Bergvennen en Brecklenkampse Veld

Gepubliceerd op 13 november 2020

Wat gaan we doen en waarom?

In Noordoost-Twente, tegen de Duitse grens, ligt het Natura 2000-gebied Bergvennen en Brecklenkampse Veld. Het gebied is te zuur en wordt nu kunstmatig nat gehouden. We maken de natuur gezonder en zorgen dat het water in het gebied blijft. Zo maken we een omgeving waarin zeldzame dieren, planten en bloemen beter kunnen leven.

Bekijk een video over het gebied op YouTube

Minder bemesten

Zo blijft het grondwater in het natuurgebied schoon. In sommige gevallen stoppen boeren helemaal met bemesten. Mest is te rijk aan voedsel voor de planten die hier groeien. Ook zorgen we dat water beter door het gebied stroomt, zodat er altijd genoeg schoon water voor de dieren en planten in Bergvennen en Brecklenkampse Veld is.

We zorgen dat het gebied nat blijft

Het regen- en grondwater stroomt uit de ondiepe meren, ook wel vennen genoemd. Daarom dempen we sloten en maken we sloten dieper. Dit doen we in de Bergvennen en het Brecklenkampse Veld. Maar ook in het gebied er om heen: in Nederland en over de grens in Duitsland.

We kappen dennenbomen

Dennenbomen nemen veel water en daardoor groeien de bijzondere planten niet goed. Door deze bomen weg te halen, krijgen de vennen en de planten meer voeding en een beter leven. Het natuurgebied bestaat straks vooral uit heide, gras en bloemen. Er blijven wel bomen staan, zoals de jeneverbesstruweel.

Nieuws en evenementen

Er zijn helaas geen resultaten.

Waarmee we nu bezig zijn

Meer in het veld in het gebied

Bergvennen en Brecklenkampse Veld is sinds 2013 Natura 2000-gebied. Voor alle Natura 2000-gebieden werken we maatregelen uit om de natuur te verbeteren. Voor dit gebied maken we een Inrichtingsplan. Hierin staan alle maatregelen die nodig zijn om de natuur sterker en beter te maken. Op basis van dit Inrichtingsplan wordt een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) gemaakt.

Gesprekken

We praten met boeren en bewoners in het gebied rondom de Bergvennen en het Brecklenkampse Veld. Zij weten nu wat het plan voor hen betekent. En welke gevolgen de maatregelen hebben. Het plan heeft ook gevolgen voor Duitse boeren. Het plan kan gevolgen hebben voor de camping in de Bergvennen. We onderzoeken welke gevolgen dat kunnen zijn. Alle mensen die betrokken zijn bij het gebied, zoals boeren, omwonenden en de campinghouders, houden we op de hoogte van de ontwikkelingen.

Contact

Jan Barwegen is als projectleider het eerste aanspreekpunt voor het gebied.
Telefoon: 06 18 42 63 66
E-mail: j.barwegen@noaberkracht.nl

Wie er bij dit project betrokken zijn

Gemeente Dinkelland is verantwoordelijk voor de plannen in de omgeving van Bergvennen en Brecklenkampse Veld en doet dit samen met LTO Noord, Landschap Overijssel, waterschap Vechtstromen en Provincie Overijssel. In het natuurgebied zelf is Landschap Overijssel verantwoordelijk voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Alles over de Ontwikkelopgave Natura 2000

Afbeelding Europese vlag Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.