Sloot met zonsondergang

Dinkeldal is in 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. Voor dit Natura 2000-gebied werken we maatregelen uit om de natuur te verbeteren. Voor elk gebied maken we een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Hierin staan alle maatregelen die nodig zijn om de natuur beter te maken.

Voor Dinkeldal maken we plannen voor verschillende gebieden langs de Dinkel, deze noemen we ook wel kralen. Die plannen maken we in overleg met de eigenaren van de grond. Van landbouwgrond maken we natuur. Zo kunnen de stroomdalgraslanden en beekbegeleidende bossen verder groeien. Voor 12 gebieden zijn we nu in gesprek met de grondeigenaren.

Dinkeldal-Zuid

Dinkeldal-Zuid zien we als 1 grote kraal. Hiervoor maakten we het eerste voorstel voor een inrichtingsplan. Dit inrichtingsplan wordt ruimtelijk vertaald in een Provinciaal Inrichtingsplan (PIP). Het ontwerp-PIP stelt Gedeputeerde Staten naar verwachting begin 2020 vast. Na vaststelling ligt het ontwerp-PIP zes weken ter inzage. Vervolgens is goedkeuring van de Provinciale Staten nodig om in het najaar van 2020 te kunnen starten met de uitvoering.

Dinkeldal-Noord

In Dinkeldal-Noord praten we met de eigenaren van het land langs de Dinkel over hoe we hun grond van landbouw naar natuur kunnen omvormen. De eigenaar van de grond kan kiezen om zijn land te verkopen, te ruilen of het te houden en zelf de natuur beheren. Alle ideeën, maar ook zorgen, bespreken we samen. Tot 1 juli 2019 konden grondeigenaren zich melden om mee te werken aan het herstel van natuur. Vanaf najaar 2020 wordt duidelijk voor hoeveel gebieden een plan kan worden gemaakt. Staatsbosbeheer begon met natuurherstelmaatregelen in de eigen gebieden in Dinkeldal Noord, zoals de oeverwal herstellen en kenmerkende gebiedseigen boom- en struiksoorten aanplanten.

Contact

Pieter-Jelle Damste is als projectleider het eerste aanspreekpunt voor het gebied.

Telefoon: 088 220 33 33
E-mail: p.damste@vechtstromen.nl

Wie er bij dit project betrokken zijn

In Overijssel werken we samen. In dit natuurgebied is waterschap Vechtstromen verantwoordelijk voor de plannen, samen met gemeente Losser, Provincie Overijssel, Dinkeldalboeren en Staatsbosbeheer.

Alles over de Ontwikkelopgave Natura 2000

Afbeelding Europese vlag Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.