Buurserzand & Haaksbergerveen

Gepubliceerd op 4 mei 2020

Wat gaan we doen en waarom?

Binnen de gemeente Haaksbergen in het zuidoosten van Overijssel ligt Natura 2000-gebied Buurserzand en Haaksbergerveen. Het Buurserzand bestaat uit veel heide met vennen en jeneverbesstruwelen. Het Haaksbergerveen bestaat uit grote oppervlakten hoogveen. De kwetsbare natuur in beide gebieden willen we in stand houden en zo mogelijk herstellen.

We maken de grond natter

De bodem van het Haaksbergerveen bestaat uit hoogveen. Het huidige Haaksbergerveen is een restant van een veel uitgestrekter hoogveengebied. Door de hoge ligging ten opzichte van de omgeving en de ontwatering van de omliggende gronden verdroogt het veen. Door droogte in het gebied krimpt het hoogveen nog meer. Hoogveen komt bijna niet meer voor in Nederland. Om het hoogveen te behouden dempen we sloten om het gebied te vernatten. Ongewenste effecten van deze vernatting op de omgeving proberen we te voorkomen. Waar dit niet lukt maken we afspraken met grondeigenaren over eventuele schade. Bij onverwachte schade als gevolg van de maatregelen kunnen mensen terecht bij een schadeloket.

We kappen bomen

Door de verdroging kunnen er bomen groeien in het gebied. Een hoogveengebied is van nature een open gebied. Naast het vernatten van de grond halen we daarom ook bomen in het gebied weg.

Behoud van de vennen

Vennen zijn ondiepe meertjes. De vennen in Buurserzand zijn te droog. En daar hebben onder andere de zeldzame grote modderkruiper en kamsalamander last van. We onderzoeken hoe we deze vennen kunnen behouden

Nieuws en evenementen

Waar we nu mee bezig zijn

Koeien die grazen in een weiland

Buurserzand-Haaksbergerveen is in 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. De afgelopen tijd hebben we de natuurherstelmaatregelen uitgewerkt in een inrichtingsplan. Hierin staan alle maatregelen die nodig zijn om de natuur te herstellen en verbeteren. Het inrichtingsplan is vervolgens vertaald in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dit is een bestemmingsplan, maar dan van de provincie. Het voorontwerp-PIP voor Buurserzand-Horsterveen (Horsterveen is een deelgebied van Haaksbergerveen) heeft tussen 6 augustus en 16 september 2019 ter inzage gelegen. In deze periode konden inspraakreacties worden ingediend. Op het voorontwerpen zijn 17 inspraakreacties binnen gekomen. De provincie verwerkt deze reacties in een reactienota en wijzigt zo nodig het PIP. In januari stellen Gedeputeerde Staten deze reactienota samen het ontwerp-PIP vast. Tot 7 mei ligt het Ontwerp-PIP ter inzage.

Voor het Haaksbergerveen moeten de maatregelen nog nader uitgewerkt worden in een inrichtingsplan.

Contact

Carry van der Wal (projectleider) en Gerko Hopster (omgevingsmanager) zijn eerste aanspreekpunt voor het gebied. U kunt ze bereiken via:

Carry van der Wal
Telefoon: 06 41 64 12 90
E-mail: c.vd.wal@overijssel.nl

Gerko Hopster
Telefoon: 06 42 40 66 66
E-mail: gerko.hopster@pratensis.nl

Voor vragen over grondzaken kunt u terecht bij:

Dennis Wolsink
E-mail: rdb.wolsink@overijssel.nl  
Telefoon: 06 15 18 16 92

Wie er bij dit project betrokken zijn

In Overijssel werken we samen onder de noemer ‘Samen werkt beter’. In dit natuurgebied is gemeente Haaksbergen verantwoordelijk voor de plannen. Samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO Noord, waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel en Provincie Overijssel. Het Buurserzand is voor een groot deel van Vereniging Natuurmonumenten en Haaksbergerveen van Staatsbosbeheer.

Alles over de Ontwikkelopgave Natura 2000

Vlag europese unie Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.