Verkeersbesluit, verzoek tot nemen


Voor wie

Iedereen die een verzoek wil indienen tot het nemen van een verkeersbesluit voor de provinciale wegen.

Wat

In verkeersbesluiten staan regels waar weggebruikers zich op de openbare weg aan moeten houden. Hiervoor worden verkeerstekens aangebracht. U kunt hierbij denken aan het plaatsen van een bord met maximale snelheid, verplichte rijrichting, voorrangsweg. Ook kunnen verkeerstekens op het wegdek worden aangebracht zoals een doorgetrokken streep of haaientanden.

Waarvoor

Verkeersbesluiten worden veelal genomen om een veilig weggebruik en een goede doorstroming van het verkeer mogelijk te maken. Maar ook andere belangen kunnen soms aanleiding zijn om een verkeersbesluit te nemen

Aanpak

U kunt het verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit op provinciale wegen op de volgende manieren doen:

 • Via het digitale formulier Verzoek tot nemen Verkeersbesluit (zie het formulier hierboven).
 • Per e-mail: postbus@overijssel.nl.
 • Per post: Provincie Overijssel, t.a.v. Wegen en Kanalen, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Als het verkeersbesluit is genomen dan krijgt u daar bericht van

Het besluit wordt ook bekend gemaakt met een publicatie. Iemand die bezwaar heeft tegen het besluit, kan beroep indienen bij de rechtbank.

Waar kunt u terecht als het gaat om niet provinciale wegen

 • Rijkswegen = de regionale directie van Rijkswaterstaat.
 • Waterschapswegen = bij het betreffende waterschap.
 • Gemeentelijke wegen = bij de betreffende gemeente of een speciaal daarvoor ingestelde commissie.

Voorwaarden

U kunt een verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit indienen wanneer aan één of meer van de volgende voorwaarden is voldaan. Het nemen van het verkeersbesluit is nodig voor:

 • Het verzekeren van de veiligheid op de weg.
 • Het beschermen van weggebruikers en passagiers.
 • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.
 • Het zorgen voor vrijheid van verkeer.
 • Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.
 • Het voorkomen of beperken van de aantasting door het verkeer van het karakter of de functie van bepaalde objecten of gebieden.

Contact

Provincie Overijssel

Eenheid Wegen en Kanalen
Telefoon: 038 499 88 99 (kies 3)
Mail: postbus@overijssel.nl