Gedoogbeschikking


Voor wie

Iedereen.

Wat

Een gedoogbeschikking is een besluit om tijdens een bepaalde termijn niet op te treden tegen een (nog) niet vergunde activiteit.

Waarvoor

Kunt u zich niet houden aan de regels tot het beheer van milieu? Dan kunt u soms een gedoogbeschikking aanvragen bij de provincie. Een gedoogbeschikking zorgt ervoor dat u onder voorwaarden een nog niet vergunde activiteit mag uitvoeren.

Voorwaarden

 1. Er is sprake van een uitzonderlijke situatie, zoals genoemd in onze handhavingsstrategie. In het bijzonder bij een overmachts- of overgangssituatie.
 2. De te gedogen situatie dient beperkt te zijn in omvang en tijd.
 3. Er is een complete en ontvankelijke aanvraag voor een vergunning of ontheffing bij ons ingediend. Bovendien is er grote kans dat de vergunning of ontheffing wordt verleend.
 4. De aanvrager treft geen verwijt over het tijdstip van indiening van de aanvraag voor een vergunning of ontheffing. Ook valt de aanvrager geen andere zaken te verwijten.
 5. Er zijn klemmende redenen die de afgifte van een gedoogbeschikking rechtvaardigen.
 6. De te gedogen activiteit kan op verantwoorde wijze plaatsvinden. Ook worden de omgevingsbelangen niet geschaad.
 7. De afgifte van de gedoogbeschikking is niet onredelijk vergeleken met de belangen van derden.
 8. Het belang dat met het afgeven van de gedoogbeschikking wordt gediend weegt zwaarder dan het belang van strikte handhaving van de milieuregels. Als aanvrager moet u dit belang aantonen.

Aanpak

U vraagt de gedoogbeschikking aan bij de provincie. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier 'Gedoogbeschikking' op deze pagina. U kunt op dit formulier alleen inloggen met DigiD of eHerkenning.

Gedoogbeschikking aanvragen per post

Deze moet ondertekend zijn en tenminste de volgende informatie bevatten:

 • de naam en het adres van de aanvrager;
 • de datum van ondertekening;
 • een aanduiding van de beschikking die wordt gevraagd;
 • gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover de aanvrager redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.

Ook legt u in uw gedoogverzoek goed uit wat de bijzondere omstandigheden zijn die naar uw oordeel het gedogen rechtvaardigen (zie de punten onder voorwaarden).

Termijn

Wij zullen uiterlijk binnen acht weken op uw gedoogbeschikking een besluit nemen. Indien de zaak zeer complex is, kunnen wij deze termijn verlengen. U wordt daar dan van op de hoogte gesteld.

Vraag of contact

Luttenbergstraat 2
8012 EE Zwolle

Open: ma - vrij 8.30 uur - 17.00 uur

Telefoon: 038 499 88 99

Meer contactgegevens via de pagina contact.