Reageren op een plan Natura 2000

Gepubliceerd op 9 april 2020

Kunt u een plan bekijken, dan heet dat dat er een terinzagelegging is. Die duurt altijd 6 weken.

U kunt het plan op verschillende manieren bekijken:

Digitaal

  • Via www.overijssel.nl en dan op de pagina van het project
  • Via www.ruimtelijkeplannen.nl (de exacte link geven we dan aan)

In allerlei gebouwen

  • Bijvoorbeeld op gemeentehuizen waarin het Natura-2000 gebied ligt.
  • Op het Provinciehuis Overijssel, Luttenberg 2, 8012 EE Zwolle

Een reactie geven

U kunt uw reactie geven, in de 6 weken dat u het Provinciaal Inpassingsplan kunt bekijken.

Dat kan op verschillende manieren

  • Via e-mail
  • Via de post
  • Mondeling. U kunt daarvoor een afspraak maken.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Heeft u een reactie ingediend? De provincie bekijkt deze en schrijft een antwoord in een inspraaknota of een Nota van Antwoord. Daarin zijn alle reacties verwerkt die zijn ingestuurd. U krijgt deze nota per post thuis voordat de volgende terinzagelegging is. Hierin kunt u teruglezen of uw reactie heeft gezorgd voor veranderingen in het inpassingsplan.

Informatiebijeenkomsten

Aan het begin van elke inspraakperiode, zijn er informatiebijeenkomsten in de buurt van het Natura 2000-gebied.

Veel betrokkenen krijgen persoonlijk een uitnodiging. Maar u bent altijd welkom.

In de plaatselijke huis-aan-huiskrant en op de provinciale website zetten wij een aankondiging.