Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Vanaf 2023 start het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) – Nationaal Strategisch Plan (NSP). Daarin zijn ten opzichte van de vorige POP3-periode een aantal zaken veranderd.

Om agrarische ondernemers in Overijssel goed voor te bereiden op dit nieuwe GLB heeft provincie Overijssel in juni 2022 een webinar verzorgd, waarin uitleg is gegeven over wat er op dat moment al bekend was. Dit webinar is hieronder terug te vinden.

Daarnaast vindt u een overzicht van de gestelde vragen en het moment in de video waarop deze vraag beantwoord is.

Afbeelding van het begin van de video 'Webinar: Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB-NSP)

Vraag & antwoord GLB-webinar

Tijdens de webcast zijn er veel vragen gesteld via de chat en WhatsApp. We hebben deze vragen en de antwoorden voor u op een rij gezet. Per vraag die al in de webinar aan de orde is geweest, is opgenomen op welk tijdstip de vraag is gesteld en het antwoord is gegeven. De antwoorden op de vragen die tijdens de webinar niet aan bod zijn geweest, zijn hieronder in tekst opgenomen.

Vragen en antwoorden op het GLB-webinar

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Gestelde vraag tijdens webinar Tijdstip webinar / schriftelijk antwoord
Nederland kent nog veel ‘witte vlekken’ in ANLB. Dus veel gebieden komen niet in aanmerking. Hoe wordt dit opgelost? In webinar: 29.26 en 1.15.30
Ik ben wel benieuwd hoe de gebiedsgerichte aanpak uit pijler 2 gaat werken, komt dat nog aan bod? In webinar: 30.09
Ik moet dus meer doen en krijg minder. De toeslagen zijn al heel lang een stuk lager. En ik woon in een 'wit' gebied, kan ik dan wel stapelen? In webinar: 30.40
Die 200 euro in de ecoregeling voor goud, is dat een vaststaand bedrag, of maken vele varkens de brei dun? In webinar: 1.01.00
Gaan de aanvullende premies via RVO of via de provincie? In webinar: 1.02.45
Aan welke invulling (anders dan doelsoorten) moet ik denken bij ANLB in functionele agrobiodiversiteit? In het najaar van 2022 organiseert provincie Overijssel een bijeenkomst specifiek gericht op ANLb onder het nieuwe GLB.
Ik verhuur momenteel 2ha van mijn grond. Krijg ik daar vanaf 2023 ook geld voor? In webinar: 1.03.30
Mag er op een bufferstrook ook bemest worden? En telt de bufferstrook ook mee voor de mestplaatsingsruimte? In webinar: 53.30 en 1.04.05
Hoe zit het met meerjarige gewassen als zonnekroon of olifantsgras en de rotatie? In webinar: 1.05.03
Gewasrotatie: wat is het startjaar? Met andere woorden: mag ik in 2023 op een perceel nog hetzelfde telen als dit jaar? In webinar: 1.05.24 en 1.13.40
Hoe breed moet de strook zijn om mee te tellen met ecoregelingen? In webinar: 1.05.52 en 1.12.53 Aanvullende informatie over de breedte van de bufferstroken wordt gepubliceerd nadat het NSP definitief is goedgekeurd door de Europese Commissie.
Maaien of begrazen is gelijk? Natuurlijk Grasland hoofdfunctie landbouw waar alleen begraasd wordt en niet gemaaid voldoet ook aan de voorwaarde? In webinar: 1.06.16
Graag nog een keer het onderscheid / uitleg welke landschapselementen meetellen. Landschap telt sowieso mee voor oppervlakte waarop premie wordt betaald, maar hoe zit het dan met dat niet productief areaal? In webinar: 1.14.08 Nadere informatie over het meetellen van landschapselementen wordt verstrekt na goedkeuring van het NSP door de Europese Commissie.
Nederland kent nog veel ‘witte vlekken’ in ANLB. Dus veel gebieden komen niet in aanmerking. Hoe doe je dat met wisselteelten bij de akkerbouw? Conditionaliteit... bouwlanden. Ga je dat dan ieder jaar omgooien? Denk aan akkerranden meerdere jaren. Ruil en huurgronden. In webinar: 1.15.30
Ik zie de punten van het 7e Nitraat actieprogramma in de conditionaliteiten terugkomen. Is de maatwerk aanpak per bedrijf dat als alternatief zou kunnen en nog uitgewerkt wordt, daarmee van de baan? In webinar: 1.17.20
Welke gegevens worden gebruikt/ zijn nodig om de eco-activiteiten te bepalen? In webinar: 1.19.24

Gaan de huidige ANLB subsidies als gevolg van dit nieuwe GLB ook veranderen?

In webinar: 1.20.45

Komen biologische bedrijven automatisch in goud?

In webinar: 1.02.00

Kun je in de witte gebieden wel meedoen met de ecoregeling?

In webinar: 1.21.30

Kun je je bouwplan na 31 januari niet meer wijzigen?

In webinar: 1.21.55

Zijn de ecoregelingen klimaatadaptief ingericht? Wij merken dat we moeten boeren met veel meer weersextremen die ook andere momenten van bemesten en oogsten vragen.

In webinar: 1.22.33

Zijn wandelpaden aan bouwland ook mee te tellen?

In webinar: 1.24.40

Ik ben benieuwd hoe ik het bouwplan aan kan passen bij mislukte teelten?

In webinar: 1.46.49

Wie is er bij geruilde grond verantwoordelijk/aanspreekbaar voor de 1:4 rustgewas op zand en lössgrond?

In webinar: 1.48.40

Is snijmais wel of geen rustgewas voor een akkerbouwer? Maïs is toch een graan?

In webinar: 1.49.13

Wat doen we bij kavelruilen en herverkaveling als grond wordt geruild?

In webinar: 1.49.33

Gewasrotatie: Als ik in 2024 een perceel huur mag ik dan ook niet hetzelfde gewas als de gebruiker in 2023 heeft geteeld?

In webinar: 1.50.59

Als tuinder teel ik meerdere verschillende gewassen in een jaar: sla, spinazie en winterprei. Wat moet ik dan opgeven?

In webinar: 1.51.27

Hebben jullie in beeld hoe hoog het percentage is van bedrijven die kunnen voldoen aan alle regelingen?

Er is een praktijktoets met deelnemers uitgevoerd waarbij is gekeken naar de haalbaarheid om te voldoen aan de conditionaliteitseisen en de te behalen medaille voor de ecoregeling. Er zijn verschillen, met name voor de akkerbouwbedrijven in open gebieden (weinig landschapselementen) die niet overal aan kunnen voldoen. Het streven van LNV is dat 70-80% van het areaal landbouwgrond mee zou kunnen doen voor niveau zilver

Bedrijven die als hoofdactiviteit bijvoorbeeld recreatie hebben. Kunnen deze bedrijven ook mee doen met de basis premie?

In webinar: 1.52.20

Ik gok dat je sloten alleen mag meetellen als ze van jou zijn of jij het beheer hebt. Of mag je sloten van het waterschap meetellen?

In webinar: 1.53.30

Heeft het nut om landschapselementen (aansluitend aan je grond) in beheer te krijgen?

In webinar: 1.54.25

Wanneer is die simulatietool beschikbaar?

In webinar: 1.52.55

In juli een versie zonder de juiste waarden, en in oktober moeten boeren al aangeven met welke eco-activiteiten ze meedoen. Wanneer is dan de totale tool beschikbaar? Beetje kort dag zo.

In webinar: 1.55.40

Kun je een landschapselement mee tellen als het ook bij bijvoorbeeld groene en blauwe diensten gesubsidieerd is?

In het najaar van 2022 organiseert provincie Overijssel een bijeenkomst specifiek gericht op ANLB onder het nieuwe GLB.