Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa

Gepubliceerd op 4 mei 2020

In opdracht van de provincie Overijssel wordt vanaf 2006 de sterk verontreinigde bodem van het terrein van de voormalige asfaltfabriek Olasfa aan de Rijksstraatweg te Olst, gelegen in de uiterwaard van de IJssel, gesaneerd. Daarbij is tijdens verschillende periodes sprake geweest van overlast voor de omwonenden in de omgeving van de Benedendijk te Olst, welke kan hebben geleid tot verminderd woongenot. Maar omwonenden komen op basis van de bestaande Regeling Nadeelcompensatie Overijssel 2013 (RNO 2013) en de daarop van toepassing zijnde jurisprudentie niet in aanmerking voor een vergoeding van deze tijdelijke aantasting van het woongenot. Daarom hebben Gedeputeerde Staten de Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa (RTSO) vastgesteld die voorziet in een aanvulling op deze bestaande regeling.

De regeling is bedoeld om omwonenden van de Olasfasanering te Olst een tegemoetkoming te kunnen bieden voor het tijdelijk verminderd woongenot dat zij ervaren en wat redelijkerwijs niet meer tot het normaal maatschappelijk risico behoort.

Waarom deze regeling

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa vastgesteld. Hierin is de tegemoetkoming geregeld die omwonenden kunnen krijgen voor de langdurige overlast die zij hebben ervaren van de bodemsanering op het Olasfaterrein in Olst.

Gedeputeerde Staten erkennen met de regeling dat de omwonenden onevenredig veel overlast hebben ervaren.

Gedeputeerde Lievers voor Milieu, Energie en Europa: “De provincie Overijssel spant zich in om de verontreiniging die in het verleden door anderen is veroorzaakt, op te ruimen. Het is een complexe sanering, die helaas met tegenslagen te maken heeft gehad. De omwonenden hebben hierdoor gedurende lange tijd extra overlast gehad en daarom willen wij graag een gebaar maken. Het uiteindelijke doel van de sanering is een schone en veilige leefomgeving voor alle inwoners, waarbij de verontreiniging niet langer de ondergrond en het kwetsbare IJsselmilieu bedreigt.”

Unieke regeling

De regeling is een unicum, waarvoor in het hele land geen voorbeeld beschikbaar was. Bij het opstellen is goed gekeken naar wettelijke voorschriften en gebruiken uit de planschadepraktijk. Voor iedere woning die in de regeling opgenomen is geldt een individuele afweging in welke mate zich overlast heeft voorgedaan op gebied van geur, geluid, trillingen en uitzicht. Daarnaast is in beeld gebracht wanneer bepaalde overlast zich heeft voorgedaan en of daarover klachten zijn binnen gekomen.

Hoe een aanvraag in te dienen

Vanaf 26 mei 2016 treedt de Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa 2016 in werking.

Vanaf die datum kunt u een verzoek indienen. U kunt een aanvraag indienen per brief met daarin uw adresgegevens. Indien u huurder bent dient u bij de aanvraag een kopie van het huurcontract bij te sluiten. Ook moet u een kopie bijsluiten van uw bankpas waar de vergoeding naar moet worden overgemaakt.

In plaats van een brief kunt u ook het formulier invullen en ondertekend versturen. Dit formulier kunt u downloaden en vind u op de website www.saneringolasfa.nl/regeling. Let op: u moet altijd een kopie van het huurcontract meesturen indien u huurder bent en een kopie van uw bankpas (rekeningnummer moet zichtbaar zijn). Provincie heeft deze gegevens nodig voor administratie en controle. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. U kunt ook op uw kopie zelf vermelden “alleen gebruik provincie Overijssel”.

U dient het formulier of de brief onder vermelding van “RTSO 2016” te verzenden aan:

  • Gedeputeerde Staten van Overijssel
    Team  BVJZ
    Antwoordnummer 800
    8000 VB  ZWOLLE

Mogelijkheid van inzien

De gewijzigde RTSO 2016 en de toelichting daarop lagen van 21 juli tot en met 31 augustus 2016 ter inzage in het Provinciehuis te Zwolle, Luttenbergstraat 2, Het Holstohuus te Olst en in het gemeentehuis te Wijhe.