Terinzagelegging Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan inclusief Inrichtingsplan Lemselermaten

Gepubliceerd op

Het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor het Natura 2000-gebied Lemselermaten ligt ter inzage van dinsdag 17 januari tot en met 27 februari 2023.

Voor Natura-2000 gebied Lemselermaten is een inrichtingsplan opgesteld. Op basis van het inrichtingsplan is een ruimtelijk plan opgesteld in de vorm van een ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP). Gedeputeerde Staten hebben op 6 december 2022 het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor Lemselermaten vastgesteld.

U kunt vanaf dinsdag 17 januari tot en met 27 februari 2023 het ontwerp-PIP inclusief inrichtingsplan en overige bijlagen bekijken. In deze periode mag iedereen een zienswijze indienen.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de periode van de ter inzagelegging van het ontwerp-PIP organiseren wij een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

  • Datum: 30 januari 2023
  • Tijd: 16.00 – 21.30 uur
  • Locatie: Kulturhus de CoCeR, Thijplein 1, 7596 KM ROSSUM

Tijdens de bijeenkomst kunt u een nadere toelichting krijgen op het PIP, inhoudelijke vragen stellen en de stukken zoals die ter inzage liggen inzien. Tevens kunt u meer informatie krijgen over het proces en de juridische procedure.

Contact

Voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Cees Ortelee:

E-mail: C.Ortelee@overijssel.nlVerwijst naar een andere website
Telefoon: 038 499 79 15.

Voor inhoudelijke vragen of vragen over het gebiedsproces kunt u contact opnemen met de projectleider voor Lemselermaten, de heer Jan Pieter Vermeulen:

E-mail: j.vermeulen@noaberkracht.nlVerwijst naar een andere website
Telefoon: 06 27 74 52 46.