Over de aanpak van de Natura 2000-gebieden

Gepubliceerd op 9 april 2020

Ieder Natura 2000-gebied in Overijssel is uniek en heeft eigen maatregelen en oplossingen nodig. De bescherming van de Natura 2000 gebieden is geregeld in de Wet natuurbescherming en het voormalige PAS (Programma Aanpak Stikstof). In wat je een aanwijzingsbesluit noemt, staat welke natuurdoelen voor het gebied zijn bepaald. Die natuurdoelen staan vast. Vervolgens is voor elk gebied een beheerplan gemaakt en een PAS-gebiedsanalyse. In het beheerplan en de PAS-gebiedsanalyse staan de maatregelen die moeten worden genomen om de natuurdoelen te halen.

Samen werkt beter, samen de Natura 2000-projecten uitvoeren

De 24 projecten van Natura 2000 worden in Overijssel uitgevoerd door de partners van ‘Samen werkt beter’. Zij zetten zich samen in voor een goede balans tussen economie en ecologie. Zij hebben een programma gemaakt; de Ontwikkelopgave Natura 2000.

Dat programma bestaat uit 4 stappen:

Stap 1: De verkenning

 • Waar willen we naar toe met het gebied?
 • Samen brengen de partijen in kaart wat er moet gebeuren, wat wensen zijn, problemen en oplossingen.
 • Dat levert een Programma van Eisen op. Inmiddels is voor vrijwel elk gebied deze fase afgerond.

Stap 2: Plannen maken

 • We maken een inrichtingsplan. Het inrichtingsplan is een concretisering van de maatregelen uit het beheerplan en PAS-gebiedsanalyse. Wat gaan we precies doen, op welk perceel? Hiertoe worden diverse onderzoeken uitgevoerd.
 • Het inrichtingsplan wordt juridisch-planologisch vertaald in een ruimtelijk plan. Dit kan een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) of een gemeentelijk bestemmingsplan (BP) zijn.
 • We berekenen hoeveel geld het gaat kosten,
 • We leggen vast wat de risico’s zijn en hoe we die zo klein mogelijk kunnen houden.

Stap 3: De uitvoering

 • Het doorlopen van de benodigde procedures (ruimtelijk plan en vergunningen).
 • We voeren de plannen uit, samen met de grondeigenaren. Dat betekent dat we alle maatregelen uitvoeren en waar dat kan grond herverkavelen.
 • Met de bestaande en toekomstige beheerders en gebruikers is er overleg over het beheer en gebruik.

Stap 4: Gebruik en beheer

 • De grondeigenaren of natuurbeheerders gaan het gebied beheren.
 • We maken afspraken over hoe je de kwaliteit van een gebied beoordeelt.
 • We willen leren van elk project voor nieuwe projecten.