Nieuwe Energie opwekken

Gepubliceerd op 4 mei 2020

Nieuwe Energie Overijssel heeft als doel 20% hernieuwbaar opgewekte energie in 2023 (20,2 PJ (Petajoule = eenheid voor energie)). We zetten daarbij in op wind-, zonne-, bio- en bodemenergie. Ook verkennen we de kansen van energie uit stromend water en oppervlaktewater.

Bio-energie

Bio-energie levert op dit moment en in de nabije toekomst de grootste bijdrage aan het percentage hernieuwbare energie in Overijssel. De doelstelling 20% nieuwe energie in 2023 moet dan ook voor de helft (10,5 petajoule) worden gehaald uit bio-energie. Bio-energie ontstaat door de vergisting, verbranding en verwerking van natuurlijke grondstoffen, zoals mest, snoeihout, slib, gft, riet en eiwithoudend restwater.

Om onze doelstelling te halen, zetten we in op o.a. het gebruik van stoom en warmte van de biomassa-installatie van Twence, houtverbrandingsinstallaties in huishoudens en bedrijven en energiewinning uit mest.

  • Gratis online scan voor bedrijven die nadenken over een houtgestookte centrale verwarming.
  • Biogasscan: online scan voor agrarische ondernemers met interesse in een biovergistingsinstallatie.
  • Boerderijvergistingsscan: Online scan speciaal voor Overijsselse agrariërs met interesse in het onderzoeken van de haalbaarheid van een kleinschalige biogasinstallatie.

Bodemenergie (geothermie en WKO)

Het doel is om in 2023 2,4 PJ energie uit de bodem op te wekken. We kennen twee soorten bodemenergie: geothermie en warmte-koudeopslag (WKO).

De Koekoekspolder (gemeente Kampen) is een duurzaam tuinbouwgebied in ontwikkeling. Ze telen onder andere tomaat, komkommer, aardbeien- en witlof. Het is het eerste gebied in Overijssel waar gebruik wordt gemaakt van geothermie. Al sinds 2012 staan er een productieput en een injectieput. Vanaf een diepte van 1.800 m wordt water met een temperatuur van ruim 70 graden opgepompt. Die warmte word geleverd aan vijf tuinbouwbedrijven, die daarmee 23,5 hectare aan kassen verwarmen.

Windenergie

In 2023 moet 1,4 PJ worden opgewekt uit windenergie, zoals windmolens en windturbines. Momenteel staan er in Overijssel 17 windmolens opgesteld. Daarnaast zijn er verschillende windenergieprojecten in voorbereiding.

Zonne-energie

In 2023 moet 1,9 PJ energie uit zon komen. Het gaat dan om velden met zonnepanelen en zonnepanelen op daken (bijvoorbeeld van woningen en bedrijven). Voor zonnepanelen op bedrijfsdaken is het streven 160 hectare in 2023.

Een aantal mooie voorbeelden van zonnevelden in Overijssel, zijn bijvoorbeeld Zonnepark de Groene Weuste (4,5 hectare) en Zonne-energiepark Heeten (3,5 hectare). Beide zijn ontstaan vanuit een lokaal initiatief. Een ander voorbeeld is het zonnedak van Scania. Scania opende in april 2018 op dat moment het grootste zonnedak van Nederland. Het bestaat uit 22.000 zonnepanelen. Het zonnedak is ruim 5 hectare groot en werd deels gerealiseerd met een lening uit ons Energiefonds Overijssel.

Energie uit water

De bijdrage van energie uit water is nog niet bekend. De kansen voor energie uit stromend water en oppervlakte water worden momenteel verkend en uitgewerkt tot een actieplan. Daarna kan de bijdrage aan het percentage hernieuwbare energie worden bepaald.

Uit een landelijke verkenning is gebleken dat oppervlaktewater (kanalen, plassen, meren etc.) een groot energiepotentieel bezit. Samen met enkele andere provincies en waterschappen worden de kansen voor duurzame energie uit oppervlaktewater onderzocht. De resultaten daarvan vindt u op de website Energie uit oppervlaktewater.


Al onze subsidies

Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden voor nieuwe energie. Bekijk ons overzicht van subsidies in het Loket Overijssel.