N337 Olst en Den Nul, onderhoud en herinrichting

Het wegdek van de provinciale weg N337 tussen Zwolle en Deventer is niet overal meer in goede staat. We gaan de weg daarom in de periode van 2023 tot 2025 herinrichten en verbeteren. We willen de weg toekomstbestendiger, veiliger en leefbaarder maken. Op een manier die past bij de omgeving. We doen dit in 3 fasen.

Plan in 3 fasen

N337 Den Nul

In 2021 en 2022 hebben aanwonenden, weggebruikers en belangenorganisaties meegedacht aan het ontwerp voor de herinrichting van de N337 in Den Nul. Samen zijn we tot een ontwerp gekomen met de volgende eigenschappen: 

 • Een veilige fietsroute in twee richtingen aan de oostkant van de weg, zodat fietsers in de richting Zwolle-Deventer niet langer twee keer de N337 over hoeven te steken.
 • Een smallere hoofdrijbaan en een haag die het dorpsbeeld versterken en bijdragen aan verlaging van de rijsnelheid.
 • De hoofdrijbaan in de bebouwde kom wordt uitgevoerd met geluidsreducerend asfalt, om zo geluidshinder voor de omgeving te verminderen.
 • Minder parkeerplaatsen aan de westkant van de Rijksstraatweg.
 • Een groenere en beter klimaatbestendige dorpskern met een grotere leefbaarheid.
 • De bomen worden vervangen omdat ze een matige gezondheid hebben en de wortels vergroeid zijn met ondergrondse kabels en leidingen. De nieuwe bomen krijgen ruimere plantvakken, zodat ze beter kunnen groeien.
 • We vervangen de riolering en maken deze beter klimaatbestendig.

Ook sluit het ontwerp aan bij het provinciale beleid voor onder andere fietsroutes en klimaatdoelstellingen.

Visualisaties N337 Den Nul, ter hoogte van de Holstweg

N337 Olst

De N337 (Rijksstraatweg) maakt deel uit van de IJsselroute. Een route die unieke landschappen met elkaar verbindt: zeekleilandschap, laagveen, oeverwal, rivierenlandschap en komgronden. De route verbindt Deventer en Zwolle met de dorpen Olst, Den Nul en Wijhe.

De gemeente Olst-Wijhe wil de omgeving van de Veerweg aantrekkelijker maken. De provincie Overijssel wil binnen de bebouwde kom van Olst groot onderhoud uitvoeren aan de Rijksstraatweg (N337) en gaat een rotonde bouwen op de aansluiting met De Meente. In december 2022 hebben wij het definitieve ontwerp gepresenteerd.

Visualisatie N337 Olst, ter hoogte van de Veerweg

Planning en uitvoering van Fase 1 in Olst en Den Nul gepauzeerd

Fase 1 van het project N337 bestaat uit vier onderdelen:

 • de aanleg van rotonde De Meente;
 • de herinrichting van de bebouwde kom van Den Nul;
 • de verbeteringen in de bebouwde kom van Olst, inclusief de oversteek bij de Veerweg;
 • het aanbrengen van nieuw asfalt op een aantal wegdelen tussen rotonde De Kneu in Olst en de bebouwde kom van Den Nul.

De oorspronkelijke planning was om eind 2023 / begin 2024 te starten met de uitvoering van deze werkzaamheden. Deze planning loopt nu een vertraging op van tenminste een jaar. Oorzaak is de stikstofuitstoot tijdens en na afloop van de werkzaamheden.

Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden om te kunnen starten met de aanbesteding en de uitvoering van de werkzaamheden. Het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor stikstofuitstoot is een uitdaging, met name voor de herinrichting de bebouwde kom van Den Nul, de aanpassingen bij de oversteek Veerweg in Olst en de aanleg van rotonde De Meente in Olst.

Voor het uitvoeren van alleen groot onderhoud is geen stikstofvergunning nodig. Echter, wanneer de weg opnieuw ingericht wordt (zoals in Den Nul, bij De Meente en de Veerweg in Olst) is het noodzakelijk om een stikstofvergunning te krijgen. De herinrichting mag niet leiden tot een verhoogde uitstoot van stikstof op Natura2000-gebieden. Op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze dit gerealiseerd kan worden.

Naar verwachting wordt in april 2024 bekend wat de mogelijkheden zijn om te voldoen aan de vergunningsvoorwaarden van de stikstofwetgeving. Dan wordt ook de planning en fasering van de vier onderdelen van fase 1 van het project N337 helder.

We onderzoeken op dit moment wat de gevolgen kunnen zijn, wanneer we de benodigde stikstofvergunningen voor de aanleg van de rotonde De Meente in Olst, de herinrichting van de Rijksstraatweg in Den Nul en de aanpassingen bij de Veerweg in Olst niet verkrijgen. Dat onderzoek is vooral belangrijk voor het behoud en de verbetering van de verkeersveiligheid in Olst en Den Nul, wanneer de verbeteringen in de de weginrichting niet op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Ook bekijken we op welke wijze het parkeerterrein van Abbott in dat geval het beste bereikbaar kan worden gemaakt, als de rotonde niet op korte termijn kan worden aangelegd.

De herinrichting van de Veerweg in Olst zou in opdracht van de gemeente Olst-Wijhe worden meegenomen in de werkzaamheden van de provincie. Dit is voorlopig uitgesteld. De gepauzeerde projectonderdelen van de Veerweg worden onderdeel van een gebiedsgerichte aanpak voor de IJsselzone.

De inspraakmogelijkheden op verleende vergunningen en genomen verkeersbesluiten worden te zijner tijd bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nlVerwijst naar een andere website.

N337 Parallelweg

In de periode van november 2023 tot en met maart 2024 heeft de provincie Overijssel onderhoud uitgevoerd aan de parallelweg van de N337 tussen Wijhe en Zwolle. Het asfalt en de fundering van de parallelweg waren aan het einde van hun levensduur. Daarom was Groot Onderhoud nodig.

De provincie heeft de gelegenheid aangegrepen om de parallelweg beter en veiliger in te richten. De parallelweg is nu ingericht als fietsstraat. Dat wil zeggen dat alle verkeer op de parallelweg is toegestaan, maar dat fietsers duidelijker en beter in beeld zijn als weggebruiker. De weginrichting, het rode asfalt en de bebording maken duidelijk dat het om een fietsstraat gaat. 

Links: Visualisaties van de N337 parallelweg als fietsstraat bij de Zuthemerweg Rechts: Visualisatie van de N337 parallelweg als fietsstraat bij Het Anem

N337 Groot Onderhoud Wijhe - Zwolle

Fase 3 – N337 Groot onderhoud Hoofdrijbaan tussen Olst – Harculo (2024/2025)

We beginnen in het derde kwartaal van 2024 met de technische uitwerking van fase 3. Die valt in twee delen uiteen: 

Het ontwerpen, plannen en uitvoeren van dit project gebeurt in nauw overleg en afstemming met de gemeenten Olst-Wijhe, Zwolle, Deventer en Raalte.