Invasieve exoten bestrijden in Overijssel

Gepubliceerd op 27 mei 2020

Op steeds meer plekken in Nederland en in de provincie Overijssel zien we planten- en diersoorten die hier van nature niet thuishoren. Deze soorten hebben Nederland niet op eigen kracht bereikt, maar zijn door menselijk handelen hier terecht gekomen. Deze soorten noemen we 'invasieve exoten'. Exoten kunnen andere soorten die hier van nature thuishoren, overwoekeren, ziekten meebrengen, dijken ondergraven of andere problemen met zich meebrengen. Meestal leiden exoten niet tot grote problemen; dat gebeurt alleen doordat ze zich soms explosief gaan ontwikkelen. Invasieve exoten kunnen een bedreiging vormen voor de biodiversiteit, volksgezondheid of veiligheid.

Lijst met invasieve exoten

In meerdere Europese landen zijn invasieve exoten een probleem. De Europese Unie heeft een lijst (de Unielijst) opgesteld met invasieve soorten. Om verspreiding en problemen van deze soorten te voorkomen of te verminderen heeft de Europese Unie wettelijke regels opgesteld. Deze wettelijke regels verplichten landen om maatregelen te nemen voor soorten die op deze lijst staan. Deze lijst is dynamisch; er kunnen soorten worden toegevoegd en er kunnen soorten worden verwijderd. De provincies moeten deze wettelijke regels voor een belangrijk deel uitvoeren.

Wat doet Overijssel aan invasieve exoten?

De provincie schrijft een Plan van aanpak waarin staat hoe de provincie verspreiding en problemen van invasieve exoten wil voorkomen of verminderen. Dit plan van aanpak stemmen we af onze partners. Wanneer dit plan klaar is, kunt u dit plan inzien via deze website.

Vragen en antwoorden over invasieve exoten

Waar kan ik de lijst met invasieve exoten vinden?

De lijst met de soorten die op Europees niveau invasieve soorten zijn, is te vinden op de website van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit).

Waar kan ik melding maken van signalering van een invasieve exoot?

Zowel particulieren als organisaties kunnen waarnemingen van invasieve exoten melden op de website waarneming.nl en via de app ‘snApp de exoot’. Alle meldingen komen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Hier worden de gegevens gecontroleerd. Via de NVWA worden provincies gewaarschuwd. De provincie kan dan actie ondernemen. Meldingen die rechtstreeks bij de provincie binnenkomen worden doorgegeven aan de NVWA zodat er een compleet beeld ontstaan van de aanwezige soorten.

Mag ik een invasieve exoot houden?

Nee, het is verboden om een invasieve exoot van de lijst met opzet te houden. Hierop geldt een uitzondering in het geval van dieren, die

  • al werden gehouden voor zij werden opgenomen op de lijst en
  • deze dieren in een gesloten omgeving worden gehouden waarbij alle passende maatregelen worden genomen om voortplanting of ontsnapping onmogelijk te maken.

Meestal leiden exoten niet tot grote problemen; dat gebeurt alleen doordat ze zich soms explosief gaan ontwikkelen. Invasieve exoten kunnen een bedreiging vormen voor de biodiversiteit, volksgezondheid of veiligheid.Als aan deze twee voorwaarden wordt voldaan, mogen de exoten tot hun natuurlijke dood bij de eigenaar blijven. Het kan zijn dat de provincie besluit sommige soorten actief te bestrijden. In dat geval moet u daaraan meewerken.

Wat moet ik doen met plantensoorten op de lijst die in mijn tuin voorkomen?

Die mag u laten staan. U mag ze niet laten voortplanten, kopen of verkopen. Ook mogen de planten zich niet verspreiden in de natuur. Het kan zijn dat de provincie besluit sommige soorten actief te bestrijden. In dat geval moet u daaraan meewerken.

Mag ik een invasieve exoot kopen of verkopen?

Nee, dit is verboden. Had u de soort al in uw bezit voordat deze op de lijst werd opgenomen? Dan kunt u:

  • deze verkopen binnen twee jaar nadat de soort is opgenomen op de lijst. Dit kunt u doen door de dieren of planten naar landen buiten de Europese Unie te exporteren. Hierbij zorgt u ervoor dat de soort zich niet kan voortplanten of kan ontsnappen.
  • Of u geeft de planten of dieren aan andere doelen zoals een gespecialiseerde opvang, zolang dat geen gevaar oplevert voor de natuur.
  • Of u verkoopt de soorten binnen één jaar nadat de soort op de lijst is opgenomen aan niet-commerciële houders. Daarbij zorgt u er voor dat de soort zich niet kan voortplanten of kan ontsnappen.

Zijn bovenstaande opties niet mogelijk? Dan kunt u dieren ook op humane wijze (laten) doden. Planten kunt u (laten) vernietigen.

Mag ik op mijn eigen grond invasieve exoten bestrijden?

Exoten worden niet beschermd. Planten mag u zelf verwijderen en met het restafval laten vernietigen. Exoten zijn niet beschermd, toch geldt er wel een algemene zorgplicht voor in het wild levende dieren en hun directe leefomgeving. U mag niet zomaar een dier doden of vangen, tenzij u gebruikt maakt van toegestane wettelijke middelen binnen de regelgeving die daarvoor geldt. Het gebruik van een geweer is alleen toegestaan als wij daarvoor toestemming hebben verleend. Wij geven deze toestemming niet aan particuliere grondbezitters.


Vragen over invasieve exoten?

Uw vragen kunt u stellen via het Overijssel Loket.
Telefoon: 038 499 88 99