Kennisgeving verkoop grond

Gepubliceerd op 30 september 2022

Kennisgeving levering aantal percelen Ambt-Hardenberg

Gedeputeerde Staten van Overijssel delen mee dat zij het voornemen hebben tot levering van:
- het perceel kadastraal bekend als gemeente Ambt-Hardenberg, sectie
  Z, nummer 3, groot 06.11.40 hectare;
- het perceel kadastraal bekend als gemeente Ambt-Hardenberg, sectie
  Z, nummer 682, groot 13.00.20 hectare,
beide gelegen aan of nabij de Meester Westerhofdijk te Hardenberg, aan een inmiddels geselecteerde gegadigde.

In het kader van het provinciale programma Ruimte voor de Vecht vindt natuurontwikkeling plaats in deelgebied Baalder Uiterwaard. Agrarische gronden in eigendom van de gegadigde zijn voor die natuurontwikkeling benodigd. Middels die gronden kan direct grenzend aan de Vecht op een grotere oppervlakte aaneengesloten natuur gerealiseerd worden. Verkoop van bovenvermelde percelen dient ter compensatie.

De provincie Overijssel hanteert als uitgangspunt om gronden middels een biedprocedure openbaar te verkopen. Verkoop ter realisatie van vermeld programma is hierop een uitzondering, mits vanwege de ligging van de te verkopen percelen en de omvang van de door de gegadigde in te brengen gronden hiervoor redelijkerwijs slechts één gegadigde in aanmerking komt. De verkoop van bovenvermelde percelen voldoet aan dit uitzonderingscriterium.

Wij zullen uitvoering geven aan ons voornemen tot levering na afloop van een termijn van 20 dagen gerekend vanaf onderstaande eerste dag van deze publicatie, oftewel na 10 oktober 2022, als binnen die termijn geen kort geding is aangespannen.

Datum eerste dag van deze publicatie: 20 september 2022

Kennisgeving verkoop grond grond kadastraal bekend als gemeente Ambt-Ommen, sectie A, nummer 5760, ter grootte van 1.644 m2, aan de gemeente Ommen.

Gedeputeerde Staten van Overijssel delen mee dat zij het voornemen hebben tot verkoop van het perceel grond kadastraal bekend als gemeente Ambt-Ommen, sectie A, nummer 5760, ter grootte  van 1.644 m2, aan de gemeente Ommen. Op dit perceel is de Bossteeg te Ommen gelegen die het adres Bossteeg 1 ontsluit op de Hessenweg West.

De provincie Overijssel hanteert als uitgangspunt om gronden middels een biedprocedure openbaar te verkopen. Een uitzondering wordt gemaakt als slechts één gegadigde in aanmerking komt voor verkoop.


In verband met de openbaarheid van de Bossteeg komt de gemeente Ommen als enige gegadigde voor verkoop van het perceel in aanmerking. Om deze reden wordt geen biedprocedure gehanteerd.


Wij zullen uitvoering geven aan ons voornemen tot verkoop na afloop van een termijn van 20 dagen gerekend vanaf de eerste dag van deze publicatie, oftewel na 10 oktober als binnen die termijn geen kort geding is aangespannen.

Datum eerste dag van deze publicatie: 20 september 2022

Kennisgeving verkoop grond perceel bosgrond kadastraal bekend als gemeente Ambt-Ommen, sectie A, nummer 5833, ter grootte van 675 m2, gelegen nabij de Bossteeg te Ommen

Gedeputeerde Staten van Overijssel delen mee dat zij het voornemen hebben tot verkoop van het perceel bosgrond kadastraal bekend als gemeente Ambt-Ommen, sectie A, nummer 5833, ter grootte van 675 m2, gelegen nabij de Bossteeg te Ommen, aan een inmiddels geselecteerde gegadigde.

Het betreft een verkoop als onderdeel van een regeling ter voorkoming van onteigening in verband met het provinciale project voor de herinrichting van de provinciale weg N340.

De provincie Overijssel hanteert als uitgangspunt om gronden middels een biedprocedure openbaar te verkopen. Verkoop ter voorkoming van onteigening is hierop een uitzondering, mits vanwege de ligging van het te verkopen perceel hiervoor redelijkerwijs slechts één gegadigde in aanmerking komt. De verkoop van bovenvermeld perceel voldoet aan dit uitzonderingscriterium.

Wij zullen uitvoering geven aan ons voornemen tot verkoop na afloop van een termijn van 20 dagen gerekend vanaf de eerste dag van deze publicatie, oftewel na 10 oktober 2022, als binnen die termijn geen kort geding is aangespannen.

Datum eerste dag van deze publicatie: 20 september 2022

Kennisgeving levering perceel nabij Schoonhetenseweg 25 te Mariënheim

Gedeputeerde Staten van Overijssel delen mee dat zij het voornemen hebben tot levering van het perceel kadastraal bekend als gemeente Raalte, sectie G, nummer 1672, groot 04.66.70 hectare, gelegen nabij de Schoonhetenseweg 25 te Mariënheim, aan een inmiddels geselecteerde gegadigde.

In het kader van het provinciale project “Ontwikkelopgave Natura 2000-gebied Boetelerveld” moeten op gronden in eigendom van de gegadigde inrichtingsmaatregelen worden getroffen en zullen er beperkingen ontstaan in het landbouwkundig gebruik. Verkoop van het perceel dient ter compensatie. Middels verkoop wordt het opleggen van een gedoogplicht voorkomen.

De provincie Overijssel hanteert als uitgangspunt om gronden middels een biedprocedure openbaar te verkopen. Verkoop ter voorkoming van het opleggen van een gedoogplicht is hierop een uitzondering, mits vanwege de ligging van het te verkopen perceel en de omvang van de te compenseren grondoppervlakte, hiervoor redelijkerwijs slechts één gegadigde in aanmerking komt. De verkoop van bovenvermeld perceel voldoet aan dit uitzonderingscriterium.

Wij zullen uitvoering geven aan ons voornemen tot levering na afloop van een termijn van 20 dagen gerekend vanaf onderstaande eerste dag van deze publicatie, oftewel na 16 oktober 2022, als binnen die termijn geen kort geding is aangespannen.

Datum eerste dag van deze publicatie: 26 september 2022