Leven met beschermde plant- en diersoorten

We zetten ons in voor het beschermen van planten en dieren die in Overijssel voorkomen. Dat is soms best lastig. Hoe meer dieren, hoe moeilijker het bijvoorbeeld is om het verkeer veilig te houden. Van sommige planten en dieren controleren we hoeveel ervan zijn. Zo zorgen we ervoor dat ze geen gevaar zijn voor onze veiligheid, gezondheid en welvaart. We kijken daarbij goed naar het evenwicht tussen het beschermen van deze planten en dieren en het voorkomen van schade.

Schade door beschermde dieren

Wilde of beschermde dieren kunnen schade aanrichten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

  • vraatschade of wroetschade aan gewassen door in het wild levende dieren (ganzen, herten, reeën, wilde zwijnen) waardoor boeren verminderde opbrengsten hebben;
  • faunaschade door mezen die de peren in de boomgaard aanpikken,
  • vossen die kippen doodbijten;
  • kauwen die een rieten dak beschadigen.

Als er schade of overlast is door beschermde dieren, kunnen we maatregelen nemen. Deze zijn opgezet door Faunabeheereenheid (FBE) van OverijsselVerwijst naar een andere website, een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van agrariërs, jachthouders, en terreinbeherende organisaties. Op de website van de FBE OverijsselVerwijst naar een andere website vindt u ook het volledige Faunabeheerplan en een verkorte weergave per diersoort.

Vergoedingen bij geleden schade

Soms kunnen we niet voorkomen dat beschermde dieren schade veroorzaken. Voor deze schade kunt u een vergoeding krijgen. De uitkering hiervan doet het Faunafonds van BIJ12Verwijst naar een andere website. Dit is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies. Ze ondersteunt op het gebied van o.a. natuurbeleid. De voorwaarden voor het betalen van schadevergoedingenVerwijst naar een andere website staan in hoofdstuk 6 van onze beleidsregel NatuurVerwijst naar een andere website. Uw aanvraag voor een vergoeding kunt u direct indienen bij BIJ12.

Jacht en wildaanrijdingen

De jacht is onderdeel van leven met in het wild levende dieren. Het FaunabeheerplanVerwijst naar een andere website geeft aan dat jacht bedoeld is om inheemse en beschermde diersoorten te beheren. Ook voorkomt de jacht faunaschade. Een tegemoetkoming in faunaschade krijgt u alleen als u probeerde schade te voorkomen (door bijvoorbeeld de dieren te verjagen of werende middelen te plaatsen, zoals hekken). De jacht verminderd ook de kans op aanrijdingen met wild. Kijk op de website van Faunabeheereenheid voor meer informatie over wildaanrijdingenVerwijst naar een andere website.

De wolf in Overijssel

De wolf is na 180 jaar terug in Nederland. Voor de een is dat de kroon op ons natuurbeleid. Voor de ander vormt de wolf een bedreiging. In Overijssel verwachten deskundigen geen blijvende roedel. In het interprovinciaal wolvenplan staat de gezamenlijke aanpak van de 12 provincies over de wolf.

Natuurinclusief bouwen en werken

Sommige diersoorten gebruiken onze gebouwen en wegen om in te wonen en/of te broeden. Denk hierbij aan de huismus, de gierzwaluw en een aantal vleermuissoorten. Als we tijdens het ontwerpen, bouwen, renoveren en beheren van gebouwen en wegen meer aan de natuur denken, kunnen we de leefbaarheid voor mensen, planten en dieren vergroten. Dit heet natuurinclusief werken.

In de bouw rekening houden met de natuur

Natuurinclusief werken bestaat nog niet zo lang. Daarom is het belangrijk om dit onder de aandacht te brengen. Dit doet de provincie onder andere door:

  • Mensen in te zetten die natuurinclusief werken onder de aandacht brengen van partners, belanghebbenden en inwoners.
  • Te helpen bij het opstarten van een hulppunt waar bedrijven en inwoners terecht kunnen met vragen over natuurinclusief bouwen.
  • Een gids te maken met voorbeelden en mooie, opvallende projecten van natuurinclusief werken.

Verder zijn er 3 thema’s waarvoor we plannen maakten:

  1. Voor spoor-, grond-, weg- en waterbouw (infrastructuur).
  2. In gebieden waar wegen, gebouwen en/of de natuur gaat veranderen willen we eerst weten welke plant- en diersoorten er leven. Als we dit weten, maken we afspraken om plant- en diersoorten te beschermen en toch dingen te kunnen veranderen in een gebied. Dit staat in een soortenmanagementplan. We willen ervoor zorgen dat er aandacht is voor soortenmanagementplannen.
  3. Natuurinclusief werken in woningbouw, -renovatie en wonen.