Vergunning, ontheffing en melding


Vergunning, ontheffing en melding Vergunning, ontheffing en melding Selectie Selectie selectie Selectie instellingen Eigenschappen Afbeelding tonen 0 Samenvatting tonen 0 Ordening Alfabetisch ALPHA Alfabetisch ALPHA Paginatypefilter Product 2017 productppc Items per pagina 25 Zoekopties Vrij zoeken 1 Zoekformulier persistent 1 Doelgroepen 0 Facetten Doelgroep facet:ppc doelgroep Thema facet:ppctheme Type facet:ppc type product startpunt Startpunt Link https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/ Algemeen Tekst bij niets gevonden Er zijn helaas geen resultaten gevonden. Gebruik een andere zoekterm of gebruik de navigatie links om een nieuwe selectie te maken. Rechterbalk Rechterbalk rechterbalk default-randrechterbalk Rechterbalk default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Contact Overijssel loket Telefoon: 038 499 88 99 Voor milieuklachten en calamiteiten op of aan de weg zijn wij altijd bereikbaar.  Bodem De provincie is bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming. De taken worden uitgevoerd door Omgevingsdiensten in Overijssel. Voor alle bodemformulieren (verontreiniging en saneringen of aantasting bodem) kunt u terecht bij de Omgevingsdienst IJsselland of Omgevingsdienst Twente. blauwtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Op 24 december en 31 december is het Overijssel loket om 15.00 uur gesloten. Op 25 december en 1 januari is het provinciehuis gesloten. E-mails aan het Overijssel loket (subsidies): subsidie@overijssel.nl, die wij op 24 en 31 december vóór 12.00 uur ontvangen, nemen wij nog dezelfde dag in behandeling. De e-mails die daarna binnen komen, behandelen we de eerstvolgende werkdag. Het meldpunt voor klachten over milieu, overlast, een ongewoon voorval en gevaarlijke situaties is altijd bereikbaar via 038 499 88 99 en meldpunt@overijssel.nl. default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Documenten Actieplan Geluid 2020-2024 Lay-out Lay-out Vergunning bij bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Dit is één vergunning voor alle activiteiten binnen de fysieke leefomgeving.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/milieu-natuur/omgevingsvergunning/Veel bedrijven vallen tegenwoordig geheel of gedeeltelijk onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Voor sommige activiteiten moet het bevoegd gezag toch een aantal beoordelingen doen. Deze worden gedaan in de vorm van een ‘lichte’ omgevingsvergunning, een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM).https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/milieu-natuur/omgevingsvergunning-0/Aanvragen van een ontgrondingsvergunning. Een ontgronding is een verlaging van het maaiveld of de onderwaterbodem. Hiervoor is meestal een vergunning nodig.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/ontgrondingen/functionele/Ontgrondingsvergunning aanvragen. Elke verlaging van het maaiveld of de onderwaterbodem is een ontgronding.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/ontgrondingen/multifunctionele/Ontheffing waarmee u toestemming kunt krijgen voor het opstijgen en landen met een luchtvaartuig. De ontheffing geldt voor een terrein buiten een luchthaven.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/luchtvaart/ontheffing-tijdelijk/De overheid die een weg onderhoudt kan die weg aan het openbaar verkeer onttrekken. Dit houdt in dat die weg (of een deel daarvan) niet langer toegankelijk is. U kunt de gemeente verzoeken een weg aan het openbaar verkeer te onttrekken.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/wegen-vaarwegen/onttrekking-weg-aan/Ontheffing voor activiteiten met risico op verontreiniging van het grondwater. Deze ontheffing is nodig binnen een waterwingebied of een grondwaterbeschermingsgebied in Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/virtuele-map/risico-activiteiten/Voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen op aan of langs een provinciale wegen in Overijssel is toestemming van de provincie Overijssel als wegbeheerder vereist. U dient hiervoor een aanvraagformulier in te dienen, inclusief verkeersplan.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/wegen-vaarwegen/tijdelijke/Wilt u als eigenaar of belanghebbende van aan een provinciale weg liggend perceel naar die weg een uitweg maken of de uitweg of het gebruik ervan wijzigen, dan moet u daartoe een melding doen bij de provincie.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/wegen-vaarwegen/uitweg-provinciale/Verkeersbesluiten geven aan hoe weggebruikers zich op de openbare weg dienen te gedragen. U kunt hierbij denken aan het instellen van een maximumsnelheid of een parkeerverbod.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/wegen-vaarwegen/verkeersbesluit-0/Meldingsplicht voor openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden in bijvoorbeeld hotels, campings en sauna's, peuterbaden, medische baden en badinrichtingen in oppervlaktewater.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/zwembaden/voornemen-oprichten/Voordat u een bepaalde hoeveelheid vuurwerk wilt afsteken moet u melding doen aan Gedeputeerde Staten van de provincie. Hierop volgt een acceptatiebrief of een afwijzing. Voor het afsteken van bepaalde soorten en hoeveelheden vuurwerk moet u eerst toestemming vragen aan Gedeputeerde Staten van de provincie waar u het vuurwerk wilt afsteken.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/vuurwerkevenementen/vuurwerk-of/Vergunning aanvragen voor onttrekkingen of infiltraties van grondwater.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/virtuele-map/waterwetvergunning/Als belanghebbende kunt u aan de provincie een ontheffing vragen voor het maken van een (bouw)werk / object / beplanting op, over of in een vaarweg.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/wegen-vaarwegen/werk-object-beplanting-provinciale-vaarweg/Als belanghebbende kunt u aan de provincie een ontheffing vragen voor het maken van een bouwwerk op, over of aan de openbare weg.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/wegen-vaarwegen/werk-object/In Overijssel is helaas geen ruimte om alle soorten dieren en planten onbeperkt toe te laten: soms veroorzaken ze schade aan natuur en landbouwgewassen of leveren een gevaar op voor de verkeersveiligheid. Het beperken van de populaties van bepaalde diersoorten is soms noodzakelijk, maar dat beperken is gebonden aan een stelsel van vrijstellingen en ontheffingen.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/milieu-natuur/wet-4/U heeft een vergunning nodig als u een project of handeling wilt uitvoeren die schadelijk kunnen zijn voor een beschermd natuurgebied.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/milieu-natuur/wet-1/In de Wet natuurbescherming (Wnb) is ook de bescherming van houtopstanden (bossen en rijenbeplantingen) geregeld. Het voornaamste doel van het onderdeel houtopstanden is het instandhouden van het areaal bossen en beplantingen in Nederlandhttps://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/milieu-natuur/wet-0/Met dit formulier meldt u dat u binnen de ontheffing van de FBE/WBE bepaalde dieren gaat afschieten met behulp van een geweer en kunstlicht.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/milieu-natuur/wet-2/Meldingen en aanvragen voor ontheffingen op grond van de Wet natuurbescherming voor het onderdeel Soortenbescherming.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/milieu-natuur/wet-3/177773Omgevingsvergunning192722Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM)177777Ontgrondingsvergunning functionele ontgronding192380Ontgrondingsvergunning multifunctionele ontgronding177813Ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik luchtvaartuigen (TUG)177801Onttrekking weg aan het openbaar verkeer177795Risico-activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden, ontheffing209738Tijdelijke verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden177806Uitweg provinciale weg216482Verkeersbesluit, verzoek tot nemen177786Voornemen oprichten, wijzigen of uitbreiden badinrichting, melding177794Vuurwerk, ontbrandingsmelding177818Waterwetvergunning, aanvraag177805Werk / object / beplanting provinciale vaarweg, ontheffing / melding177804Werk / object / beplanting provinciale weg, ontheffing212680Wet natuurbescherming - faunabeheer en schadebestrijding209432Wet natuurbescherming - gebiedsbescherming (vergunning)209419Wet natuurbescherming - houtopstanden (kapmelding)206694Wet natuurbescherming - melding gebruik lichtbakken209428Wet natuurbescherming - soortenbescherming Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Media Zoeksuggesties Zoeken en toptaken Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging LaPosta Thema blok Galerij uitgelicht Footer 2021 Footer 2021 default-randblokken Blokken default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Bezoekadres Luttenbergstraat 28012 EE ZwolleOpen: ma-vrij 7.00-17.00 uur Overijssel loket Bel: 038 499 88 99Open: ma-vrij 8.30-17.00 uur default-randlijst Inhoud Inhoud inhoud-blok Privacy en archief170965Persoonsgegevens bij provincie Overijssel223927Informatiebeveiliging161369Informatie over Google Analytics en Cookieslink-1717378Archiefweb default-randlijst Inhoud Inhoud inhoud-blok Direct naar129332Contact en route184273Loket2Onderwerpen141801Bestuurlink-1746411Politieke besluiten150864Persvoorlichterslink-1716949Vacatures55Sitemap logologo Logo Logo logo-blok logologo Logo Algemeen Afbeelding Wapen Provincie Overijssel /publish/pages/179902/wapen_provincie_overijssel.gif wapen_provincie_overijssel.gif #img_pagvld_1837849_0, .img_pagvld_1837849_0 { width:198px; max-width:198px; height:145px; max-height:145px; } .achtergrond_img_pagvld_1837849_0 { background-image: url( /publish/pages/179902/wapen_provincie_overijssel.gif ); } wapen_provincie_overijssel.gif Responsive 1 default-randlijst Inhoud Inhoud inhoud-blok Toegankelijkheid Deze website is digitaal toegankelijk volgens de norm WCAG 2.1 AA. link-1735034Toegankelijkheidscertificaat Stichting Accessibility217904Toegankelijkheidsverklaring volg-ons Volg ons Volg ons follow-us blok Blok Titel Volg ons op default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Meld vage taal Layout Stramien Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Media Zoeksuggesties Zoeken en toptaken Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging LaPosta Thema blok Galerij uitgelicht Header 2021 Header 2021 blokken Blokken primaire-navigatieprimaire-navigatie Primaire navigatie Primaire navigatie primaire-navigatie-blok blok Blok Titel Menu Uitvalmenu Eenvoudig uitvalmenu eenvoudig-uitvalmenu Eenvoudig uitvalmenu eenvoudig-uitvalmenu Starten met home 0 Items per rij 4 secundaire-navigatiesecundaire-navigatie Secundaire navigatie Secundaire navigatie secundaire-navigatie-blok blok Blok Presentatievorm Horizontaal (rechts) horizontaal-rechts Horizontaal (rechts) horizontaal-rechts Gedrag mobiele navigatie Opnemen in primaire navigatie insert-in-primnav Opnemen in primaire navigatie insert-in-primnav logologo Logo Logo logo-blok logologo Logo Algemeen Afbeelding Home provincie Overijssel /publish/pages/179903/logo-provincie-overijssel.png logo-provincie-overijssel.png /publish/pages/179903/172px/logo-provincie-overijssel.jpg logo-provincie-overijssel.jpg #img_pagvld_1837866_0, .img_pagvld_1837866_0 { width:296px; max-width:296px; height:80px; max-height:80px; } .achtergrond_img_pagvld_1837866_0 { background-image: url( /publish/pages/179903/logo-provincie-overijssel.png ); } #img_pagvld_1837866_0.size_172px, .img_pagvld_1837866_0.size_172px { width:172px;max-width:172px;height:46px;max-height:46px; } .achtergrond_img_pagvld_1837866_0.size_172px { background-image: url( /publish/pages/179903/172px/logo-provincie-overijssel.jpg ); } logo-provincie-overijssel.png Responsive 1 Afbeelding (svg) Home provincie Overijssel /publish/pages/179903/logo-provincie-overijssel.svg logo-provincie-overijssel.svg logo-provincie-overijssel.svg zoekenzoeken Zoeken Zoeken zoeken-blok blok Blok Titel Zoek sitepadsitepad Sitepad Sitepad sitepad-blok blok Blok Titel Kruimelpad Layout Stramien Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Media Zoeksuggesties Zoeken en toptaken Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging LaPosta Thema blok Galerij uitgelicht
Facetten
Doelgroep
Type product
Thema

Contact

Overijssel loket

Telefoon: 038 499 88 99

Voor milieuklachten en calamiteiten op of aan de weg zijn wij altijd bereikbaar.

Bodem

De provincie is bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming. De taken worden uitgevoerd door Omgevingsdiensten in Overijssel. Voor alle bodemformulieren (verontreiniging en saneringen of aantasting bodem) kunt u terecht bij de Omgevingsdienst IJsselland of Omgevingsdienst Twente.