Natura 2000-gebied Boetelerveld

Gepubliceerd op 19 februari 2020

Wat gaan we doen en waarom?

Het Natura2000-gebied Boetelerveld is te droog en er komt te veel stikstof uit de lucht in de bodem terecht. We gaan in het gebied én in de omgeving aan de slag. We willen het gebied natter maken waarbij de bodem voedselarm wordt en er goed grondwater beschikbaar komt voor de begroeiing. Zo zorgen we voor betere omstandigheden voor bijzondere en kwetsbare planten en dieren.

We verbeteren de poelen

Het regenwater blijft niet staan in de 13 aangelegde poelen. Een aantal poelen krijgt daarom een dichte leemlaag op de bodem. Andere dempen we. We gaan niet met alle poelen tegelijk aan het werk zodat de kamsalamander er geen last van heeft.

We vergroten het natte heidegebied

Met het omvormen van bos naar heide ontstaat een open en nat heidegebied. Dat geeft kansen voor bijzondere diersoorten zoals een vlinder als het heideblauwtje.

We gaan plaggen

Dat betekent dat we op allerlei plekken het bovenste laagje van de bodem weghalen. Goed voor de heide en andere zeldzame plantensoorten.

Nieuws en evenementen

Waar we nu mee bezig zijn

koeien in een droog graslandschap

Provinciale Staten hebben op 16 oktober 2019 het definitieve Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgesteld, inclusief het inrichtingsplan en een vormvrije MER-beoordeling. Het PIP ligt van 12 november tot en met 23 december 2019 ter inzage. In deze periode van terinzagelegging kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ondertussen zijn de eerste voorbereidingen van de herstelmaatregelen in het natuurgebied van start gegaan. Wanneer de uitvoering in het veld van start gaat, is nog niet bekend. Dit hangt onder meer af van de benodigde vergunningen.

Gesprekken

De rentmeesters voeren gesprekken met alle grondeigenaren die te maken krijgen met maatregelen en/of effecten van maatregelen. Daarin praten zij met hen over de verschillende mogelijkheden voor schadevergoeding. Lees meer informatie voor grondeigenaren rondom een Natura 2000-gebied.

Contact

Gerko Hopster is als omgevingsmanager het eerste aanspreekpunt voor het gebied.

Telefoon: 06 42 40 66 66
E-mail: gerko.hopster@pratensis.nl.

Wie er bij dit project betrokken zijn

In Overijssel werken we samen. In het natuurgebied is Landschap Overijssel verantwoordelijk voor de plannen. In de omgeving van het gebied is dat de gemeente Raalte. Provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta en LTO zijn ook betrokken.

Alles over de Ontwikkelopgave Natura 2000

Afbeelding Europese vlag Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.