Kennisgeving verkoop grond kadastraal bekend als gemeente Steenwijkerwold, sectie I, nummer 2877, gedeeltelijk, ter grootte van circa 750 m2, gelegen nabij de Ruxveenseweg 2

Gepubliceerd op 14 juli 2022

Kennisgeving verkoop grond

Gedeputeerde Staten van Overijssel delen mee dat zij het voornemen hebben tot verkoop van een perceel grond kadastraal bekend als gemeente Steenwijkerwold, sectie I, nummer 2877, gedeeltelijk, ter grootte van circa 750 m2, gelegen nabij de Ruxveenseweg 2 te Steenwijk, aan de eigenaar van het aangrenzende tankstation.

De provincie Overijssel hanteert als uitgangspunt om gronden middels een selectieprocedure openbaar te verkopen. Van dit uitgangspunt kan onder omstandigheden worden afgeweken. Om de volgende reden wordt het perceel niet middels een selectieprocedure verkocht.

In het kader van de energietransitie zijn laadpleinen benodigd voor elektrisch aangedreven auto’s. De eigenaar van het aangrenzende tankstation is voornemens om een laadplein te realiseren op het perceel. Vanwege de ligging van het perceel direct grenzend aan het bestaande tankstation, komt de eigenaar van dit tankstation als enige gegadigde voor verkoop van het perceel in aanmerking.

Wij zullen uitvoering geven aan ons voornemen tot verkoop na afloop van een termijn van 20 dagen gerekend vanaf de eerste dag van deze publicatie, oftewel na 3 augustus 2022, als binnen die termijn geen kort geding is aangespannen.

Datum eerste dag van deze publicatie: 14 juli 2022.