Nazorg Teerputten Tumuliweg Vasse

In de periode 1957-1972 werd in zandafgravingen in Vasse zuurteer gestort. Het zuurteer was een restproduct bij de productie van witte oliën (vaseline) en is zeer zuur. Naast de teerputten liggen nog twee zandwinningen die zijn volgestort met voornamelijk huishoudelijk afval (stortplaats Bouwhuis en stortplaats Harmelink). Noordelijk van de teerputten wordt drinkwater gewonnen in waterwingebied Vasserheide.

Van maart 2010 tot oktober 2013 heeft onderzoek en sanering van de teerput plaatsgevonden door het aanbrengen van een volledig afsluitende laag, een afdichtingsconstructie.

Nazorgplan

Op 14 december 2015 is een beschikking afgegeven op het evaluatieverslag en het nazorgplan. In het nazorgplan zijn voor het grondgebied gebruiksbeperkingen opgenomen en is een nadere invulling aan de monitoring voor de vijf onderscheiden onderdelen, (i) leeflaag, (ii) grondwater, (iii) ecologisch beheer, (iv) stabiliteit constructie en (v) gasontwikkeling, gegeven. Op basis van het nazorgplan zijn de doelstellingen van de monitoring per onderdeel gedefinieerd en zijn ijkmomenten per onderdeel opgenomen (2019-2020). De teerput is de afgelopen periode (2016-2020) intensief gemonitord.

In 2021 is de intensiteit van de monitoring geëvalueerd. In het voorjaar 2022 treden provincie Overijssel, gemeente Tubbergen, Dorpsraad Vasse en Omgevingsdienst Twente in overleg over de gewenste toekomstige monitoringinspanning.