Wet natuurbescherming


Voor wie

Particulieren, bedrijven of gemachtigde adviseurs van bedrijven.

Wat

Meldingen en aanvragen voor ontheffingen en vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming voor de volgende onderdelen:

 • Houtopstanden (eerder Boswet).
 • Soortenbescherming (eerder Flora- en faunawet).
 • Gebiedsbescherming (eerder Natuurbeschermingswet 1998).
 • Faunabeheer en schadebestrijding.

Waarom

De aanwezigheid van veel verschillende planten- en dierensoorten in voldoende aantallen, in ecologisch gezonde natuurgebieden, zorgen ervoor dat de natuur tegen een stootje kan. Sommige soorten zijn kwetsbaar, bijvoorbeeld vleermuizen, gierzwaluwen, steenuilen en huismussen. In een dichtbevolkt land als Nederland is daarom goede bescherming voor de aanwezige natuur belangrijk. Wanneer het met de natuur goed gaat, kunnen we economische en andere maatschappelijke activiteiten meer ruimte bieden.

In de Wet natuurbescherming staat voor welke activiteiten een melding, ontheffing of vergunning verplicht is.

Aanpak

Het is belangrijk dat u gemakkelijk en snel weet of een activiteit of project, met mogelijk schade voor de natuur, is toegestaan. Wanneer u een omgevingsvergunning bij de gemeente aanvraagt, wordt de aanvraag net als voorheen getoetst aan mogelijke natuureffecten. Daarnaast kan bij de provincie nog steeds een aparte natuurvergunning worden aangevraagd.

Bij ons dient u uw meldingen en aanvragen voor ontheffingen en vergunningen in voor de onderdelen van de Wet natuurbescherming.

Per onderdeel van de Wet natuurbescherming is meer informatie beschikbaar over onder andere de aanpak, procedures en behandeltermijnen.

Houtopstanden

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is ook de bescherming van houtopstanden (bossen en rijenbeplantingen) geregeld. Het voornaamste doel van het onderdeel houtopstanden is het in stand houden van het areaal bossen en beplantingen in Nederland. Daarmee wordt de functie van bossen en beplantingen gegarandeerd als habitat (leefgebied) voor dieren en planten, als recreatiegebied en als groene long voor ons dichtbevolkte land.

Meer informatie vind u op de pagina Wet natuurbescherming - houtopstanden.

Soortenbescherming

Via het onderdeel soortenbescherming in de Wet natuurbescherming (Wnb) beschermt de provincie plant- en diersoorten die in het wild voorkomen. Alle vogels en ruim 230 plant- en diersoorten vallen onder de bescherming van deze wet, met als doel de biodiversiteit te bevorderen. In de wet is een aantal verboden opgenomen.

Meer informatie vind u op de pagina Wet natuurbescherming - soortenbescherming.

Gebiedsbescherming

Met het onderdeel gebiedsbescherming uit de Wet natuurbescherming (Wnb) worden waardevolle, kwetsbare Natura 2000-gebieden beschermd. Hiermee voldoen wij aan internationale verdragen en de Europese regelgeving voor de beschermde natuurgebieden en beschermde soorten planten en dieren in die gebieden.

Meer informatie vind u op de pagina Wet natuurbescherming - gebiedsbescherming.

Faunabeheer en schadebestrijding

Wij kunnen een vrijstelling, opdracht of ontheffing verlenen voor het vangen, verstoren of doden van dieren als belangen in het geding zijn. Het beperken van de populaties van bepaalde diersoorten is soms noodzakelijk, maar dat beperken is gebonden aan een stelsel van vrijstellingen en ontheffingen.

Meer informatie vind u op de pagina Wet natuurbescherming - faunabeheer en schadebestrijding.

Ontheffing via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, vraagt u onder andere ontheffingen aan als het gaat om de volgende onderdelen:

 • Uitvoering van afspraken op internationaal en Europees niveau, zoals de uitvoering van internationale afspraken over bedreigde planten- en diersoorten (het CITES-verdrag).
 • Boven-provinciale ruimtelijke ingrepen die gevolgen voor de natuur kunnen hebben.
 • Valkeniersaktes.
 • Bezitsontheffingen.

Meer informatie vindt op de website van RVO.

Hulpmiddelen bij het verzamelen van informatie

Algemeen natuurwetgeving

 • Rijksoverheid site met informatie over beleid en wetgeving voor natuur en biodiversiteit van de Rijksoverheid.
 • Beschermde natuur in Nederland met informatie over soorten en gebieden in wetgeving en beleid. (Onder deze site hangen diverse van onderstaande hulpmiddelen)
 • RVO met informatie over beschermde soorten en gebieden.

Soortenbescherming

 • Soortendatabase Een hulpmiddel om te weten welk beschermingsregime exact op een soort van toepassing is.
 • Effectenindicator soorten Een hulpmiddel met informatie of activiteiten een schadelijk effect kunnen hebben op belangrijke beschermde soorten in uw gemeente.
 • Maatregelenindicator soorten Een hulpmiddel met informatie over welke maatregelen genomen kunnen worden om de schadelijke effecten op beschermde soorten te voorkomen.

Gebiedenbescherming

 • Effectenindicator Natura2000-gebieden Een hulpmiddel met informatie of de activiteiten een schadelijk effect kunnen hebben op de beschermde Natura 2000-gebieden.
 • Natura2000 Site met informatie over Natura 2000-gebieden van de Regiegroep Natura 2000.

Routeplanner beschermde natuur binnen de omgevingsvergunning

In de Routeplanner beschermde natuur binnen de omgevingsvergunning van het Ministerie van Economische Zaken worden alle stappen beschreven die nodig zijn als een natuurtoets voor beschermde soorten of beschermde Natura 2000-gebieden deel uitmaakt van de procedure van het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

Deze routeplanner is bedoeld voor de aanvrager van een omgevingsvergunning waar een natuurtoets aan de orde is. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) en de Wet natuurbescherming maken het aanhaken van natuurtoetsen binnen de omgevingsvergunning mogelijk.

Overijssel loket

Telefoon: 038 499 88 99 
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl