Bodemonderzoek IJsselmuiden

Gepubliceerd op 2 september 2019

Bodemonderzoek IJsselmuiden

De provincie Overijssel laat in samenwerking met de gemeente Kampen en het waterschap Drents Overijsselse Delta onderzoek doen naar de grondwaterverontreiniging met chloorkoolwaterstoffen bij de Blekerijweg, onder een deel van de wijk ‘Zandberg’ en in de Koekoekspolder te IJsselmuiden. Momenteel wordt een saneringsonderzoek uitgevoerd. Met een saneringsonderzoek wordt gekeken hoe de verontreiniging het beste kan worden verwijderd of beheerst. De verschillende mogelijkheden om de verontreiniging aan te pakken worden onder andere vergeleken op basis van verwacht resultaat, risico’s voor de uitvoering, overlast voor de omgeving en de kosten van de maatregelen. Voor het uitvoeren van het saneringsonderzoek zal ook nog aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk zijn.

Informatieavond 25 april 2019

Op donderdag 25 april 2019 is er een informatieavond geweest waarbij de omwonenden en andere geïnteresseerden zijn bijgepraat over het onderzoek naar de verontreinigingssituatie en de vervolgmaatregelen. Deze avond heeft onderzoeksbureau Witteveen + Bos een presentatie gehouden.

Contact

Projectleider Mike Lodewijks

Telefoon: 038 499 78 16
E-mail: mp.lodewijks@overijssel.nl

Is er een risico voor de bewoners?

Uit het onderzoek blijkt dat de grondwaterverontreiniging in het gebied tussen de Blekerijweg en het begin van de Koekoekspolder behoorlijk diep zit. Bij normaal gebruik van tuinen en erven is hier geen risico voor de gezondheid. De provincie heeft de GGD gevraagd hierover een advies uit te brengen. Ook de GGD ziet op dit moment geen risico’s voor de gezondheid voor de bewoners in dit gebied. Omdat het grondwater in de polder opkwelt is vanaf ongeveer de Koekoeksweg 15 het ondiepe grondwater en het oppervlaktewater in een deel van de polder verontreinigd geraakt. Voor enkele watergangen en particuliere grondwaterbronnen in de polder geldt dat dit water beter niet gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld het besproeien van planten, veedrenking en schoonmaakwerkzaamheden. Op de overzichtskaart (pdf, 3,4 MB) is te zien in welk gebied een negatief gebruiksadvies geldt voor het gebruik van het water. Dit gebied is rood gekleurd op de kaart (rode blokken). Verder in de polder zijn ook diepe grondwaterbronnen van tuinbouwbedrijven grondig onderzocht. Hierin is geen verontreiniging aangetroffen.

Wat houdt het aanvullende onderzoek in?

Wat houdt het aanvullende onderzoek in? De provincie heeft op dit moment een goed beeld in welk gebied de verontreiniging is verspreid. De sterke vervuiling van het grondwater loopt van de Blekerijweg in noordoostelijke richting tot vlak voor de Parallelweg (zie de overzichtskaart (pdf, 3,4 MB)). In de komende maanden wordt nog bodemonderzoek uitgevoerd. In het brongebied bij de Blekerijweg zal onderzoek plaatsvinden om na te gaan hoeveel verontreiniging vanuit de bodem naar het grondwater verspreid. Dit onderzoek is nodig om een goede saneringsafweging te kunnen maken. In de wijk Zandbergen worden nog extra grondwatermonsters genomen om nog meer zekerheid te hebben dat er geen sprake is van verontreiniging in het bovenste grondwater. In de omgeving van de Koekoeksweg wordt nog onderzoek gedaan bij de watergangen (slib) en zuid oostelijk van de Koekoeksweg naar een gebiedje waar mogelijk ook kwel optreed.

Wat merkt u van het onderzoek?

Er worden met de hand en met een machine verschillende peilbuizen geplaatst. Na het aanbrengen van de peilbuizen worden de boorgaten met een geel putje afgesloten.

Tijdens het onderzoek kunt u in de Koekoekspolder mensen aan het werk zien die monsters nemen van het oppervlaktewater en het grondwater. Verder zult u van het onderzoek weinig merken.

Wanneer is er meer duidelijkheid?

De resultaten van het saneringsonderzoek zijn naar verwachting in september/oktober 2019 bekend. Zodra deze informatie is beoordeeld organiseert de provincie een informatieavond om de resultaten van het onderzoek te delen.