Achtergrond Olasfa

Gepubliceerd op 29 september 2020

Olster Asfalt fabriek

Als u langs de IJssel in Olst rijdt, ziet u dat er in de uiterwaarden werkzaamheden plaatsvinden op het terrein van de voormalige asfaltfabriek Olasfa. Deze fabriek produceerde in de vorige eeuw dakasfalt en teerproducten, waardoor een omvangrijke verontreiniging met teerachtige producten in grond en grondwater is ontstaan. Het terrein wordt daarom in opdracht van provincie Overijssel gesaneerd. Maar wat gebeurt er dan nu precies? En wanneer zijn de werkzaamheden afgerond? Hieronder leest u wat er al gedaan is en wat er nog moet gebeuren.

2017: huidige situatie

Op dit moment zijn twee van de drie stoomvakken schoongemaakt. Wel loopt de sanering op dit moment nog gestaag door in het derde vak, wat veel tijd vergt. De teller staat in oktober 2017 op 900 ton teer welke uit de locatie is verwijderd. Over de precieze planning van de huidige werkzaamheden leest u meer in onze weekberichten.

2016: Stand van zaken

Voor de sanering gebruiken we verschillende technieken: we injecteren de bodem met stoom, chemicaliën of met zuurstof. We gebruiken stoom voor de zwaarst verontreinigde delen. De stoomsanering van het zwaarst verontreinigde deel is op dit moment nog in volle gang en gaat goed. In november 2015 is al 310 ton puur product uit de bodem verwijderd. Omdat de hoeveelheid vervuiling groter bleek dan verwacht en alleen met stoom verwijderd kan worden, zetten we in 2016 de stoomsanering voort. Zodra het terrein afgekoeld is, zal het worden opgeruimd en opgehoogd. Op het middenterrein en de uitloper onder de dijk wordt vooral gesaneerd met chemicaliën in plaats van met stoom. De betreffende techniek heet ‘in situ chemische oxidatie’ (ISCO). We injecteren een voor het milieu en voor mensen onschadelijk chemicaliënmengsel (Modified Fenton’s) in en bij het puur product, waardoor dat losweekt van de grond en kan worden opgepompt. Dit proces voltrekt zich diep onder de grond. De ISCO-saneringen lopen langer door dan de stoomsanering, maar dat is geen belemmering voor het ophogen van het terrein.

2015: 310 ton teer en olie verwijderd

In vak A1 staat de stoom al uit. De stoomsanering van de vakken A2 en A3 is gestart in februari 2015.

2014-2015: sanering bij de IJssel

In maart 2014 ging de sanering van deelgebied B, het deel tussen de IJssel en het zwaarst verontreinigde middenterrein, van start. De toegepaste techniek heet 'in-situ chemische oxidatie’ (ISCO). Hierbij wordt ozongas in de bodem geïnjecteerd. Dit gas zorgt ervoor dat de verontreinigingen chemisch worden afgebroken tot koolzuurgas en water. Uit ozon ontstaat ook zuurstof, wat gunstig is voor biologische afbraak. Eind 2015 is dit terreindeel zo goed als klaar.

2012-2013: geslaagde sanering IJsseloever

Terwijl de stoomsanering in vak A1 verdergaat, is in 2013 de sanering van de IJsseloever (het meest westelijk gelegen terreindeel) volgens planning uitgevoerd. De bron van de verontreiniging is weggehaald. Ondanks dat de waterbodem nu schoon is en de oever opnieuw afgewerkt, wordt uit voorzorg de kwaliteit van het grondwater nog enige tijd gemonitord.

2011: start fase 2 van de sanering

Tijdens de tweede fase van de saneringswerkzaamheden op het voormalige Olasfa-terrein wordt de ondergrond met verschillende technieken gesaneerd. In 2011 wordt de stoomsanering in vak A1 voorbereid, en er worden ook voorbereidingen getroffen voor de sanering van het gebied tussen de IJssel en het middenterrein (deelgebied B), en de waterbodem.

2009: bodemonderzoek en saneringsplannen

De bodemproblematiek is in kaart gebracht. De sterke verontreiniging strekt zich in horizontale richting uit tot in de IJssel en in verticale richting tot op de Eemformatie, een ondoorlatende bodemlaag op circa 12 m onder het maaiveld. Midden op het bedrijfsterrein is, tot op 12 meter diepte, puur product (teer) aangetroffen. Het verspreidingspatroon is grillig. Er worden allerlei plannen gemaakt voor sanering. In de eerste 20 jaar is er nog geen betaalbare en uitvoerbare techniek voorhanden om een sanering van deze ernst en omvang uit te voeren.

2006 - 2007: uitvoering fase 1 van de sanering

In deze fase is de bovengrond van het terrein met verschillende technieken gesaneerd. Nadat alle voormalige bedrijfsgebouwen en bovengrondse tanks zijn afgevoerd, zijn in fase 1 ook de funderingen verwijderd, de begraven vaten met teer en de bulk van de verontreinigingen in de bovengrond. Deze sanering heeft veel stankhinder opgeleverd in de omgeving.

1983: einde Olasfa

Asfaltfabriek Olasfa, in de uiterwaarden van de IJssel bij Olst is failliet. De fabriek stopt met de fabricage van dakasfalt en teerproducten. Het terrein van de fabriek is zwaar vervuild met teer en olieachtige stoffen.