Ontgrondingenbeleid provincie Overijssel

Gepubliceerd op 6 augustus 2019

Volgens de Ontgrondingenwet is iedere activiteit die een verlaging van de bodem inhoudt, een ontgronding. Mogelijk denkt u bij ontgronden alleen aan de winning van grote hoeveelheden zand, grind of klei door professionele zandwinners. Maar ook het afgraven van humeuze grond, bosgrond of veen valt eronder.

Eigenlijk bent u al aan het ontgronden als u een kuil graaft. Het maakt daarbij niet uit of u de grond tijdelijk verplaatst, of dat u van plan bent daarna het gat weer dicht te gooien. Het doet er ook niet toe of de grond van uzelf is of van een ander. Ook maakt het geen verschil of u de grond buiten het perceel brengt of voor de verkoop gebruikt. Het vlak maken van land is dus ook een ontgronding.

Functionele en multifunctionele ontgrondingen

De provincie maakt bij ontgrondingen onderscheid naar de functie van de bodemverlagingen. Er is sprake van functionele en multifunctionele ontgrondingen. Een ontgronding die het verlagen van de bodem tot doel heeft, noemen we een functionele ontgronding. Een functionele ontgronding is bijvoorbeeld nodig om functies als waterrecreatie, natuurontwikkeling of waterberging te realiseren of te verbeteren. Hierbij komt grond vrij, de winning daarvan is echter niet het doel van de ontgronding.

Functionele ontgrondingen zijn aanzienlijk minder diep en vaak minder groot dan multifunctionele ontgrondingen. De verbetering van de landbouwkundige toestand van een terrein is ook een functionele ontgronding.

Bij een multifunctionele ontgronding is sprake van de winning van delfstoffen en het realiseren van één of meer andere functies. Vrijwel altijd ontstaat bij de ontgronding een waterplas die bruikbaar is voor recreatie en natuur, of als waterberging of koudewinning geschikt is. In de provincie Overijssel is sprake van de winning van diverse soorten zand voor de bouwnijverheid. Voor een multifunctionele ontgronding heeft u altijd een vergunning nodig.

Overigens is het mogelijk dat een ontgronding is vrijgesteld van de vergunningplicht en dat enkel een melding nodig is. Meer informatie hierover is te vinden op de loketpagina Melding van vergunning vrijgestelde ontgronding.

Ontgrondingsvergunning of melding

Voor het uitvoeren van een ontgronding moet u wellicht een ontgrondingsvergunning aanvragen of een melding doen. U kunt via de provinciale website:

Milieueffectbeoordeling / Milieueffectrapportageplicht

In het Besluit milieueffectrapportage staat dat een milieueffectbeoordeling of milieueffectrapportageplicht voor de ontgrondingswerkzaamheden nodig is.

De provincie neemt binnen 6 weken een besluit op een milieueffectbeoordeling. Dit besluit moet voorafgaand aan de aanvraag voor de Ontgrondingenvergunning genomen worden. Aanvragen zonder zo’n besluit mogen we niet in behandeling nemen.

Voor milieueffectrapportageplichtige ontgrondingen is een milieueffectrapportage als onderdeel van de aanvraag vereist.

Zandwinlocaties voor de bouw

In de provincie is een netwerk van winlocaties operationeel die de regio voorziet van bouwgrondstoffen. Te denken valt aan bijvoorbeeld zand voor ophoging of industriezand. Onder industriezand vallen onder meer betonzand, metselzand, kalksteenzand en asfaltzand). Een overzicht van deze locaties vind u via de Atlas van Overijssel.


Contact

Eenheid Publieke Dienstverlening, team Vergunningen
Telefoon: 038 499 88 99 (keuze 2)