Vergunning, ontheffing en melding


Vergunning, ontheffing en melding Vergunning, ontheffing en melding Selectie Selectie selectie Selectie instellingen Eigenschappen Afbeelding tonen 0 Samenvatting tonen 0 Ordening Alfabetisch ALPHA Alfabetisch ALPHA Paginatypefilter Product 2017 productppc Items per pagina 25 Zoekopties Vrij zoeken 1 Zoekformulier persistent 1 Doelgroepen 0 Facetten Doelgroep facet:ppc doelgroep Thema facet:ppctheme Type facet:ppc type product startpunt Startpunt Link https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/ Algemeen Tekst bij niets gevonden Er zijn helaas geen resultaten gevonden. Gebruik een andere zoekterm of gebruik de navigatie links om een nieuwe selectie te maken. Rechterbalk Rechterbalk rechterbalk default-randrechterbalk Rechterbalk default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Contact Overijssel loket Telefoon: 038 499 88 99 Voor milieuklachten en calamiteiten op of aan de weg zijn wij altijd bereikbaar.  Bodem De provincie is bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming. De taken worden uitgevoerd door Omgevingsdiensten in Overijssel. Voor alle bodemformulieren (verontreiniging en saneringen of aantasting bodem) kunt u terecht bij de Omgevingsdienst IJsselland of Omgevingsdienst Twente. blauwtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Op 24 december en 31 december is het Overijssel loket om 15.00 uur gesloten. Op 25 december en 1 januari is het provinciehuis gesloten. E-mails aan het Overijssel loket (subsidies): subsidie@overijssel.nl, die wij op 24 en 31 december vóór 12.00 uur ontvangen, nemen wij nog dezelfde dag in behandeling. De e-mails die daarna binnen komen, behandelen we de eerstvolgende werkdag. Het meldpunt voor klachten over milieu, overlast, een ongewoon voorval en gevaarlijke situaties is altijd bereikbaar via 038 499 88 99 en meldpunt@overijssel.nl. default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Documenten Actieplan Geluid 2020-2024 Lay-out Lay-out Aanleggen van een voedselbos op landbouwgrondhttps://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/milieu-natuur/aanleg-voedselbossen/Een aanmelding voor een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling voor een ontgronding. Een m.e.r. beoordeling is een toets van het bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten van Overijssel) om te bepalen of er bij een voorgenomen activiteit eventueel belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden.Elke verlaging van het maaiveld of de onderwaterbodem is een ontgronding.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/ontgrondingen/aanmeldingsnotitie/De Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden stelt eisen aan zwembaden en zwemwater.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/zwembaden/badinrichting/De provincie verleent ontheffing voor het gebruik van vaarwegen door vaartuigen met afwijkende afmetingen en voor bijzondere transporten. De provincie hanteert eigen uitgangspunten en beleidsregels voor het toetsen van aanvragen om ontheffing.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/wegen-vaarwegen/bijzonder-transport/Een aanduidingsbord wijst mensen de weg naar een weggebonden of een toeristische recreatieve voorziening. Als eigenaar of exploitant van een horecabedrijf, een recreatieoord of een toeristische voorziening, kunt u een verzoek indienen tot plaatsing van een bord langs de provinciale weg. U kunt uw aanvraag indienen bij de provincie.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/wegen-vaarwegen/borden-plaatsing-van/Als u sport- of andere evenementen op, langs of boven een provinciale weg wilt organiseren en/of ten behoeve hiervan (verkeers)borden moet plaatsen, dan heeft u een ontheffing nodig.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/wegen-vaarwegen/evenement-provinciale-weg/Als u sportevenementen of andere evenementen in, aan of boven een provinciale vaarweg wilt organiseren moet u dit tijdig melden bij de provincie. Indien daarbij het gevaar bestaat dat de veiligheid of het vlotte verloop van de scheepvaart in gevaar komt, dient u ontheffing te hebben van de provinciehttps://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/wegen-vaarwegen/evenement-vaarweg/In het Voertuigreglement staan diverse bepalingen die betrekking hebben op de maximale afmetingen of het maximale gewicht van voertuigen op de weg. Wanneer u een transport wilt uitvoeren dat afwijkt van deze maxima in afmeting of gewicht (exceptioneel transport), moet u daarvoor ontheffing aanvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/wegen-vaarwegen/exceptioneel-transport-weg-ontheffing/Als u niet kunt voldoen aan de regelgeving met betrekking tot het beheer van het milieu, dan kunt u onder bepaalde omstandigheden een gedoogbeschikking aanvragen bij Gedeputeerde Staten.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/milieu-natuur/gedoogbeschikking/Aanvraag voor ontheffing voor het gebruik van sportmotoren buiten een vergund sportterrein.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/wegen-vaarwegen/geluidproduktie/Wanneer iemand zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u de provincie vragen om de regels te handhaven.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/milieu-natuur/handhaving/Registratieformulier voor de jaaropgave van het bodemenergiesysteem of industriële onttrekking, waarin de onttrokken en/of in de bodem teruggebrachte hoeveelheden grondwater worden geregistreerd. Tevens aangiftebiljet grondwaterheffing bij industriële onttrekkingen.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/virtuele-map/jaaropgave/De provincie heeft (vaar)wegen in eigendom en/of beheer en in onderhoud. Als u daarin kabels of leidingen wilt (aan)leggen of verleggen, dan moet u hiervoor per legging een aanvraag om ontheffing indienen bij de provincie.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/wegen-vaarwegen/kabels-leidingen-in/Melden van een nieuw ruimtelijk plan door een gemeente.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/milieu-natuur/kennisgeving/Ontheffing aanvragen voor een vaste ligplaats in de provinciale vaarweg, tenzij de ligplaats aangewezen is als een openbare ligplaats in het Verkeersbesluit ligplaatsen.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/wegen-vaarwegen/ligplaats-provinciale-vaarweg/Melding doen van het lozen van afstromend hemelwater op of in de bodem in een grondwaterbeschermingsgebied. Het gaat om hemelwater dat vrijkomt van wegen, parkeerplaatsen en andere terreinen die gebruikt worden voor gemotoriseerd verkeer.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/virtuele-map/lozing-afstromend/Regeling voor toestemming om een terrein structureel (meer dan 12 dagen per jaar) te gebruiken als luchthaven voor het opstijgen en landen met één of meer luchtvaartuigen.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/luchtvaart/luchthavenregeling/Melden van een mechanische ingreep in een grondwaterbeschermingsgebied of een boringsvrije zone. https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/virtuele-map/mechanische-ingrepen/Voor milieuklachten en -meldingen kunt u terecht bij Meldpunt Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/milieu-natuur/melden-ongewoon/Voor activiteiten die in het Activiteitenbesluit staan, is geen omgevingsvergunning meer nodig. Het melden van informatie over deze activiteiten is verplicht.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/milieu-natuur/melding/Melden van een natuurcompensatie door een gemeente.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/milieu-natuur/melding-natuurcompensatie/Vanwege mogelijke schade en hinder voor de omgeving mag u niet zomaar ergens grond ontgraven. U heeft niet altijd een vergunning nodig. Bij vrijgestelde ontgrondingen kunnen grote hoeveelheden grondstoffen vrijkomen. Daarom is een melding verplicht.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/ontgrondingen/melding-van/Meldpunt waar knelpunten en belemmeringen in wet- en regelgeving kunnen worden gemeld. https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/meldingsformulier-wet-regelgeving-circulaire/Voor iedereen die iets wil weten, vragen of melden over een mijnbouwlocatie in Overijssel. Mijnbouw gaat over alle activiteiten in de diepe ondergrond (dieper dan 500 meter).https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/mijnbouw/mijnbouwlocaties/Voor het melden van milieuoverlast kunt u terecht bij Meldpunt Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/vergunning-ontheffing-melden/milieu-natuur/milieuklacht-melden/229240Aanleg voedselbossen220577Aanmeldingsnotitie voor een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling ontgronding177792Badinrichting, ontheffing voorschriften177802Bijzonder transport provinciale vaarweg, ontheffing177814Borden (plaatsing van aanduidingsborden)177812Evenement op of aan de (provinciale) weg177810Evenement op of aan de vaarweg177809Exceptioneel transport over de weg, ontheffing177768Gedoogbeschikking218678Geluidproduktie sportmotoren177770Handhaving milieubeheer, verzoek177769Jaaropgave grondwateronttrekking177811Kabels/leidingen in provinciale (vaar)weg, aanleggen194944Kennisgeving ruimtelijke ordening (Wro)234279Ligplaats in provinciale vaarweg177796Lozing afstromend wegwater in grondwaterbeschermingsgebieden, melding191877Luchthavenregeling177800Mechanische ingrepen in grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones, melding194260Melden ongewoon voorval192729Melding activiteitenbesluit233523Melding natuurcompensatie177776Melding van vergunning vrijgestelde ontgronding228572Meldingsformulier wet- en regelgeving Circulaire Economie224140Mijnbouwlocaties: melding of vragen177797Milieuklacht melden Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Media Zoeksuggesties Zoeken en toptaken Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging LaPosta Thema blok Galerij uitgelicht Footer 2021 Footer 2021 default-randblokken Blokken default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Bezoekadres Luttenbergstraat 28012 EE ZwolleOpen: ma-vrij 7.00-17.00 uur Overijssel loket Bel: 038 499 88 99Open: ma-vrij 8.30-17.00 uur default-randlijst Inhoud Inhoud inhoud-blok Privacy en archief170965Persoonsgegevens bij provincie Overijssel223927Informatiebeveiliging161369Informatie over Google Analytics en Cookieslink-1717378Archiefweb default-randlijst Inhoud Inhoud inhoud-blok Direct naar129332Contact en route184273Loket2Onderwerpen141801Bestuurlink-1746411Politieke besluiten150864Persvoorlichterslink-1716949Vacatures55Sitemap logologo Logo Logo logo-blok logologo Logo Algemeen Afbeelding Wapen Provincie Overijssel /publish/pages/179902/wapen_provincie_overijssel.gif wapen_provincie_overijssel.gif #img_pagvld_1837849_0, .img_pagvld_1837849_0 { width:198px; max-width:198px; height:145px; max-height:145px; } .achtergrond_img_pagvld_1837849_0 { background-image: url( /publish/pages/179902/wapen_provincie_overijssel.gif ); } wapen_provincie_overijssel.gif Responsive 1 default-randlijst Inhoud Inhoud inhoud-blok Toegankelijkheid Deze website is digitaal toegankelijk volgens de norm WCAG 2.1 AA. link-1735034Toegankelijkheidscertificaat Stichting Accessibility217904Toegankelijkheidsverklaring volg-ons Volg ons Volg ons follow-us blok Blok Titel Volg ons op default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Meld vage taal Layout Stramien Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Media Zoeksuggesties Zoeken en toptaken Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging LaPosta Thema blok Galerij uitgelicht Header 2021 Header 2021 blokken Blokken primaire-navigatieprimaire-navigatie Primaire navigatie Primaire navigatie primaire-navigatie-blok blok Blok Titel Menu Uitvalmenu Eenvoudig uitvalmenu eenvoudig-uitvalmenu Eenvoudig uitvalmenu eenvoudig-uitvalmenu Starten met home 0 Items per rij 4 secundaire-navigatiesecundaire-navigatie Secundaire navigatie Secundaire navigatie secundaire-navigatie-blok blok Blok Presentatievorm Horizontaal (rechts) horizontaal-rechts Horizontaal (rechts) horizontaal-rechts Gedrag mobiele navigatie Opnemen in primaire navigatie insert-in-primnav Opnemen in primaire navigatie insert-in-primnav logologo Logo Logo logo-blok logologo Logo Algemeen Afbeelding Home provincie Overijssel /publish/pages/179903/logo-provincie-overijssel.png logo-provincie-overijssel.png /publish/pages/179903/172px/logo-provincie-overijssel.jpg logo-provincie-overijssel.jpg #img_pagvld_1837866_0, .img_pagvld_1837866_0 { width:296px; max-width:296px; height:80px; max-height:80px; } .achtergrond_img_pagvld_1837866_0 { background-image: url( /publish/pages/179903/logo-provincie-overijssel.png ); } #img_pagvld_1837866_0.size_172px, .img_pagvld_1837866_0.size_172px { width:172px;max-width:172px;height:46px;max-height:46px; } .achtergrond_img_pagvld_1837866_0.size_172px { background-image: url( /publish/pages/179903/172px/logo-provincie-overijssel.jpg ); } logo-provincie-overijssel.png Responsive 1 Afbeelding (svg) Home provincie Overijssel /publish/pages/179903/logo-provincie-overijssel.svg logo-provincie-overijssel.svg logo-provincie-overijssel.svg zoekenzoeken Zoeken Zoeken zoeken-blok blok Blok Titel Zoek sitepadsitepad Sitepad Sitepad sitepad-blok blok Blok Titel Kruimelpad Layout Stramien Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Media Zoeksuggesties Zoeken en toptaken Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging LaPosta Thema blok Galerij uitgelicht
Facetten
Doelgroep
Type product
Thema

Contact

Overijssel loket

Telefoon: 038 499 88 99

Voor milieuklachten en calamiteiten op of aan de weg zijn wij altijd bereikbaar.

Bodem

De provincie is bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming. De taken worden uitgevoerd door Omgevingsdiensten in Overijssel. Voor alle bodemformulieren (verontreiniging en saneringen of aantasting bodem) kunt u terecht bij de Omgevingsdienst IJsselland of Omgevingsdienst Twente.