Over de aanpak van de Natura 2000-gebieden

Ieder Natura 2000-gebied in Overijssel is uniek en vraagt om eigen maatregelen en oplossingen. De Wet natuurbescherming en Europese habitatrichtlijnen regelen de bescherming van de Natura 2000 gebieden. In een aanwijzingsbesluit staat welke natuurdoelen voor het gebied zijn bepaald. Die natuurdoelen staan vast. Vervolgens maakten wij voor elk gebied een beheerplan en een gebiedsanalyse. Hierin staan de maatregelen die we moeten nemen om de natuurdoelen te halen.

Samen werkt beter, samen de Natura 2000-projecten uitvoeren

De partners van ‘Samen werkt beter’ voeren de 24 projecten van Natura 2000 in Overijssel uit. Zij zetten zich samen in voor een goede balans tussen economie en ecologie. Zij maakten het programma de Ontwikkelopgave Natura 2000.

Dat programma bestaat uit 4 stappen:

Afbeelding van het begin van de video 'Aan de slag voor de biodiversiteit!'