Olasfa: FAQ algemeen

Gepubliceerd op 27 mei 2020

Algemene vragen

Vraag 1: Waarom moet het Olasfaterrein worden gesaneerd?

De vervuiling is veroorzaakt door de asfaltfabriek Olasfa. Op het terrein van de voormalige asfaltfabriek heeft namelijk in het verleden fabricage van dakasfalt en teerproducten plaatsgevonden. Hierdoor zijn de grond en het grondwater ernstig verontreinigd. Deze verontreiniging loopt de IJssel in. Als we niets doen, verspreidt de verontreiniging zich tot in lengte der jaren. Niet alleen richting de IJssel, maar in het hele ecologische systeem.

Het is beleid van de overheid dat we dergelijke erfenissen uit het verleden opruimen, in plaats van het probleem door te schuiven naar volgende generaties.

Vraag 2: Kan de verontreiniging niet gewoon in de bodem blijven zitten?

Nee. Doordat de bodem van het terrein grote hoeveelheden pure teer bevat, is ernstige grondwaterverontreiniging ontstaan. Deze verontreiniging heeft een negatieve invloed op de IJssel.

Vraag 3: Wanneer is het bodemsaneringsproject klaar?

Het project is klaar als het grondwater dat naar de IJssel stroomt, schoon genoeg is. Dat bepalen we door steeds monsters van het grondwater te analyseren.

Omdat er heel veel vervuiling in de grond zit en deze vervuiling diep in de grond zit, hebben we te maken met een complexe sanering en gebruiken we verschillende technieken. We werken met een strakke planning, maar bij bodemsaneringen kom je altijd voor onverwachte situaties te staan. En dat betekent dat we soms onze planning aan moeten passen. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Vraag 4: Wat gebeurt er bij deze bodemsanering?

We hebben het terrein verdeeld in verschillende vakken, afhankelijk van de mate van verontreiniging. De meest vervuilde vakken worden gesaneerd met stoom en/of chemicaliën (ISCO). Dichtbij de IJssel en tegen de IJsseldijk injecteren we ozon in de bodem, waardoor de verontreiniging onder de grond wordt afgebroken tot koolzuur en water. Dit proces is niet schadelijk voor het milieu. De oever en de waterbodem van de IJssel hebben we schoongemaakt door te baggeren.

Vraag 5: Waarom graven jullie het hele terrein niet af?

In 2006 en 2007 zijn we begonnen met het afgraven van de bovenlaag, maar dit leverde enorme stankoverlast op voor de omgeving. Daarnaast wees een studie van Witteveen en Bos ook uit dat er veel technische en praktische obstakels zijn op zo’n groot terrein pal aan de IJssel af te graven tot 12 meter diepte. Alleen al voor de afvoer van de vervuilde grond zou een gronddepot van 20 ha nodig zijn. Daarom hebben we in 2008 voor een andere aanpak gekozen. In 2011 zijn we daarmee gestart, zie vraag 4.

Vraag 6: Wat moet er nog gebeuren?

We moeten de stoom- en ISCO-saneringen afronden. De informatie hierover vindt u in onze planning. Zodra het kan ruimen we de bovengrondse installaties op. Op sommige plekken moeten we misschien ondergronds verder saneren. Op alle plekken waar dat kan, wordt het terrein dan al wel opgehoogd en opnieuw ingericht.

Vraag 7: Wat gaat er met het terrein gebeuren?

De eigenaar van het terrein is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het bedrijf Abbott heeft in 2002 een grond geruild met het Ministerie. Doel is om   parkeer- en inrij-mogelijkheden aan de noordkant van het Abbott terrein te realiseren. Daarnaast bestaan voor de herinrichting diverse ideeën.. Gemeente Olst neemt hierin het voortouw.

Vraag 8: Tijdens welke werktijden mag de aannemer dagelijks werken? En mag dat ook bijvoorbeeld tijdens het in- en uittrillen van damwanden?

Volgens de vergunning van de gemeente Olst-Wijhe mag de aannemer tussen 07.00 en 19.00 uur aan het werk op het Olasfaterrein. Om overlast zoveel mogelijk te voorkomen, mag het  in- en uittrillen van damwanden alleen tussen 08.00 uur en 17.00 uur gebeuren. Combinatie Olasfa past het in het trillingsprotocol beschreven proces toe en verricht de verplichte metingen.

Vraag 9: Zijn er ook gezondheidsrisico’s verbonden aan de verschillende stoffen die noodzakelijk zijn voor de ISCO sanering?

Nee, er zijn geen gezondheidsrisico's verbonden aan de gebruikte stoffen (waterstofperoxide en ijzer). In kleine hoeveelheden worden deze stoffen ook door particulieren gebruikt. In grotere hoeveelheden, zoals bij deze sanering, treffen we hiervoor veiligheidsmaatregelen, waaronder het instellen van een veiligheidszone van 10 meter en zijn de mensen die met de stoffen werken verplicht een veiligheidspak te dragen. De stoffen worden door gecertificeerde bedrijven vervoerd en geleverd.

Vraag 10: In hoeverre is het mogelijk om stankhinder te voorkomen? Is hier een norm voor?

Er wordt alles aan gedaan stank (en dan met name de geur van naftaleen) zoveel mogelijk te voorkomen. Volledig voorkomen is echter niet mogelijk. Bij bijvoorbeeld onderhoud aan de installatie kan kortstondig naftaleen vrijkomen. Hierover informeren we vooraf de omgeving en we houden zoveel mogelijk rekening met de weersomstandigheden (o.a. wind). Ook tijdens een storing kan naftaleenuitstoot plaatsvinden. Een storing komt meestal onverwacht. Uiteraard wordt de omgeving dan ook via een bouwbrief op de hoogte gesteld dat een storing plaatsvindt of heeft plaatsgevonden.

Er is een norm voor stankhinder. Combinatie Olasfa moet zich aan de normen houden. Deze staan beschreven in de Omgevingsvergunning en er wordt door de gemeente (bevoegd gezag voor omgevingsaspecten) ook op gehandhaafd.