Uitweg provinciale weg


Voor wie

Aanwonenden of gebruikers die een uitweg willen aanleggen, veranderen of verwijderen.

Wat

Melding doen van het aanleggen, veranderen of verwijderen van een uitweg aan een provinciale weg buiten de bebouwde kom. Een uitweg is een uitgang of uitrit vanaf een woning, perceel of bedrijf naar de provinciale weg.

Waarvoor

De melding heeft het doel verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming op de provinciale weg te waarborgen.

Aanpak

Minimaal vier weken voordat u de uitweg wilt aanleggen, veranderen of verwijderen doet u melding via het formulier op deze pagina.  In het formulier heeft u de keuze om aan te geven of u de uitweg wilt bespreken met een rayoninspecteur. Dit is niet verplicht.

Binnen vier weken na ontvangst van uw melding krijgt u bericht. Daarin staat of u met de werkzaamheden mag starten. Wij kunnen maatwerkvoorschriften opleggen om het doel en de verkeersveiligheid van de provinciale weg te waarborgen.

Voorwaarden

  • De uitweg ligt of wordt aangelegd buiten de bebouwde kom.
  • Per bestemming van een perceel wordt slechts één uitweg toegestaan. We onderscheiden drie bestemmingen: woning, bedrijf en bestemming landbouw, natuur- of waterbeheer.
  • Bij aanwezigheid van een parallelweg wordt een uitweg hierop aangesloten.
  • De uitweg moet aangelegd worden volgens de standaardtekening van een woning uitweg, bedrijfsuitweg of uitweg landbouw en natuurbeheer en de voorwaarden in artikel 13 lid 2 sub b van de Regeling uitwegen. De standaardtekening staat als pdf. op deze pagina. Kunt u de tekening niet lezen? Het Overijssel loket helpt u graag verder: 038 499 88 99.

Voor uitwegen die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden moet u een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente via het Omgevingsloket.

Informatie voor gemeenten in Overijssel

Kosten en onderhoud

De aanleg, verandering of verwijdering is op kosten van de aanvrager. De aanvrager is ook verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de uitweg en de bijbehorende duikers. Ook (de kosten van) het herstellen van verzakkingen van bermen, werken en taluds van sloten binnen één jaar na de werkzaamheden aan de uitweg vallen hieronder.

Wet- en regelgeving

Contact

Telefoon: 038 499 88 99 
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl

Uitweg binnen de bebouwde kom of voldoet u niet aan de provinciale voorwaarden?

Vraag een omgevingsvergunning aan bij de gemeente via het Omgevingsloket.