Actieve bescherming van planten en dieren

Gepubliceerd op 23 juli 2020

Het aantal wilde plant- en diersoorten (biodiversiteit) is een graadmeter voor hoe het gaat met de natuur. Hoe meer biodiversiteit, hoe sterker de natuur is. Ons doel is om te kunnen blijven genieten en profiteren van de natuur. Daarom zorgen we ervoor dat de omstandigheden voor wilde plant- en diersoorten zo goed mogelijk zijn. Zo kunnen ze overleven en zijn ze sterk genoeg om veranderingen aan te kunnen.

Grutto: foto Vincent van Zalinge
lepelaar in het water

Bescherming weide- en akkervogels

Het gaat niet goed met veel weidevogels zoals de grutto. Er zijn steeds minder van dit soort vogels in Nederland en Overijssel. Dit komt doordat er vroeg, vaak en snel wordt gemaaid door landbouwers terwijl de vogels broeden. Daarom hebben we het actieplan Weide- en Akkervogels gemaakt.

Actieplan Weide- en Akkervogels

Overijssel heeft het actieplan Weide- en Akkervogels (pdf, 7,2 MB) gemaakt met als doel om het aantal weidevogels in natuur- en landbouwgebieden in de provincie op het huidige niveau te houden. Het Actieplan is opgesteld in samenwerking met de Collectieven agrarisch natuurbeheer, natuurbeschermingsorganisaties, de Faunabeheereenheid en de coördinator vrijwillige weidevogelbescherming. Het Rijk heeft 2,4 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de uitvoering van dit actieplan.

Maatregelen

In de landbouwgebieden wordt het natuurbeheer door agrarische collectieven (groepen boeren) uitgevoerd. De agrarische collectieven gaan maatregelen nemen waardoor het broeden en het opgroeien van kuikens verbetert. Denk hierbij aan:

  • Meer weilanden met veel bloemen waardoor er meer insecten zijn. De insecten zijn voedsel voor de weidevogels.
  • Een rustperiode in het broedseizoen. Er wordt dan bijvoorbeeld niet gemaaid.
  • Oevers bij beken en sloten naast weilanden aantrekkelijker maken voor de weidevogels.
  • Bermen aantrekkelijker maken voor insecten. Vogels hebben zo meer voedsel.

Wist u dat?

  • Wij ervoor zorgen dat er tijdens groot onderhoud van provinciale wegen er ook een veilige oversteek voor dieren is? Dit kan bijvoorbeeld door tunnels onder de weg voor dieren, rasters om ze te begeleiden of een waarschuwingssysteem voor weggebruikers.
  • De provincie sommige planten en dieren actief bestrijdt? Er worden soms exotische planten en dieren door mensen meegenomen naar Nederland. Sommige van deze planten en dieren voelen zich prima thuis in onze natuur: ze verdrukken daardoor planten en dieren die hier van nature voorkomen. De bestrijding van deze planten en dieren doen we samen met andere organisaties, zoals de waterschappen en natuurorganisaties. Lees meer over de bestrijding van invasieve exoten

De staat van de biodiversiteit in Overijssel

In Overijssel komen veel planten, dieren en leefgebieden voor. Maar hoe staat het daar nu mee? Wij hebben een eerste overzicht gemaakt van de staat van de biodiversiteit in Overijssel. Voor bepaalde soorten zien we herstel, maar voor andere soorten nog niet. Wilt u meer weten over de biodiversiteit van Overijssel? Lees het rapport Staat van Overijssel (pdf, 904 kB).

Extra aandacht voor bepaalde plant- en diersoorten

Voor sommige Overijsselse planten, dieren en leefgebieden is extra aandacht nodig. Deze planten en dieren zijn opgenomen in een lijst. Deze lijst heet de aandachtsoortenlijst (pdf, 583 kB). Planten en dieren op deze lijst willen we beschermen en sterker maken. Soms weten we nog niet wat daarvoor nodig is. Er moet dan bijvoorbeeld onderzoek gedaan worden. De provincie Overijssel stelt daarvoor geld, mensen en informatie beschikbaar.

Meer informatie kunt u opvragen bij Ben van Dinther, bhpa.v.Dinther@overijssel.nl, 038 499 89 77.

Brochures hoe om te gaan met soortenbescherming

De provincie heeft een aantal brochures, een handreiking en een aanpassing van de Beleidsregel natuur opgesteld, waarin staat uitgewerkt hoe om te gaan met soortenbescherming. Deze documenten gaan over soortenbescherming bij evenementen, jaarrond beschermde vogelnesten, kleine marterachtigen en de egel. Let op dat u een ontheffing aanvraagt wanneer u activiteiten wilt uitvoeren die de vaste rust- en voortplantingsplaats van een bunzing, egel, hermelijn of wezel beschadigen.

Download de documenten onderaan de pagina vergunningaanvraag