Sanering Olasfaterrein Olst

Gepubliceerd op 22 augustus 2022

De Olster Asfaltfabriek heeft tot 1983 dakasfalt en andere teerprodukten geproduceerd. De bodem is hierdoor verontreinigd geraakt.

Actieve sanering Olasfa fase 1 en 2

In de periode 2006-2021 heeft de bodemsanering fase 1 en 2 plaatsgevonden en is het Olasfa-terrein gesaneerd om te zorgen voor een aanvaardbaar risiconiveau. Abbott is de nieuwe eigenaar van het Olasfa-terrein en is in februari gestart met de inrichting van de locatie als parkeerterrein. De RTSO-regeling is nog van toepassing voor omwonenden.

Monitoring Olasfa fase 3

Het terrein is op 12 januari 2022 door de Combinatie/Dura Vermeer formeel opgeleverd en overgedragen aan de provincie. De monitoring is gestart in december 2021 met een doorlooptijd van 20 jaar. De monitoring heeft als doel om aan te tonen dat aan de saneringsdoelstelling wordt voldaan. Met de monitoring wordt gecontroleerd:

  • of er geen ontoelaatbare verspreiding naar de IJssel optreedt;
  • kwetsbare objecten (Natura 2000) niet worden bedreigd;
  • er geen verspreiding plaatsvindt.

Als de normen hiervoor niet gewaarborgd kunnen worden dan worden gerichte maatregelen of een terugvalscenario uitgevoerd. Over het gehele Olasfa-terrein is een monitoringnetwerk met een groot aantal ondiepe, middeldiepe en diepe filters geplaatst. Nabij de IJsseloever en buiten het Olasfa-terrein in noordelijke, oostelijke en zuidelijke richting vindt er controle plaats. Daarnaast wordt de kwaliteit van het diepe grondwater (onder de Eemformatie) op een aantal plaatsen periodiek gecontroleerd.

In het monitoringplan wordt uitgegaan van een meetfrequentie van éénmaal per kwartaal over de eerste 3 jaar, waarna de intensiteit overgaat naar eenmaal per jaar. Een definitief monitoringplan is in maart 2022 ingediend bij het bevoegd gezag.

Contact

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met:

Rianne Knippels

Omgevingsmanager Olasfa

Telefoon: 06 10 80 93 92
E-mail: R.Knippels@overijssel.nl

Meer informatie over de regeling staat in het Provinciaal blad van Overijssel.

Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa

Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 6 april 2021 de Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa 2021 (RTSO 2021) vastgesteld. Deze regeling is een vervolg op de RTSO 2016. Omwonenden van het Olasfaterrein die onder de RTSO 2016 voor zichthinder in aanmerking kwamen kunnen een aanvraag indienen.

Waarom een tegemoetkoming Olasfa

In 2016 hebben Gedeputeerde Staten de Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa (RTSO 2016) vastgesteld. Dit is een compensatieregeling voor gederfd woongenot voor omwonenden van het Olasfaterrein in Olst. Aanleiding voor deze regeling was het verzoek van omwonenden om compensatie te krijgen voor de overlast en lange duur van de saneringswerkzaamheden op het Olasfaterrein. Vanuit de RTSO 2016 zijn aan omwonenden compensaties verstrekt voor overlast over de periode 2005 tot 1 januari 2016 en is tegelijk toegezegd dat voor de periode na 2016 tot einde van de saneringswerkzaamheden een vervolg op de regeling komt

De saneringswerkzaamheden zijn op 1 april 2021 afgerond met het ophogen van het terrein. Reden voor Gedeputeerde Staten om de Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa 2021 (RTSO 2021) vast te stellen voor de periode 2016 tot 1 april 2021. Voorafgaand aan de vaststelling is overleg geweest met een afvaardiging van het buurtcomité.

Alleen compensatie voor zichthinder

De RTSO 2021 staat open voor omwonenden die op basis van de RTSO 2016 voor zichthinder voor een vergoeding in aanmerking kwamen. Voor omwonenden die na 1 januari 2016 in de omgeving van het Olasfaterrein zijn komen wonen, kan niet gezegd worden dat zij met langdurige en onvoorziene overlast te maken hebben gehad.

Onder de RTSO 2016 werd, naast zichthinder, ook gecompenseerd voor overlast door geur, geluid en trillingen. Onder de RTSO 2021 is die compensatie niet mogelijk. De reden is dat overlast door geur, geluid of trillingen zich na 1 januari 2016 (veel) minder hebben voorgedaan. Ook de intensiteit van de overlast die in deze periode kan zijn ervaren, was minder dan de periode tot 2016. Overlast dat omwonenden nog af en toe ervaren wordt daarom niet aangemerkt als aantasting van woongenot waarvoor compensatie nodig is.

Indienen aanvraag

Het indienen van een aanvraag voor ondervonden zichthinder kan via dit aanvraagformulier.