Waterwetvergunning, aanvraag


Voor wie

Bedrijven en organisaties die grondwater onttrekken of infiltreren.

Wat

Vergunning aanvragen voor onttrekkingen of infiltraties van grondwater.

De Waterwet en de Omgevingsverordening Overijssel bevatten regels die gelden voor het onttrekken van grondwater. Wij gaan over het verlenen van de Waterwetvergunning voor de drie genoemde onttrekkingen en infiltraties.

Waarvoor

Voor de volgende onttrekkingen of infiltraties van grondwater is een vergunning van ons nodig:

 1. Voor industriële toepassingen van meer dan 150.000 m³ per jaar.
 2. Voor de openbare drinkwatervoorziening.
 3. Voor koude- en warmteopslag energieopslag. Dit zijn open bodemenergiesysteem waarbij grondwater wordt onttrokken en geïnfiltreerd.

Voorwaarden

 • Voor koude- en warmteopslag- of bodemenergiesystemen gelden extra regels naast de vergunningplicht. Deze regels staan in de Omgevingsverordening Overijssel.
 • Bodemenergiesystemen (open en gesloten) zijn verboden:
  • In gebieden waar water wordt gewonnen (waterwingebieden).
  • in gebieden waar grondwater beschermd is (grondwaterbeschermingsgebieden).
  • Binnen boringsvrije zones (zone rondom het grondwaterbeschermingsgebied). Deze zones ziet u terug via de kaartlaag Water van de Atlas van Overijssel vanaf een dieptegrens. De grenzen staan in Paragraaf 3.2.3. Boringsvrije zones van de Omgevingsverordening Overijssel.

Aanpak

Grondwateronttrekkingen

Het grondwater in Overijssel heeft veel verschillende gebruikers. De landbouw gebruikt grondwater voor beregening en drenking van vee. Ook bedrijven gebruiken grondwater, bijvoorbeeld als proces- of spoelwater of voor het maken van bier of babyvoeding. Bij natuurbehoud en -ontwikkeling is ook grondwater nodig. Tot slot is de drinkwatervoorziening in Overijssel een belangrijke verbruiker van grondwater.

De hoeveelheid grondwater is beperkt, daarom zijn er regels voor het onttrekken (en infiltreren) van grondwater. Met deze regels kijken we of een grondwateronttrekking toelaatbaar is.

Overijssel loket

Telefoon: 038 499 88 99 
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl