Actieve bescherming van planten en dieren

Het aantal wilde plant- en diersoorten (biodiversiteit) is een graadmeter voor hoe het gaat met de natuur. Hoe meer biodiversiteit, hoe sterker de natuur is. Ons doel is te kunnen blijven genieten en profiteren van de natuur. Daarom zorgen we ervoor dat de omstandigheden voor wilde plant- en diersoorten zo goed mogelijk zijn. Zo kunnen ze overleven en zijn ze sterk genoeg om veranderingen aan te kunnen.

Bescherming weide- en akkervogels

Het gaat niet goed met veel weidevogels zoals de grutto. Er zijn steeds minder van dit soort vogels in Nederland. Dit komt omdat landbouwers vroeg, vaak en snel maaien terwijl vogels broeden. Daarom maakten we het actieplan Weide- en Akkervogels.

Extra aandacht voor bepaalde plant- en diersoorten

Sommige Overijsselse planten, dieren en leefgebieden vragen extra aandacht. Deze planten en dieren staan in een lijst. Deze lijst heet de aandachtsoortenlijst. Planten en dieren op deze lijst willen we beschermen en sterker maken. Soms weten we nog niet wat daarvoor nodig is. Er moet dan bijvoorbeeld onderzoek gedaan worden. Provincie Overijssel stelt daarvoor geld, mensen en informatie beschikbaar.

Actieplan Weide- en Akkervogels

Overijssel maakte het actieplan Weide- en Akkervogels met als doel het aantal weidevogels in natuur- en landbouwgebieden in de provincie op het huidige niveau te houden. Het actieplan stelden we op in samenwerking met de Collectieven agrarisch natuurbeheer, natuurbeschermingsorganisaties, de Faunabeheereenheid en de coördinator vrijwillige weidevogelbescherming. Het Rijk stelde 2,4 miljoen euro extra beschikbaar voor uitvoering.

Het actieplan weide- en akkervogels is digitaal op te vragen bij het Overijssel Loket: overijsselloket@overijssel.nlVerwijst naar een andere website

De Omgevingswet

De Omgevingswet beschermt bepaalde plant- en diersoorten. Bijvoorbeeld door een verbod op het verstoren of beschadigen van beschermde (plant- of dier)soorten. Ongeveer 500 van de 36.000 diersoorten die in Nederland voorkomen, vallen onder de bescherming van deze wet. De wet kent een aantal verboden, bijvoorbeeld: bepaalde planten mag u niet plukken en dieren mag u niet verstoren, verjagen of doden. Of dieren en planten nu beschermde soorten zijn of niet: de Omgevingswet schrijft voor dat we nadelige gevolgen voor planten en dieren moeten voorkomen. We moeten dus zorgvuldig omgaan met onze omgeving. Deze zogenoemde zorgplicht geldt voor iedereen.

Brochures hoe om te gaan met soortenbescherming

De provincie stelde een aantal brochures, een handreiking en een aanpassing van de Beleidsregel natuur op. Hierin staat hoe om te gaan met soortenbescherming. Deze documenten gaan over soortenbescherming bij evenementen, jaarrond beschermde vogelnesten, kleine marterachtigen en de egel. Let op dat u een ontheffing aanvraagt wanneer u activiteiten wilt uitvoeren die de vaste rust- en voortplantingsplaats van een bunzing, egel, hermelijn of wezel beschadigen.

Tijdelijke natuur

Soms is grond een aantal jaar niet bebouwd omdat het nog geen definitieve bestemming heeft, zoals een woonwijk of bedrijfsterrein. Dan kan de terreineigenaar een ontheffing krijgen voor de Omgevingswet voor Tijdelijke Natuur. Deze krijgt hij wanneer hij de natuur op die terreinen in die periode de ruimte geeft. Hierdoor mag de terreineigenaar de beschermde soorten die op het terrein leven, terwijl het niet gebruikt wordt, verwijderen op het moment dat het gebied zijn uiteindelijke bestemming krijgt. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.tijdelijkenatuur.nlVerwijst naar een andere website, of op de pagina over de ontheffingsaanvraagVerwijst naar een andere website.