kennisgeving verkoop grond

Gepubliceerd op 21 juni 2022

Gedeputeerde Staten van Overijssel delen mee dat zij het voornemen hebben tot verkoop van het perceel natuurgrond kadastraal bekend als gemeente Zwollerkerspel, sectie W, nummer 543, gelegen nabij de Doornweg te Zwolle, aan een inmiddels geselecteerde gegadigde.

Het betreft een verkoop als onderdeel van een regeling ter voorkoming van onteigening in verband met het provinciale project “Ontwikkelopgave  Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht”.

De provincie Overijssel hanteert als uitgangspunt om gronden middels een biedprocedure openbaar te verkopen. Verkoop ter voorkoming van onteigening is hierop een uitzondering, mits vanwege de ligging van het te verkopen perceel hiervoor redelijkerwijs slechts één gegadigde in aanmerking komt. De verkoop van bovenvermeld perceel voldoet aan dit uitzonderingscriterium.

Wij zullen uitvoering geven aan ons voornemen tot verkoop na afloop van een termijn van 20 dagen gerekend vanaf de eerste dag van deze publicatie, oftewel na 11 juli 2022, als binnen die termijn geen kort geding is aangespannen.

Datum eerste dag van deze publicatie: 21 juni