Plannen maken: meer uitleg over Provinciale Inpassingsplannen

Gepubliceerd op 9 april 2020

De plannen voor de Natura 2000-gebieden maken vaak dat het gebruik of de functie van de grond in, of om die gebieden heen, kan veranderen. Dan moet er een nieuw ruimtelijk plan komen. Daarin leggen we dan het nieuwe gebruik of de nieuwe functie vast. Voor grondeigenaren is het belangrijk om te weten op welke momenten zij invloed kunnen hebben op zo’n plan. Voor de Natura 2000-gebieden stellen we vaak een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op.

De gemeenten maken heel veel van de ruimtelijke plannen in Nederland. Dat zijn bestemmingsplannen. Maar Natura 2000-gebieden liggen vaak in delen van verschillende gemeenten tegelijk. De meeste gemeenten met Natura 2000-gebieden hebben ervoor gekozen om de provincie te vragen om die nieuwe ruimtelijke plannen te maken. Dat vinden zij het meest praktisch. Er zijn ook een paar gemeenten die hebben aangegeven zelf een nieuw bestemmingsplan te gaan maken.

Bestemmingsplan van provincie

Een provinciaal ruimtelijk plan heet een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Het PIP is hetzelfde als een bestemmingsplan, maar dan van de provincie. Waar een Provinciaal Inpassingsplan gaat gelden, komt het bestemmingsplan te vervallen dat er eerst was. Het PIP wordt alleen gemaakt voor het gebied waarvan de grond een andere functie of ander gebruik krijgt.

Zorgvuldig

Zo’n plan wordt heel zorgvuldig gemaakt. In de gebieden is bijvoorbeeld intensief overleg met alle grondeigenaren. De organisaties en overheden die werken in het gebied hebben er veel contact over, zoals de natuurbeheerders en gemeenten. De procedure heeft een aantal stappen. Bij elke stap kan iedereen die dat wil reageren tijdens een inspraakperiode. Dat is ook zo als uw gemeente een nieuw bestemmingsplan maakt.

Speciaal onderzoek

Soms wordt er speciaal onderzoek gedaan naar wat de gevolgen zijn van een plan op het milieu. Dit heet een Milieueffectrapportage (MER).

Vergunningen

Voor de vergunningen die nodig zijn voor een gebied is er een speciale procedure. Deze procedure heet de coördinatieverordening Natura 2000.

Stappen Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

Stap 1: Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan

 • Dit is een stap die niet verplicht is. Maar wel vaak handig. Misschien zijn in deze fase nog niet alle onderzoeken klaar, maar is het wel goed dat mensen alvast de plannen kunnen bekijken. Hoe eerder we signalen krijgen, hoe makkelijker we plannen nog kunnen aanpassen.
 • U kunt het voorontwerp bekijken. Dat heet een terinzagelegging. Van te voren kondigen we dat aan in huis-aan-huisbladen en op de provinciale website.
 • U kunt uw mening geven binnen een periode van zes weken. Dat heet dan het geven van een inspraakreactie.
 • De provincie verwerkt de reacties in een inspraaknota.
 • Als de reacties zijn verwerkt komt er een Ontwerp-PIP.

Stap 2: Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan

 • U kunt ook dit plan bekijken. Dat heet een terinzagelegging. Van te voren kondigen we dat aan in huis-aan-huisbladen en op de provinciale website.
 • Als u bij het Voorontwerp-PIP een inspraakreactie heeft ingediend, dan sturen wij voor de terinzagelegging u de inspraaknota toe.
 • Over dit plan kunt u ook uw mening geven binnen een periode van zes weken. Dat heet bij dit plan het indienen van een zienswijze.
 • De provincie verwerkt de reacties.
 • De provincie maakt dan het definitieve PIP.

Stap 3: Het definitieve Provinciale Inpassingsplan

 • Het bestuur van de Provinciale Staten besluit of het plan doorgaat. Voorafgaand daaraan wordt het plan behandeld in de commissievergadering.
 • Voor de commissievergadering sturen we aan u, als u bij het ontwerp PIP een zienswijze heeft ingediend, de Nota van Antwoord toe. U kunt u aanmelden om in te spreken in de commissievergadering.
 • Vervolgens wordt het plan door Provinciale Staten vastgesteld.
 • U kunt dit plan bekijken. Van te voren kondigen we dat aan in huis-aan-huisbladen en op de provinciale website.
 • U kunt bezwaar maken tegen het plan bij de Raad van State. Dat heet dan een beroep aantekenen.
 • Let op: u kunt alleen bezwaar maken als u ook al een zienswijze hebt ingediend op het ontwerpplan.

Een uitgebreide versie van het stappenplan vindt u in de Brochure N2000 - PIP 2019 (pdf, 6,3 MB).